Characters matching \p{East_Asian_Width=Neutral}

[0 NUL][1 SOH][2 STX][3 ETX][4 EOT][5 ENQ][6 ACK][7 BEL][8 BS][9 TAB][10 EOL][11 VT][12 FF][13 CR][14 SO][15 SI][16 DLE][17 DC1][18 DC2][19 DC3][20 DC4][21 NAK][22 SYN][23 ETB][24 CAN][25 EOM][26 SUB][27 ESC][28 FS][29 GS][30 RS][31 US][127 DEL][128 PAD][129 HOP][130 BPH][131 NBH][132 IND][133 NEL][134 SSA][135 ESA][136 HTS][137 HTJ][138 VTS][139 PLD][140 PLU][141 RI][142 SS2][143 SS3][144 DCS][145 PU1][146 PU2][147 STS][148 CCH][149 MW][150 SPA][151 EPA][152 SOS][153 SGC][154 SCI][155 CSI][156 ST][157 OSC][158 PM][159 APC][160 NO-BREAK SPACE]©«µ»ÀÁÂÃÄÅÇÈÉÊËÌÍÎÏÑÒÓÔÕÖÙÚÛÜÝâãäåçëîïñôõöûýÿĀĂ㥹ĆćĈĉĊċČčĎďĐĒĔĕĖėĘęĚĜĝĞğĠġĢģĤĥĨĩĪĬĭĮįİĴĵĶķĹĺĻļĽľŃŅņŇŌŎŏŐőŔŕŖŗŘřŚśŜŝŞşŠšŢţŤťŨũŪŬŭŮůŰűŲųŴŵŶŷŸŹźŻżŽžſƀƁƂƃƄƅƆƇƈƉƊƋƌƍƎƏƐƑƒƓƔƕƖƗƘƙƚƛƜƝƞƟƠơƢƣƤƥƦƧƨƩƪƫƬƭƮƯưƱƲƳƴƵƶƷƸƹƺƻƼƽƾƿǀǁǂǃDŽDždžLJLjljNJNjnjǍǏǑǓǕǗǙǛǝǞǟǠǡǢǣǤǥǦǧǨǩǪǫǬǭǮǯǰDZDzdzǴǵǶǷǸǹǺǻǼǽǾǿȀȁȂȃȄȅȆȇȈȉȊȋȌȍȎȏȐȑȒȓȔȕȖȗȘșȚțȜȝȞȟȠȡȢȣȤȥȦȧȨȩȪȫȬȭȮȯȰȱȲȳȴȵȶȷȸȹȺȻȼȽȾȿɀɁɂɃɄɅɆɇɈɉɊɋɌɍɎɏɐɒɓɔɕɖɗɘəɚɛɜɝɞɟɠɢɣɤɥɦɧɨɩɪɫɬɭɮɯɰɱɲɳɴɵɶɷɸɹɺɻɼɽɾɿʀʁʂʃʄʅʆʇʈʉʊʋʌʍʎʏʐʑʒʓʔʕʖʗʘʙʚʛʜʝʞʟʠʡʢʣʤʥʦʧʨʩʪʫʬʭʮʯʰʱʲʳʴʵʶʷʸʹʺʻʼʽʾʿˀˁ˂˃˅ˆˈˌˎˏˑ˒˓˔˕˖˗˜˞ˠˡˢˣˤ˥˦˧˨˩˪˫ˬ˭ˮ˯˰˱˲˳˴˵˶˷˸˹˺˻˼˽˾˿ͰͱͲͳʹ͵Ͷͷͺͻͼͽ;΄΅Ά·ΈΉΊΌΎΏΐΪΫάέήίΰςϊϋόύώϏϐϑϒϓϔϕϖϗϘϙϚϛϜϝϞϟϠϡϢϣϤϥϦϧϨϩϪϫϬϭϮϯϰϱϲϳϴϵ϶ϷϸϹϺϻϼϽϾϿЀЂЃЄЅІЇЈЉЊЋЌЍЎЏѐђѓєѕіїјљњћќѝўџѠѡѢѣѤѥѦѧѨѩѪѫѬѭѮѯѰѱѲѳѴѵѶѷѸѹѺѻѼѽѾѿҀҁ҂҃҄҅҆҇҈҉ҊҋҌҍҎҏҐґҒғҔҕҖҗҘҙҚқҜҝҞҟҠҡҢңҤҥҦҧҨҩҪҫҬҭҮүҰұҲҳҴҵҶҷҸҹҺһҼҽҾҿӀӁӂӃӄӅӆӇӈӉӊӋӌӍӎӏӐӑӒӓӔӕӖӗӘәӚӛӜӝӞӟӠӡӢӣӤӥӦӧӨөӪӫӬӭӮӯӰӱӲӳӴӵӶӷӸӹӺӻӼӽӾӿԀԁԂԃԄԅԆԇԈԉԊԋԌԍԎԏԐԑԒԓԔԕԖԗԘԙԚԛԜԝԞԟԠԡԢԣԤԥԦԧԱԲԳԴԵԶԷԸԹԺԻԼԽԾԿՀՁՂՃՄՅՆՇՈՉՊՋՌՍՎՏՐՑՒՓՔՕՖՙ՚՛՜՝՞՟աբգդեզէըթժիլխծկհձղճմյնշոչպջռսվտրցւփքօֆև։֊֏ְֱֲֳִֵֶַָֹֺֻּֽ֑֖֛֢֣֤֥֦֧֪֚֭֮֒֓֔֕֗֘֙֜֝֞֟֠֡֨֩֫֬֯־ֿ׀ׁׂ׃ׅׄ׆ׇאבגדהוזחטיךכלםמןנסעףפץצקרשתװױײ׳״؀؁؂؃؄؆؇؈؉؊؋،؍؎؏ؘؙؚؐؑؒؓؔؕؖؗ؛[1564 ARABIC LETTER MARK]؞؟ؠءآأؤإئابةتثجحخدذرزسشصضطظعغػؼؽؾؿـفقكلمنهوىيًٌٍَُِّْٕٖٜٟٓٔٗ٘ٙٚٛٝٞ٠١٢٣٤٥٦٧٨٩٪٫٬٭ٮٯٰٱٲٳٴٵٶٷٸٹٺٻټٽپٿڀځڂڃڄڅچڇڈډڊڋڌڍڎڏڐڑڒړڔڕږڗژڙښڛڜڝڞڟڠڡڢڣڤڥڦڧڨکڪګڬڭڮگڰڱڲڳڴڵڶڷڸڹںڻڼڽھڿۀہۂۃۄۅۆۇۈۉۊۋیۍێۏېۑےۓ۔ەۖۗۘۙۚۛۜ۝۞ۣ۟۠ۡۢۤۥۦۧۨ۩۪ۭ۫۬ۮۯ۰۱۲۳۴۵۶۷۸۹ۺۻۼ۽۾ۿ܀܁܂܃܄܅܆܇܈܉܊܋܌܍܏ܐܑܒܓܔܕܖܗܘܙܚܛܜܝܞܟܠܡܢܣܤܥܦܧܨܩܪܫܬܭܮܯܱܴܷܸܹܻܼܾ݂݄݆݈ܰܲܳܵܶܺܽܿ݀݁݃݅݇݉݊ݍݎݏݐݑݒݓݔݕݖݗݘݙݚݛݜݝݞݟݠݡݢݣݤݥݦݧݨݩݪݫݬݭݮݯݰݱݲݳݴݵݶݷݸݹݺݻݼݽݾݿހށނރބޅކއވމފދތލގޏސޑޒޓޔޕޖޗޘޙޚޛޜޝޞޟޠޡޢޣޤޥަާިީުޫެޭޮޯްޱ߀߁߂߃߄߅߆߇߈߉ߊߋߌߍߎߏߐߑߒߓߔߕߖߗߘߙߚߛߜߝߞߟߠߡߢߣߤߥߦߧߨߩߪ߲߫߬߭߮߯߰߱߳ߴߵ߶߷߸߹ߺࠀࠁࠂࠃࠄࠅࠆࠇࠈࠉࠊࠋࠌࠍࠎࠏࠐࠑࠒࠓࠔࠕࠖࠗ࠘࠙ࠚࠛࠜࠝࠞࠟࠠࠡࠢࠣࠤࠥࠦࠧࠨࠩࠪࠫࠬ࠭࠰࠱࠲࠳࠴࠵࠶࠷࠸࠹࠺࠻࠼࠽࠾ࡀࡁࡂࡃࡄࡅࡆࡇࡈࡉࡊࡋࡌࡍࡎࡏࡐࡑࡒࡓࡔࡕࡖࡗࡘ࡙࡚࡛࡞ࡠࡡࡢࡣࡤࡥࡦࡧࡨࡩࡪ࡫࡬࡭࡮࡯ࡰࡱࡲࡳࡴࡵࡶࡷࡸࡹࡺࡻࡼࡽࡾࡿࢀࢁࢂࢃࢄࢅࢆࢇ࢈ࢉࢊࢋࢌࢍࢎ࢏࢐࢑࢒࢓࢔࢕࢖࢙࢚࢛ࢗ࢘࢜࢝࢞࢟ࢠࢢࢣࢤࢥࢦࢧࢨࢩࢪࢫࢬࣰࣱࣲࣦࣩ࣭࣮࣯ࣶࣹࣺࣤࣥࣧࣨ࣪࣫࣬ࣳࣴࣵࣷࣸࣻࣼࣽࣾऀँंःऄअआइईउऊऋऌऍऎएऐऑऒओऔकखगघङचछजझञटठडढणतथदधनऩपफबभमयरऱलळऴवशषसहऺऻ़ऽािीुूृॄॅॆेैॉॊोौ्ॎॏॐ॒॑॓॔ॕॖॗक़ख़ग़ज़ड़ढ़फ़य़ॠॡॢॣ।॥०१२३४५६७८९॰ॱॲॳॴॵॶॷॹॺॻॼॽॾॿঁংঃঅআইঈউঊঋঌএঐওঔকখগঘঙচছজঝঞটঠডঢণতথদধনপফবভমযরলশষসহ়ঽািীুূৃৄেৈোৌ্ৎৗড়ঢ়য়ৠৡৢৣ০১২৩৪৫৬৭৮৯ৰৱ৲৳৴৵৶৷৸৹৺৻ਁਂਃਅਆਇਈਉਊਏਐਓਔਕਖਗਘਙਚਛਜਝਞਟਠਡਢਣਤਥਦਧਨਪਫਬਭਮਯਰਲਲ਼ਵਸ਼ਸਹ਼ਾਿੀੁੂੇੈੋੌ੍ੑਖ਼ਗ਼ਜ਼ੜਫ਼੦੧੨੩੪੫੬੭੮੯ੰੱੲੳੴੵઁંઃઅઆઇઈઉઊઋઌઍએઐઑઓઔકખગઘઙચછજઝઞટઠડઢણતથદધનપફબભમયરલળવશષસહ઼ઽાિીુૂૃૄૅેૈૉોૌ્ૐૠૡૢૣ૦૧૨૩૪૫૬૭૮૯૰૱ଁଂଃଅଆଇଈଉଊଋଌଏଐଓଔକଖଗଘଙଚଛଜଝଞଟଠଡଢଣତଥଦଧନପଫବଭମଯରଲଳଵଶଷସହ଼ଽାିୀୁୂୃୄେୈୋୌ୍ୖୗଡ଼ଢ଼ୟୠୡୢୣ୦୧୨୩୪୫୬୭୮୯୰ୱ୲୳୴୵୶୷ஂஃஅஆஇஈஉஊஎஏஐஒஓஔகஙசஜஞடணதநனபமயரறலளழவஶஷஸஹாிீுூெேைொோௌ்ௐௗ௦௧௨௩௪௫௬௭௮௯௰௱௲௳௴௵௶௷௸௹௺ఁంఃఅఆఇఈఉఊఋఌఎఏఐఒఓఔకఖగఘఙచఛజఝఞటఠడఢణతథదధనపఫబభమయరఱలళవశషసహఽాిీుూృౄెేైొోౌ్ౕౖౘౙౠౡౢౣ౦౧౨౩౪౫౬౭౮౯౸౹౺౻౼౽౾౿ಂಃಅಆಇಈಉಊಋಌಎಏಐಒಓಔಕಖಗಘಙಚಛಜಝಞಟಠಡಢಣತಥದಧನಪಫಬಭಮಯರಱಲಳವಶಷಸಹ಼ಽಾಿೀುೂೃೄೆೇೈೊೋೌ್ೕೖೞೠೡೢೣ೦೧೨೩೪೫೬೭೮೯ೱೲംഃഅആഇഈഉഊഋഌഎഏഐഒഓഔകഖഗഘങചഛജഝഞടഠഡഢണതഥദധനഩപഫബഭമയരറലളഴവശഷസഹഺഽാിീുൂൃൄെേൈൊോൌ്ൎൗൠൡൢൣ൦൧൨൩൪൫൬൭൮൯൰൱൲൳൴൵൹ൺൻർൽൾൿංඃඅආඇඈඉඊඋඌඍඎඏඐඑඒඓඔඕඖකඛගඝඞඟචඡජඣඤඥඦටඨඩඪණඬතථදධනඳපඵබභමඹයරලවශෂසහළෆ්ාැෑිීුූෘෙේෛොෝෞෟෲෳ෴กขฃคฅฆงจฉชซฌญฎฏฐฑฒณดตถทธนบปผฝพฟภมยรฤลฦวศษสหฬอฮฯะัาำิีึืฺุู฿เแโใไๅๆ็่้๊๋์ํ๎๏๐๑๒๓๔๕๖๗๘๙๚๛ກຂຄງຈຊຍດຕຖທນບປຜຝພຟມຢຣລວສຫອຮຯະັາຳິີຶືຸູົຼຽເແໂໃໄໆ່້໊໋໌ໍ໐໑໒໓໔໕໖໗໘໙ໜໝໞໟༀ༁༂༃༄༅༆༇༈༉༊་༌།༎༏༐༑༒༓༔༕༖༗༘༙༚༛༜༝༞༟༠༡༢༣༤༥༦༧༨༩༪༫༬༭༮༯༰༱༲༳༴༵༶༷༸༹༺༻༼༽༾༿ཀཁགགྷངཅཆཇཉཊཋཌཌྷཎཏཐདདྷནཔཕབབྷམཙཚཛཛྷཝཞཟའཡརལཤཥསཧཨཀྵཪཫཬཱཱཱིིུུྲྀཷླྀཹེཻོཽཾཿ྄ཱྀྀྂྃ྅྆྇ྈྉྊྋྌྍྎྏྐྑྒྒྷྔྕྖྗྙྚྛྜྜྷྞྟྠྡྡྷྣྤྥྦྦྷྨྩྪྫྫྷྭྮྯྰྱྲླྴྵྶྷྸྐྵྺྻྼ྾྿࿀࿁࿂࿃࿄࿅࿆࿇࿈࿉࿊࿋࿌࿎࿏࿐࿑࿒࿓࿔࿕࿖࿗࿘࿙࿚ကခဂဃငစဆဇဈဉညဋဌဍဎဏတထဒဓနပဖဗဘမယရလဝသဟဠအဢဣဤဥဦဧဨဩဪါာိီုူေဲဳဴဵံ့း္်ျြွှဿ၀၁၂၃၄၅၆၇၈၉၊။၌၍၎၏ၐၑၒၓၔၕၖၗၘၙၚၛၜၝၞၟၠၡၢၣၤၥၦၧၨၩၪၫၬၭၮၯၰၱၲၳၴၵၶၷၸၹၺၻၼၽၾၿႀႁႂႃႄႅႆႇႈႉႊႋႌႍႎႏ႐႑႒႓႔႕႖႗႘႙ႚႛႜႝ႞႟ႠႡႢႣႤႥႦႧႨႩႪႫႬႭႮႯႰႱႲႳႴႵႶႷႸႹႺႻႼႽႾႿჀჁჂჃჄჅჇჍაბგდევზთიკლმნოპჟრსტუფქღყშჩცძწჭხჯჰჱჲჳჴჵჶჷჸჹჺ჻ჼჽჾჿᅠᅡᅢᅣᅤᅥᅦᅧᅨᅩᅪᅫᅬᅭᅮᅯᅰᅱᅲᅳᅴᅵᅶᅷᅸᅹᅺᅻᅼᅽᅾᅿᆀᆁᆂᆃᆄᆅᆆᆇᆈᆉᆊᆋᆌᆍᆎᆏᆐᆑᆒᆓᆔᆕᆖᆗᆘᆙᆚᆛᆜᆝᆞᆟᆠᆡᆢᆣᆤᆥᆦᆧᆨᆩᆪᆫᆬᆭᆮᆯᆰᆱᆲᆳᆴᆵᆶᆷᆸᆹᆺᆻᆼᆽᆾᆿᇀᇁᇂᇃᇄᇅᇆᇇᇈᇉᇊᇋᇌᇍᇎᇏᇐᇑᇒᇓᇔᇕᇖᇗᇘᇙᇚᇛᇜᇝᇞᇟᇠᇡᇢᇣᇤᇥᇦᇧᇨᇩᇪᇫᇬᇭᇮᇯᇰᇱᇲᇳᇴᇵᇶᇷᇸᇹᇺᇻᇼᇽᇾᇿሀሁሂሃሄህሆሇለሉሊላሌልሎሏሐሑሒሓሔሕሖሗመሙሚማሜምሞሟሠሡሢሣሤሥሦሧረሩሪራሬርሮሯሰሱሲሳሴስሶሷሸሹሺሻሼሽሾሿቀቁቂቃቄቅቆቇቈቊቋቌቍቐቑቒቓቔቕቖቘቚቛቜቝበቡቢባቤብቦቧቨቩቪቫቬቭቮቯተቱቲታቴትቶቷቸቹቺቻቼችቾቿኀኁኂኃኄኅኆኇኈኊኋኌኍነኑኒናኔንኖኗኘኙኚኛኜኝኞኟአኡኢኣኤእኦኧከኩኪካኬክኮኯኰኲኳኴኵኸኹኺኻኼኽኾዀዂዃዄዅወዉዊዋዌውዎዏዐዑዒዓዔዕዖዘዙዚዛዜዝዞዟዠዡዢዣዤዥዦዧየዩዪያዬይዮዯደዱዲዳዴድዶዷዸዹዺዻዼዽዾዿጀጁጂጃጄጅጆጇገጉጊጋጌግጎጏጐጒጓጔጕጘጙጚጛጜጝጞጟጠጡጢጣጤጥጦጧጨጩጪጫጬጭጮጯጰጱጲጳጴጵጶጷጸጹጺጻጼጽጾጿፀፁፂፃፄፅፆፇፈፉፊፋፌፍፎፏፐፑፒፓፔፕፖፗፘፙፚ፝፞፟፠፡።፣፤፥፦፧፨፩፪፫፬፭፮፯፰፱፲፳፴፵፶፷፸፹፺፻፼ᎀᎁᎂᎃᎄᎅᎆᎇᎈᎉᎊᎋᎌᎍᎎᎏ᎐᎑᎒᎓᎔᎕᎖᎗᎘᎙ᎠᎡᎢᎣᎤᎥᎦᎧᎨᎩᎪᎫᎬᎭᎮᎯᎰᎱᎲᎳᎴᎵᎶᎷᎸᎹᎺᎻᎼᎽᎾᎿᏀᏁᏂᏃᏄᏅᏆᏇᏈᏉᏊᏋᏌᏍᏎᏏᏐᏑᏒᏓᏔᏕᏖᏗᏘᏙᏚᏛᏜᏝᏞᏟᏠᏡᏢᏣᏤᏥᏦᏧᏨᏩᏪᏫᏬᏭᏮᏯᏰᏱᏲᏳᏴ᐀ᐁᐂᐃᐄᐅᐆᐇᐈᐉᐊᐋᐌᐍᐎᐏᐐᐑᐒᐓᐔᐕᐖᐗᐘᐙᐚᐛᐜᐝᐞᐟᐠᐡᐢᐣᐤᐥᐦᐧᐨᐩᐪᐫᐬᐭᐮᐯᐰᐱᐲᐳᐴᐵᐶᐷᐸᐹᐺᐻᐼᐽᐾᐿᑀᑁᑂᑃᑄᑅᑆᑇᑈᑉᑊᑋᑌᑍᑎᑏᑐᑑᑒᑓᑔᑕᑖᑗᑘᑙᑚᑛᑜᑝᑞᑟᑠᑡᑢᑣᑤᑥᑦᑧᑨᑩᑪᑫᑬᑭᑮᑯᑰᑱᑲᑳᑴᑵᑶᑷᑸᑹᑺᑻᑼᑽᑾᑿᒀᒁᒂᒃᒄᒅᒆᒇᒈᒉᒊᒋᒌᒍᒎᒏᒐᒑᒒᒓᒔᒕᒖᒗᒘᒙᒚᒛᒜᒝᒞᒟᒠᒡᒢᒣᒤᒥᒦᒧᒨᒩᒪᒫᒬᒭᒮᒯᒰᒱᒲᒳᒴᒵᒶᒷᒸᒹᒺᒻᒼᒽᒾᒿᓀᓁᓂᓃᓄᓅᓆᓇᓈᓉᓊᓋᓌᓍᓎᓏᓐᓑᓒᓓᓔᓕᓖᓗᓘᓙᓚᓛᓜᓝᓞᓟᓠᓡᓢᓣᓤᓥᓦᓧᓨᓩᓪᓫᓬᓭᓮᓯᓰᓱᓲᓳᓴᓵᓶᓷᓸᓹᓺᓻᓼᓽᓾᓿᔀᔁᔂᔃᔄᔅᔆᔇᔈᔉᔊᔋᔌᔍᔎᔏᔐᔑᔒᔓᔔᔕᔖᔗᔘᔙᔚᔛᔜᔝᔞᔟᔠᔡᔢᔣᔤᔥᔦᔧᔨᔩᔪᔫᔬᔭᔮᔯᔰᔱᔲᔳᔴᔵᔶᔷᔸᔹᔺᔻᔼᔽᔾᔿᕀᕁᕂᕃᕄᕅᕆᕇᕈᕉᕊᕋᕌᕍᕎᕏᕐᕑᕒᕓᕔᕕᕖᕗᕘᕙᕚᕛᕜᕝᕞᕟᕠᕡᕢᕣᕤᕥᕦᕧᕨᕩᕪᕫᕬᕭᕮᕯᕰᕱᕲᕳᕴᕵᕶᕷᕸᕹᕺᕻᕼᕽᕾᕿᖀᖁᖂᖃᖄᖅᖆᖇᖈᖉᖊᖋᖌᖍᖎᖏᖐᖑᖒᖓᖔᖕᖖᖗᖘᖙᖚᖛᖜᖝᖞᖟᖠᖡᖢᖣᖤᖥᖦᖧᖨᖩᖪᖫᖬᖭᖮᖯᖰᖱᖲᖳᖴᖵᖶᖷᖸᖹᖺᖻᖼᖽᖾᖿᗀᗁᗂᗃᗄᗅᗆᗇᗈᗉᗊᗋᗌᗍᗎᗏᗐᗑᗒᗓᗔᗕᗖᗗᗘᗙᗚᗛᗜᗝᗞᗟᗠᗡᗢᗣᗤᗥᗦᗧᗨᗩᗪᗫᗬᗭᗮᗯᗰᗱᗲᗳᗴᗵᗶᗷᗸᗹᗺᗻᗼᗽᗾᗿᘀᘁᘂᘃᘄᘅᘆᘇᘈᘉᘊᘋᘌᘍᘎᘏᘐᘑᘒᘓᘔᘕᘖᘗᘘᘙᘚᘛᘜᘝᘞᘟᘠᘡᘢᘣᘤᘥᘦᘧᘨᘩᘪᘫᘬᘭᘮᘯᘰᘱᘲᘳᘴᘵᘶᘷᘸᘹᘺᘻᘼᘽᘾᘿᙀᙁᙂᙃᙄᙅᙆᙇᙈᙉᙊᙋᙌᙍᙎᙏᙐᙑᙒᙓᙔᙕᙖᙗᙘᙙᙚᙛᙜᙝᙞᙟᙠᙡᙢᙣᙤᙥᙦᙧᙨᙩᙪᙫᙬ᙭᙮ᙯᙰᙱᙲᙳᙴᙵᙶᙷᙸᙹᙺᙻᙼᙽᙾᙿ[5760 OGHAM SPACE MARK]ᚁᚂᚃᚄᚅᚆᚇᚈᚉᚊᚋᚌᚍᚎᚏᚐᚑᚒᚓᚔᚕᚖᚗᚘᚙᚚ᚛᚜ᚠᚡᚢᚣᚤᚥᚦᚧᚨᚩᚪᚫᚬᚭᚮᚯᚰᚱᚲᚳᚴᚵᚶᚷᚸᚹᚺᚻᚼᚽᚾᚿᛀᛁᛂᛃᛄᛅᛆᛇᛈᛉᛊᛋᛌᛍᛎᛏᛐᛑᛒᛓᛔᛕᛖᛗᛘᛙᛚᛛᛜᛝᛞᛟᛠᛡᛢᛣᛤᛥᛦᛧᛨᛩᛪ᛫᛬᛭ᛮᛯᛰᜀᜁᜂᜃᜄᜅᜆᜇᜈᜉᜊᜋᜌᜎᜏᜐᜑᜒᜓ᜔ᜠᜡᜢᜣᜤᜥᜦᜧᜨᜩᜪᜫᜬᜭᜮᜯᜰᜱᜲᜳ᜴᜵᜶ᝀᝁᝂᝃᝄᝅᝆᝇᝈᝉᝊᝋᝌᝍᝎᝏᝐᝑᝒᝓᝠᝡᝢᝣᝤᝥᝦᝧᝨᝩᝪᝫᝬᝮᝯᝰᝲᝳកខគឃងចឆជឈញដឋឌឍណតថទធនបផពភមយរលវឝឞសហឡអឣឤឥឦឧឨឩឪឫឬឭឮឯឰឱឲឳ឴឵ាិីឹឺុូួើឿៀេែៃោៅំះៈ៉៊់៌៍៎៏័៑្៓។៕៖ៗ៘៙៚៛ៜ៝០១២៣៤៥៦៧៨៩៰៱៲៳៴៵៶៷៸៹᠀᠁᠂᠃᠄᠅᠆᠇᠈᠉᠊᠋᠌᠍᠎᠐᠑᠒᠓᠔᠕᠖᠗᠘᠙ᠠᠡᠢᠣᠤᠥᠦᠧᠨᠩᠪᠫᠬᠭᠮᠯᠰᠱᠲᠳᠴᠵᠶᠷᠸᠹᠺᠻᠼᠽᠾᠿᡀᡁᡂᡃᡄᡅᡆᡇᡈᡉᡊᡋᡌᡍᡎᡏᡐᡑᡒᡓᡔᡕᡖᡗᡘᡙᡚᡛᡜᡝᡞᡟᡠᡡᡢᡣᡤᡥᡦᡧᡨᡩᡪᡫᡬᡭᡮᡯᡰᡱᡲᡳᡴᡵᡶᡷᢀᢁᢂᢃᢄᢅᢆᢇᢈᢉᢊᢋᢌᢍᢎᢏᢐᢑᢒᢓᢔᢕᢖᢗᢘᢙᢚᢛᢜᢝᢞᢟᢠᢡᢢᢣᢤᢥᢦᢧᢨᢩᢪᢰᢱᢲᢳᢴᢵᢶᢷᢸᢹᢺᢻᢼᢽᢾᢿᣀᣁᣂᣃᣄᣅᣆᣇᣈᣉᣊᣋᣌᣍᣎᣏᣐᣑᣒᣓᣔᣕᣖᣗᣘᣙᣚᣛᣜᣝᣞᣟᣠᣡᣢᣣᣤᣥᣦᣧᣨᣩᣪᣫᣬᣭᣮᣯᣰᣱᣲᣳᣴᣵᤀᤁᤂᤃᤄᤅᤆᤇᤈᤉᤊᤋᤌᤍᤎᤏᤐᤑᤒᤓᤔᤕᤖᤗᤘᤙᤚᤛᤜᤠᤡᤢᤣᤤᤥᤦᤧᤨᤩᤪᤫᤰᤱᤲᤳᤴᤵᤶᤷᤸ᤻᤹᤺᥀᥄᥅᥆᥇᥈᥉᥊᥋᥌᥍᥎᥏ᥐᥑᥒᥓᥔᥕᥖᥗᥘᥙᥚᥛᥜᥝᥞᥟᥠᥡᥢᥣᥤᥥᥦᥧᥨᥩᥪᥫᥬᥭᥰᥱᥲᥳᥴᦀᦁᦂᦃᦄᦅᦆᦇᦈᦉᦊᦋᦌᦍᦎᦏᦐᦑᦒᦓᦔᦕᦖᦗᦘᦙᦚᦛᦜᦝᦞᦟᦠᦡᦢᦣᦤᦥᦦᦧᦨᦩᦪᦫᦰᦱᦲᦳᦴᦵᦶᦷᦸᦹᦺᦻᦼᦽᦾᦿᧀᧁᧂᧃᧄᧅᧆᧇᧈᧉ᧐᧑᧒᧓᧔᧕᧖᧗᧘᧙᧚᧞᧟᧠᧡᧢᧣᧤᧥᧦᧧᧨᧩᧪᧫᧬᧭᧮᧯᧰᧱᧲᧳᧴᧵᧶᧷᧸᧹᧺᧻᧼᧽᧾᧿ᨀᨁᨂᨃᨄᨅᨆᨇᨈᨉᨊᨋᨌᨍᨎᨏᨐᨑᨒᨓᨔᨕᨖᨘᨗᨙᨚᨛ᨞᨟ᨠᨡᨢᨣᨤᨥᨦᨧᨨᨩᨪᨫᨬᨭᨮᨯᨰᨱᨲᨳᨴᨵᨶᨷᨸᨹᨺᨻᨼᨽᨾᨿᩀᩁᩂᩃᩄᩅᩆᩇᩈᩉᩊᩋᩌᩍᩎᩏᩐᩑᩒᩓᩔᩕᩖᩗᩘᩙᩚᩛᩜᩝᩞ᩠ᩡᩢᩣᩤᩥᩦᩧᩨᩩᩪᩫᩬᩭᩮᩯᩰᩱᩲᩳᩴ᩿᩵᩶᩷᩸᩹᩺᩻᩼᪀᪁᪂᪃᪄᪅᪆᪇᪈᪉᪐᪑᪒᪓᪔᪕᪖᪗᪘᪙᪠᪡᪢᪣᪤᪥᪦ᪧ᪨᪩᪪᪫᪬᪭ᬀᬁᬂᬃᬄᬅᬆᬇᬈᬉᬊᬋᬌᬍᬎᬏᬐᬑᬒᬓᬔᬕᬖᬗᬘᬙᬚᬛᬜᬝᬞᬟᬠᬡᬢᬣᬤᬥᬦᬧᬨᬩᬪᬫᬬᬭᬮᬯᬰᬱᬲᬳ᬴ᬵᬶᬷᬸᬹᬺᬻᬼᬽᬾᬿᭀᭁᭂᭃ᭄ᭅᭆᭇᭈᭉᭊᭋ᭐᭑᭒᭓᭔᭕᭖᭗᭘᭙᭚᭛᭜᭝᭞᭟᭠᭡᭢᭣᭤᭥᭦᭧᭨᭩᭪᭬᭫᭭᭮᭯᭰᭱᭲᭳᭴᭵᭶᭷᭸᭹᭺᭻᭼ᮀᮁᮂᮃᮄᮅᮆᮇᮈᮉᮊᮋᮌᮍᮎᮏᮐᮑᮒᮓᮔᮕᮖᮗᮘᮙᮚᮛᮜᮝᮞᮟᮠᮡᮢᮣᮤᮥᮦᮧᮨᮩ᮪᮫ᮬᮭᮮᮯ᮰᮱᮲᮳᮴᮵᮶᮷᮸᮹ᮺᮻᮼᮽᮾᮿᯀᯁᯂᯃᯄᯅᯆᯇᯈᯉᯊᯋᯌᯍᯎᯏᯐᯑᯒᯓᯔᯕᯖᯗᯘᯙᯚᯛᯜᯝᯞᯟᯠᯡᯢᯣᯤᯥ᯦ᯧᯨᯩᯪᯫᯬᯭᯮᯯᯰᯱ᯲᯳᯼᯽᯾᯿ᰀᰁᰂᰃᰄᰅᰆᰇᰈᰉᰊᰋᰌᰍᰎᰏᰐᰑᰒᰓᰔᰕᰖᰗᰘᰙᰚᰛᰜᰝᰞᰟᰠᰡᰢᰣᰤᰥᰦᰧᰨᰩᰪᰫᰬᰭᰮᰯᰰᰱᰲᰳᰴᰵᰶ᰷᰻᰼᰽᰾᰿᱀᱁᱂᱃᱄᱅᱆᱇᱈᱉ᱍᱎᱏ᱐᱑᱒᱓᱔᱕᱖᱗᱘᱙ᱚᱛᱜᱝᱞᱟᱠᱡᱢᱣᱤᱥᱦᱧᱨᱩᱪᱫᱬᱭᱮᱯᱰᱱᱲᱳᱴᱵᱶᱷᱸᱹᱺᱻᱼᱽ᱾᱿᳀᳁᳂᳃᳄᳅᳆᳇᳐᳑᳒᳓᳔᳕᳖᳗᳘᳙᳜᳝᳞᳟᳚᳛᳠᳡᳢᳣᳤᳥᳦᳧᳨ᳩᳪᳫᳬ᳭ᳮᳯᳰᳱᳲᳳ᳴ᳵᳶᴀᴁᴂᴃᴄᴅᴆᴇᴈᴉᴊᴋᴌᴍᴎᴏᴐᴑᴒᴓᴔᴕᴖᴗᴘᴙᴚᴛᴜᴝᴞᴟᴠᴡᴢᴣᴤᴥᴦᴧᴨᴩᴪᴫᴬᴭᴮᴯᴰᴱᴲᴳᴴᴵᴶᴷᴸᴹᴺᴻᴼᴽᴾᴿᵀᵁᵂᵃᵄᵅᵆᵇᵈᵉᵊᵋᵌᵍᵎᵏᵐᵑᵒᵓᵔᵕᵖᵗᵘᵙᵚᵛᵜᵝᵞᵟᵠᵡᵢᵣᵤᵥᵦᵧᵨᵩᵪᵫᵬᵭᵮᵯᵰᵱᵲᵳᵴᵵᵶᵷᵸᵹᵺᵻᵼᵽᵾᵿᶀᶁᶂᶃᶄᶅᶆᶇᶈᶉᶊᶋᶌᶍᶎᶏᶐᶑᶒᶓᶔᶕᶖᶗᶘᶙᶚᶛᶜᶝᶞᶟᶠᶡᶢᶣᶤᶥᶦᶧᶨᶩᶪᶫᶬᶭᶮᶯᶰᶱᶲᶳᶴᶵᶶᶷᶸᶹᶺᶻᶼᶽᶾᶿ᷐᷎᷂᷊᷏᷽᷿᷀᷁᷃᷄᷅᷆᷇᷈᷉᷋᷌᷑᷒ᷓᷔᷕᷖᷗᷘᷙᷚᷛᷜᷝᷞᷟᷠᷡᷢᷣᷤᷥᷦ᷾᷼᷍ḀḁḂḃḄḅḆḇḈḉḊḋḌḍḎḏḐḑḒḓḔḕḖḗḘḙḚḛḜḝḞḟḠḡḢḣḤḥḦḧḨḩḪḫḬḭḮḯḰḱḲḳḴḵḶḷḸḹḺḻḼḽḾḿṀṁṂṃṄṅṆṇṈṉṊṋṌṍṎṏṐṑṒṓṔṕṖṗṘṙṚṛṜṝṞṟṠṡṢṣṤṥṦṧṨṩṪṫṬṭṮṯṰṱṲṳṴṵṶṷṸṹṺṻṼṽṾṿẀẁẂẃẄẅẆẇẈẉẊẋẌẍẎẏẐẑẒẓẔẕẖẗẘẙẚẛẜẝẞẟẠạẢảẤấẦầẨẩẪẫẬậẮắẰằẲẳẴẵẶặẸẹẺẻẼẽẾếỀềỂểỄễỆệỈỉỊịỌọỎỏỐốỒồỔổỖỗỘộỚớỜờỞởỠỡỢợỤụỦủỨứỪừỬửỮữỰựỲỳỴỵỶỷỸỹỺỻỼỽỾỿἀἁἂἃἄἅἆἇἈἉἊἋἌἍἎἏἐἑἒἓἔἕἘἙἚἛἜἝἠἡἢἣἤἥἦἧἨἩἪἫἬἭἮἯἰἱἲἳἴἵἶἷἸἹἺἻἼἽἾἿὀὁὂὃὄὅὈὉὊὋὌὍὐὑὒὓὔὕὖὗὙὛὝὟὠὡὢὣὤὥὦὧὨὩὪὫὬὭὮὯὰάὲέὴήὶίὸόὺύὼώᾀᾁᾂᾃᾄᾅᾆᾇᾈᾉᾊᾋᾌᾍᾎᾏᾐᾑᾒᾓᾔᾕᾖᾗᾘᾙᾚᾛᾜᾝᾞᾟᾠᾡᾢᾣᾤᾥᾦᾧᾨᾩᾪᾫᾬᾭᾮᾯᾰᾱᾲᾳᾴᾶᾷᾸᾹᾺΆᾼ᾽ι᾿῀῁ῂῃῄῆῇῈΈῊΉῌ῍῎῏ῐῑῒΐῖῗῘῙῚΊ῝῞῟ῠῡῢΰῤῥῦῧῨῩῪΎῬ῭΅`ῲῳῴῶῷῸΌῺΏῼ´῾[8192 EN QUAD][8193 EM QUAD][8194 EN SPACE][8195 EM SPACE][8196 THREE-PER-EM SPACE][8197 FOUR-PER-EM SPACE][8198 SIX-PER-EM SPACE][8199 FIGURE SPACE][8200 PUNCTUATION SPACE][8201 THIN SPACE][8202 HAIR SPACE]​‌‍[8206 LEFT-TO-RIGHT MARK][8207 RIGHT-TO-LEFT MARK]‑‒‗‚‛„‟‣[8232 LINE SEPARATOR][8233 PARAGRAPH SEPARATOR][8234 LEFT-TO-RIGHT EMBEDDING][8235 RIGHT-TO-LEFT EMBEDDING][8236 POP DIRECTIONAL FORMATTING][8237 LEFT-TO-RIGHT OVERRIDE][8238 RIGHT-TO-LEFT OVERRIDE][8239 NARROW NO-BREAK SPACE]‱‴‶‷‸‹›‼‽‿⁀⁁⁂⁃⁄⁅⁆⁇⁈⁉⁊⁋⁌⁍⁎⁏⁐⁑⁒⁓⁔⁕⁖⁗⁘⁙⁚⁛⁜⁝⁞[8287 MEDIUM MATHEMATICAL SPACE]⁠⁡⁢⁣⁤[8294 LEFT-TO-RIGHT ISOLATE][8295 RIGHT-TO-LEFT ISOLATE][8296 FIRST STRONG ISOLATE][8297 POP DIRECTIONAL ISOLATE]⁰ⁱ⁵⁶⁷⁸⁹⁺⁻⁼⁽⁾₀₅₆₇₈₉₊₋₌₍₎ₐₑₒₓₔₕₖₗₘₙₚₛₜ₠₡₢₣₤₥₦₧₨₪₫₭₮₯₰₱₲₳₴₵₶₷₸₹₺₻₼₽₾₿⃀⃁⃂⃃⃄⃅⃆⃇⃈⃉⃊⃋⃌⃍⃎⃏⃒⃓⃘⃙⃚⃐⃑⃔⃕⃖⃗⃛⃜⃝⃞⃟⃠⃡⃢⃣⃤⃥⃦⃪⃫⃨⃬⃭⃮⃯⃧⃩⃰℀℁ℂ℄℆ℇ℈ℊℋℌℍℎℏℐℑℒ℔ℕ℗℘ℙℚℛℜℝ℞℟℠℣ℤ℥℧ℨ℩Kℬℭ℮ℯℰℱℲℳℴℵℶℷℸℹ℺℻ℼℽℾℿ⅀⅁⅂⅃⅄ⅅⅆⅇⅈⅉ⅊⅋⅌⅍ⅎ⅏⅐⅑⅒⅕⅖⅗⅘⅙⅚⅟ⅬⅭⅮⅯⅺⅻⅼⅽⅾⅿↀↁↂↃↄↅↆↇↈ↚↛↜↝↞↟↠↡↢↣↤↥↦↧↨↩↪↫↬↭↮↯↰↱↲↳↴↵↶↷↺↻↼↽↾↿⇀⇁⇂⇃⇄⇅⇆⇇⇈⇉⇊⇋⇌⇍⇎⇏⇐⇑⇓⇕⇖⇗⇘⇙⇚⇛⇜⇝⇞⇟⇠⇡⇢⇣⇤⇥⇦⇨⇩⇪⇫⇬⇭⇮⇯⇰⇱⇲⇳⇴⇵⇶⇷⇸⇹⇺⇻⇼⇽⇾⇿∁∄∅∆∉∊∌∍∎∐−∓∔∖∗∘∙∛∜∡∢∤∦∭∯∰∱∲∳∸∹∺∻∾∿≀≁≂≃≄≅≆≇≉≊≋≍≎≏≐≑≓≔≕≖≗≘≙≚≛≜≝≞≟≢≣≨≩≬≭≰≱≲≳≴≵≶≷≸≹≺≻≼≽≾≿⊀⊁⊄⊅⊈⊉⊊⊋⊌⊍⊎⊏⊐⊑⊒⊓⊔⊖⊗⊘⊚⊛⊜⊝⊞⊟⊠⊡⊢⊣⊤⊦⊧⊨⊩⊪⊫⊬⊭⊮⊯⊰⊱⊲⊳⊴⊵⊶⊷⊸⊹⊺⊻⊼⊽⊾⋀⋁⋂⋃⋄⋅⋆⋇⋈⋉⋊⋋⋌⋍⋎⋏⋐⋑⋒⋓⋔⋕⋖⋗⋘⋙⋚⋛⋜⋝⋞⋟⋠⋡⋢⋣⋤⋥⋦⋧⋨⋩⋪⋫⋬⋭⋮⋯⋰⋱⋲⋳⋴⋵⋶⋷⋸⋹⋺⋻⋼⋽⋾⋿⌀⌁⌂⌃⌄⌅⌆⌇⌈⌉⌊⌋⌌⌍⌎⌏⌐⌑⌓⌔⌕⌖⌗⌘⌙⌚⌛⌜⌝⌞⌟⌠⌡⌢⌣⌤⌥⌦⌧⌨⌫⌬⌭⌮⌯⌰⌱⌲⌳⌴⌵⌶⌷⌸⌹⌺⌻⌼⌽⌾⌿⍀⍁⍂⍃⍄⍅⍆⍇⍈⍉⍊⍋⍌⍍⍎⍏⍐⍑⍒⍓⍔⍕⍖⍗⍘⍙⍚⍛⍜⍝⍞⍟⍠⍡⍢⍣⍤⍥⍦⍧⍨⍩⍪⍫⍬⍭⍮⍯⍰⍱⍲⍳⍴⍵⍶⍷⍸⍹⍺⍻⍼⍽⍾⍿⎀⎁⎂⎃⎄⎅⎆⎇⎈⎉⎊⎋⎌⎍⎎⎏⎐⎑⎒⎓⎔⎕⎖⎗⎘⎙⎚⎛⎜⎝⎞⎟⎠⎡⎢⎣⎤⎥⎦⎧⎨⎩⎪⎫⎬⎭⎮⎯⎰⎱⎲⎳⎴⎵⎶⎷⎸⎹⎺⎻⎼⎽⎾⎿⏀⏁⏂⏃⏄⏅⏆⏇⏈⏉⏊⏋⏌⏍⏎⏏⏐⏑⏒⏓⏔⏕⏖⏗⏘⏙⏚⏛⏜⏝⏞⏟⏠⏡⏢⏣⏤⏥⏦⏧⏨⏩⏪⏫⏬⏭⏮⏯⏰⏱⏲⏳␀␁␂␃␄␅␆␇␈␉␊␋␌␍␎␏␐␑␒␓␔␕␖␗␘␙␚␛␜␝␞␟␠␡␢␣␤␥␦⑀⑁⑂⑃⑄⑅⑆⑇⑈⑉⑊⓪╌╍╎╏╴╵╶╷╸╹╺╻╼╽╾╿▐░▖▗▘▙▚▛▜▝▞▟▢▪▫▬▭▮▯▰▱▴▵▸▹►▻▾▿◂◃◄◅◉◊◌◍◒◓◔◕◖◗◘◙◚◛◜◝◞◟◠◡◦◧◨◩◪◫◬◭◮◰◱◲◳◴◵◶◷◸◹◺◻◼◽◾◿☀☁☂☃☄☇☈☊☋☌☍☐☑☒☓☖☗☘☙☚☛☝☟☠☡☢☣☤☥☦☧☨☩☪☫☬☭☮☯☰☱☲☳☴☵☶☷☸☹☺☻☼☽☾☿♁♃♄♅♆♇♈♉♊♋♌♍♎♏♐♑♒♓♔♕♖♗♘♙♚♛♜♝♞♟♢♦♫♮♰♱♲♳♴♵♶♷♸♹♺♻♼♽♾♿⚀⚁⚂⚃⚄⚅⚆⚇⚈⚉⚊⚋⚌⚍⚎⚏⚐⚑⚒⚓⚔⚕⚖⚗⚘⚙⚚⚛⚜⚝⚠⚡⚢⚣⚤⚥⚦⚧⚨⚩⚪⚫⚬⚭⚮⚯⚰⚱⚲⚳⚴⚵⚶⚷⚸⚹⚺⚻⚼⚽⛀⛁⛂⛃⛎⛢⛤⛥⛦⛧✁✂✃✄✅✆✇✈✉✊✋✌✍✎✏✐✑✒✓✔✕✖✗✘✙✚✛✜✝✞✟✠✡✢✣✤✥✦✧✨✩✪✫✬✭✮✯✰✱✲✳✴✵✶✷✸✹✺✻✼✾✿❀❁❂❃❄❅❆❇❈❉❊❋❌❍❎❏❐❑❒❓❔❕❖❘❙❚❛❜❝❞❟❠❡❢❣❤❥❦❧❨❩❪❫❬❭❮❯❰❱❲❳❴❵➀➁➂➃➄➅➆➇➈➉➊➋➌➍➎➏➐➑➒➓➔➕➖➗➘➙➚➛➜➝➞➟➠➡➢➣➤➥➦➧➨➩➪➫➬➭➮➯➰➱➲➳➴➵➶➷➸➹➺➻➼➽➾➿⟀⟁⟂⟃⟄⟅⟆⟇⟈⟉⟊⟋⟌⟍⟎⟏⟐⟑⟒⟓⟔⟕⟖⟗⟘⟙⟚⟛⟜⟝⟞⟟⟠⟡⟢⟣⟤⟥⟮⟯⟰⟱⟲⟳⟴⟵⟶⟷⟸⟹⟺⟻⟼⟽⟾⟿⠀⠁⠂⠃⠄⠅⠆⠇⠈⠉⠊⠋⠌⠍⠎⠏⠐⠑⠒⠓⠔⠕⠖⠗⠘⠙⠚⠛⠜⠝⠞⠟⠠⠡⠢⠣⠤⠥⠦⠧⠨⠩⠪⠫⠬⠭⠮⠯⠰⠱⠲⠳⠴⠵⠶⠷⠸⠹⠺⠻⠼⠽⠾⠿⡀⡁⡂⡃⡄⡅⡆⡇⡈⡉⡊⡋⡌⡍⡎⡏⡐⡑⡒⡓⡔⡕⡖⡗⡘⡙⡚⡛⡜⡝⡞⡟⡠⡡⡢⡣⡤⡥⡦⡧⡨⡩⡪⡫⡬⡭⡮⡯⡰⡱⡲⡳⡴⡵⡶⡷⡸⡹⡺⡻⡼⡽⡾⡿⢀⢁⢂⢃⢄⢅⢆⢇⢈⢉⢊⢋⢌⢍⢎⢏⢐⢑⢒⢓⢔⢕⢖⢗⢘⢙⢚⢛⢜⢝⢞⢟⢠⢡⢢⢣⢤⢥⢦⢧⢨⢩⢪⢫⢬⢭⢮⢯⢰⢱⢲⢳⢴⢵⢶⢷⢸⢹⢺⢻⢼⢽⢾⢿⣀⣁⣂⣃⣄⣅⣆⣇⣈⣉⣊⣋⣌⣍⣎⣏⣐⣑⣒⣓⣔⣕⣖⣗⣘⣙⣚⣛⣜⣝⣞⣟⣠⣡⣢⣣⣤⣥⣦⣧⣨⣩⣪⣫⣬⣭⣮⣯⣰⣱⣲⣳⣴⣵⣶⣷⣸⣹⣺⣻⣼⣽⣾⣿⤀⤁⤂⤃⤄⤅⤆⤇⤈⤉⤊⤋⤌⤍⤎⤏⤐⤑⤒⤓⤔⤕⤖⤗⤘⤙⤚⤛⤜⤝⤞⤟⤠⤡⤢⤣⤤⤥⤦⤧⤨⤩⤪⤫⤬⤭⤮⤯⤰⤱⤲⤳⤴⤵⤶⤷⤸⤹⤺⤻⤼⤽⤾⤿⥀⥁⥂⥃⥄⥅⥆⥇⥈⥉⥊⥋⥌⥍⥎⥏⥐⥑⥒⥓⥔⥕⥖⥗⥘⥙⥚⥛⥜⥝⥞⥟⥠⥡⥢⥣⥤⥥⥦⥧⥨⥩⥪⥫⥬⥭⥮⥯⥰⥱⥲⥳⥴⥵⥶⥷⥸⥹⥺⥻⥼⥽⥾⥿⦀⦁⦂⦃⦄⦇⦈⦉⦊⦋⦌⦍⦎⦏⦐⦑⦒⦓⦔⦕⦖⦗⦘⦙⦚⦛⦜⦝⦞⦟⦠⦡⦢⦣⦤⦥⦦⦧⦨⦩⦪⦫⦬⦭⦮⦯⦰⦱⦲⦳⦴⦵⦶⦷⦸⦹⦺⦻⦼⦽⦾⦿⧀⧁⧂⧃⧄⧅⧆⧇⧈⧉⧊⧋⧌⧍⧎⧏⧐⧑⧒⧓⧔⧕⧖⧗⧘⧙⧚⧛⧜⧝⧞⧟⧠⧡⧢⧣⧤⧥⧦⧧⧨⧩⧪⧫⧬⧭⧮⧯⧰⧱⧲⧳⧴⧵⧶⧷⧸⧹⧺⧻⧼⧽⧾⧿⨀⨁⨂⨃⨄⨅⨆⨇⨈⨉⨊⨋⨌⨍⨎⨏⨐⨑⨒⨓⨔⨕⨖⨗⨘⨙⨚⨛⨜⨝⨞⨟⨠⨡⨢⨣⨤⨥⨦⨧⨨⨩⨪⨫⨬⨭⨮⨯⨰⨱⨲⨳⨴⨵⨶⨷⨸⨹⨺⨻⨼⨽⨾⨿⩀⩁⩂⩃⩄⩅⩆⩇⩈⩉⩊⩋⩌⩍⩎⩏⩐⩑⩒⩓⩔⩕⩖⩗⩘⩙⩚⩛⩜⩝⩞⩟⩠⩡⩢⩣⩤⩥⩦⩧⩨⩩⩪⩫⩬⩭⩮⩯⩰⩱⩲⩳⩴⩵⩶⩷⩸⩹⩺⩻⩼⩽⩾⩿⪀⪁⪂⪃⪄⪅⪆⪇⪈⪉⪊⪋⪌⪍⪎⪏⪐⪑⪒⪓⪔⪕⪖⪗⪘⪙⪚⪛⪜⪝⪞⪟⪠⪡⪢⪣⪤⪥⪦⪧⪨⪩⪪⪫⪬⪭⪮⪯⪰⪱⪲⪳⪴⪵⪶⪷⪸⪹⪺⪻⪼⪽⪾⪿⫀⫁⫂⫃⫄⫅⫆⫇⫈⫉⫊⫋⫌⫍⫎⫏⫐⫑⫒⫓⫔⫕⫖⫗⫘⫙⫚⫛⫝̸⫝⫞⫟⫠⫡⫢⫣⫤⫥⫦⫧⫨⫩⫪⫫⫬⫭⫮⫯⫰⫱⫲⫳⫴⫵⫶⫷⫸⫹⫺⫻⫼⫽⫾⫿⬀⬁⬂⬃⬄⬅⬆⬇⬈⬉⬊⬋⬌⬍⬎⬏⬐⬑⬒⬓⬔⬕⬖⬗⬘⬙⬚⬛⬜⬝⬞⬟⬠⬡⬢⬣⬤⬥⬦⬧⬨⬩⬪⬫⬬⬭⬮⬯⬰⬱⬲⬳⬴⬵⬶⬷⬸⬹⬺⬻⬼⬽⬾⬿⭀⭁⭂⭃⭄⭅⭆⭇⭈⭉⭊⭋⭌⭐⭑⭒⭓⭔ⰀⰁⰂⰃⰄⰅⰆⰇⰈⰉⰊⰋⰌⰍⰎⰏⰐⰑⰒⰓⰔⰕⰖⰗⰘⰙⰚⰛⰜⰝⰞⰟⰠⰡⰢⰣⰤⰥⰦⰧⰨⰩⰪⰫⰬⰭⰮⰰⰱⰲⰳⰴⰵⰶⰷⰸⰹⰺⰻⰼⰽⰾⰿⱀⱁⱂⱃⱄⱅⱆⱇⱈⱉⱊⱋⱌⱍⱎⱏⱐⱑⱒⱓⱔⱕⱖⱗⱘⱙⱚⱛⱜⱝⱞⱠⱡⱢⱣⱤⱥⱦⱧⱨⱩⱪⱫⱬⱭⱮⱯⱰⱱⱲⱳⱴⱵⱶⱷⱸⱹⱺⱻⱼⱽⱾⱿⲀⲁⲂⲃⲄⲅⲆⲇⲈⲉⲊⲋⲌⲍⲎⲏⲐⲑⲒⲓⲔⲕⲖⲗⲘⲙⲚⲛⲜⲝⲞⲟⲠⲡⲢⲣⲤⲥⲦⲧⲨⲩⲪⲫⲬⲭⲮⲯⲰⲱⲲⲳⲴⲵⲶⲷⲸⲹⲺⲻⲼⲽⲾⲿⳀⳁⳂⳃⳄⳅⳆⳇⳈⳉⳊⳋⳌⳍⳎⳏⳐⳑⳒⳓⳔⳕⳖⳗⳘⳙⳚⳛⳜⳝⳞⳟⳠⳡⳢⳣⳤ⳥⳦⳧⳨⳩⳪ⳫⳬⳭⳮ⳯⳰⳱Ⳳⳳ⳹⳺⳻⳼⳽⳾⳿ⴀⴁⴂⴃⴄⴅⴆⴇⴈⴉⴊⴋⴌⴍⴎⴏⴐⴑⴒⴓⴔⴕⴖⴗⴘⴙⴚⴛⴜⴝⴞⴟⴠⴡⴢⴣⴤⴥⴧⴭⴰⴱⴲⴳⴴⴵⴶⴷⴸⴹⴺⴻⴼⴽⴾⴿⵀⵁⵂⵃⵄⵅⵆⵇⵈⵉⵊⵋⵌⵍⵎⵏⵐⵑⵒⵓⵔⵕⵖⵗⵘⵙⵚⵛⵜⵝⵞⵟⵠⵡⵢⵣⵤⵥⵦⵧⵯ⵰⵿ⶀⶁⶂⶃⶄⶅⶆⶇⶈⶉⶊⶋⶌⶍⶎⶏⶐⶑⶒⶓⶔⶕⶖⶠⶡⶢⶣⶤⶥⶦⶨⶩⶪⶫⶬⶭⶮⶰⶱⶲⶳⶴⶵⶶⶸⶹⶺⶻⶼⶽⶾⷀⷁⷂⷃⷄⷅⷆⷈⷉⷊⷋⷌⷍⷎⷐⷑⷒⷓⷔⷕⷖⷘⷙⷚⷛⷜⷝⷞⷠⷡⷢⷣⷤⷥⷦⷧⷨⷩⷪⷫⷬⷭⷮⷯⷰⷱⷲⷳⷴⷵⷶⷷⷸⷹⷺⷻⷼⷽⷾⷿ⸀⸁⸂⸃⸄⸅⸆⸇⸈⸉⸊⸋⸌⸍⸎⸏⸐⸑⸒⸓⸔⸕⸖⸗⸘⸙⸚⸛⸜⸝⸞⸟⸠⸡⸢⸣⸤⸥⸦⸧⸨⸩⸪⸫⸬⸭⸮ⸯ⸰⸱⸲⸳⸴⸵⸶⸷⸸⸹⸺⸻〿䷀䷁䷂䷃䷄䷅䷆䷇䷈䷉䷊䷋䷌䷍䷎䷏䷐䷑䷒䷓䷔䷕䷖䷗䷘䷙䷚䷛䷜䷝䷞䷟䷠䷡䷢䷣䷤䷥䷦䷧䷨䷩䷪䷫䷬䷭䷮䷯䷰䷱䷲䷳䷴䷵䷶䷷䷸䷹䷺䷻䷼䷽䷾䷿ꓐꓑꓒꓓꓔꓕꓖꓗꓘꓙꓚꓛꓜꓝꓞꓟꓠꓡꓢꓣꓤꓥꓦꓧꓨꓩꓪꓫꓬꓭꓮꓯꓰꓱꓲꓳꓴꓵꓶꓷꓸꓹꓺꓻꓼꓽ꓾꓿ꔀꔁꔂꔃꔄꔅꔆꔇꔈꔉꔊꔋꔌꔍꔎꔏꔐꔑꔒꔓꔔꔕꔖꔗꔘꔙꔚꔛꔜꔝꔞꔟꔠꔡꔢꔣꔤꔥꔦꔧꔨꔩꔪꔫꔬꔭꔮꔯꔰꔱꔲꔳꔴꔵꔶꔷꔸꔹꔺꔻꔼꔽꔾꔿꕀꕁꕂꕃꕄꕅꕆꕇꕈꕉꕊꕋꕌꕍꕎꕏꕐꕑꕒꕓꕔꕕꕖꕗꕘꕙꕚꕛꕜꕝꕞꕟꕠꕡꕢꕣꕤꕥꕦꕧꕨꕩꕪꕫꕬꕭꕮꕯꕰꕱꕲꕳꕴꕵꕶꕷꕸꕹꕺꕻꕼꕽꕾꕿꖀꖁꖂꖃꖄꖅꖆꖇꖈꖉꖊꖋꖌꖍꖎꖏꖐꖑꖒꖓꖔꖕꖖꖗꖘꖙꖚꖛꖜꖝꖞꖟꖠꖡꖢꖣꖤꖥꖦꖧꖨꖩꖪꖫꖬꖭꖮꖯꖰꖱꖲꖳꖴꖵꖶꖷꖸꖹꖺꖻꖼꖽꖾꖿꗀꗁꗂꗃꗄꗅꗆꗇꗈꗉꗊꗋꗌꗍꗎꗏꗐꗑꗒꗓꗔꗕꗖꗗꗘꗙꗚꗛꗜꗝꗞꗟꗠꗡꗢꗣꗤꗥꗦꗧꗨꗩꗪꗫꗬꗭꗮꗯꗰꗱꗲꗳꗴꗵꗶꗷꗸꗹꗺꗻꗼꗽꗾꗿꘀꘁꘂꘃꘄꘅꘆꘇꘈꘉꘊꘋꘌ꘍꘎꘏ꘐꘑꘒꘓꘔꘕꘖꘗꘘꘙꘚꘛꘜꘝꘞꘟ꘠꘡꘢꘣꘤꘥꘦꘧꘨꘩ꘪꘫꙀꙁꙂꙃꙄꙅꙆꙇꙈꙉꙊꙋꙌꙍꙎꙏꙐꙑꙒꙓꙔꙕꙖꙗꙘꙙꙚꙛꙜꙝꙞꙟꙠꙡꙢꙣꙤꙥꙦꙧꙨꙩꙪꙫꙬꙭꙮ꙯꙰꙱꙲꙳ꙴꙵꙶꙷꙸꙹꙺꙻ꙼꙽꙾ꙿꚀꚁꚂꚃꚄꚅꚆꚇꚈꚉꚊꚋꚌꚍꚎꚏꚐꚑꚒꚓꚔꚕꚖꚗꚟꚠꚡꚢꚣꚤꚥꚦꚧꚨꚩꚪꚫꚬꚭꚮꚯꚰꚱꚲꚳꚴꚵꚶꚷꚸꚹꚺꚻꚼꚽꚾꚿꛀꛁꛂꛃꛄꛅꛆꛇꛈꛉꛊꛋꛌꛍꛎꛏꛐꛑꛒꛓꛔꛕꛖꛗꛘꛙꛚꛛꛜꛝꛞꛟꛠꛡꛢꛣꛤꛥꛦꛧꛨꛩꛪꛫꛬꛭꛮꛯ꛰꛱꛲꛳꛴꛵꛶꛷꜀꜁꜂꜃꜄꜅꜆꜇꜈꜉꜊꜋꜌꜍꜎꜏꜐꜑꜒꜓꜔꜕꜖ꜗꜘꜙꜚꜛꜜꜝꜞꜟ꜠꜡ꜢꜣꜤꜥꜦꜧꜨꜩꜪꜫꜬꜭꜮꜯꜰꜱꜲꜳꜴꜵꜶꜷꜸꜹꜺꜻꜼꜽꜾꜿꝀꝁꝂꝃꝄꝅꝆꝇꝈꝉꝊꝋꝌꝍꝎꝏꝐꝑꝒꝓꝔꝕꝖꝗꝘꝙꝚꝛꝜꝝꝞꝟꝠꝡꝢꝣꝤꝥꝦꝧꝨꝩꝪꝫꝬꝭꝮꝯꝰꝱꝲꝳꝴꝵꝶꝷꝸꝹꝺꝻꝼꝽꝾꝿꞀꞁꞂꞃꞄꞅꞆꞇꞈ꞉꞊ꞋꞌꞍꞎꞐꞑꞒꞓꞠꞡꞢꞣꞤꞥꞦꞧꞨꞩꞪꟸꟹꟺꟻꟼꟽꟾꟿꠀꠁꠂꠃꠄꠅ꠆ꠇꠈꠉꠊꠋꠌꠍꠎꠏꠐꠑꠒꠓꠔꠕꠖꠗꠘꠙꠚꠛꠜꠝꠞꠟꠠꠡꠢꠣꠤꠥꠦꠧ꠨꠩꠪꠫꠰꠱꠲꠳꠴꠵꠶꠷꠸꠹ꡀꡁꡂꡃꡄꡅꡆꡇꡈꡉꡊꡋꡌꡍꡎꡏꡐꡑꡒꡓꡔꡕꡖꡗꡘꡙꡚꡛꡜꡝꡞꡟꡠꡡꡢꡣꡤꡥꡦꡧꡨꡩꡪꡫꡬꡭꡮꡯꡰꡱꡲꡳ꡴꡵꡶꡷ꢀꢁꢂꢃꢄꢅꢆꢇꢈꢉꢊꢋꢌꢍꢎꢏꢐꢑꢒꢓꢔꢕꢖꢗꢘꢙꢚꢛꢜꢝꢞꢟꢠꢡꢢꢣꢤꢥꢦꢧꢨꢩꢪꢫꢬꢭꢮꢯꢰꢱꢲꢳꢴꢵꢶꢷꢸꢹꢺꢻꢼꢽꢾꢿꣀꣁꣂꣃ꣄꣎꣏꣐꣑꣒꣓꣔꣕꣖꣗꣘꣙꣠꣡꣢꣣꣤꣥꣦꣧꣨꣩꣪꣫꣬꣭꣮꣯꣰꣱ꣲꣳꣴꣵꣶꣷ꣸꣹꣺ꣻ꤀꤁꤂꤃꤄꤅꤆꤇꤈꤉ꤊꤋꤌꤍꤎꤏꤐꤑꤒꤓꤔꤕꤖꤗꤘꤙꤚꤛꤜꤝꤞꤟꤠꤡꤢꤣꤤꤥꤦꤧꤨꤩꤪ꤫꤬꤭꤮꤯ꤰꤱꤲꤳꤴꤵꤶꤷꤸꤹꤺꤻꤼꤽꤾꤿꥀꥁꥂꥃꥄꥅꥆꥇꥈꥉꥊꥋꥌꥍꥎꥏꥐꥑꥒ꥓꥟ꦀꦁꦂꦃꦄꦅꦆꦇꦈꦉꦊꦋꦌꦍꦎꦏꦐꦑꦒꦓꦔꦕꦖꦗꦘꦙꦚꦛꦜꦝꦞꦟꦠꦡꦢꦣꦤꦥꦦꦧꦨꦩꦪꦫꦬꦭꦮꦯꦰꦱꦲ꦳ꦴꦵꦶꦷꦸꦹꦺꦻꦼꦽꦾꦿ꧀꧁꧂꧃꧄꧅꧆꧇꧈꧉꧊꧋꧌꧍ꧏ꧐꧑꧒꧓꧔꧕꧖꧗꧘꧙꧞꧟ꨀꨁꨂꨃꨄꨅꨆꨇꨈꨉꨊꨋꨌꨍꨎꨏꨐꨑꨒꨓꨔꨕꨖꨗꨘꨙꨚꨛꨜꨝꨞꨟꨠꨡꨢꨣꨤꨥꨦꨧꨨꨩꨪꨫꨬꨭꨮꨯꨰꨱꨲꨳꨴꨵꨶꩀꩁꩂꩃꩄꩅꩆꩇꩈꩉꩊꩋꩌꩍ꩐꩑꩒꩓꩔꩕꩖꩗꩘꩙꩜꩝꩞꩟ꩠꩡꩢꩣꩤꩥꩦꩧꩨꩩꩪꩫꩬꩭꩮꩯꩰꩱꩲꩳꩴꩵꩶ꩷꩸꩹ꩺꩻꪀꪁꪂꪃꪄꪅꪆꪇꪈꪉꪊꪋꪌꪍꪎꪏꪐꪑꪒꪓꪔꪕꪖꪗꪘꪙꪚꪛꪜꪝꪞꪟꪠꪡꪢꪣꪤꪥꪦꪧꪨꪩꪪꪫꪬꪭꪮꪯꪰꪱꪴꪲꪳꪵꪶꪷꪸꪹꪺꪻꪼꪽꪾ꪿ꫀ꫁ꫂꫛꫜꫝ꫞꫟ꫠꫡꫢꫣꫤꫥꫦꫧꫨꫩꫪꫫꫬꫭꫮꫯ꫰꫱ꫲꫳꫴꫵ꫶ꬁꬂꬃꬄꬅꬆꬉꬊꬋꬌꬍꬎꬑꬒꬓꬔꬕꬖꬠꬡꬢꬣꬤꬥꬦꬨꬩꬪꬫꬬꬭꬮꯀꯁꯂꯃꯄꯅꯆꯇꯈꯉꯊꯋꯌꯍꯎꯏꯐꯑꯒꯓꯔꯕꯖꯗꯘꯙꯚꯛꯜꯝꯞꯟꯠꯡꯢꯣꯤꯥꯦꯧꯨꯩꯪ꯫꯬꯭꯰꯱꯲꯳꯴꯵꯶꯷꯸꯹ힰힱힲힳힴힵힶힷힸힹힺힻힼힽힾힿퟀퟁퟂퟃퟄퟅퟆퟋퟌퟍퟎퟏퟐퟑퟒퟓퟔퟕퟖퟗퟘퟙퟚퟛퟜퟝퟞퟟퟠퟡퟢퟣퟤퟥퟦퟧퟨퟩퟪퟫퟬퟭퟮퟯퟰퟱퟲퟳퟴퟵퟶퟷퟸퟹퟺퟻfffiflffifflſtstﬓﬔﬕﬖﬗיִﬞײַﬠﬡﬢﬣﬤﬥﬦﬧﬨ﬩שׁשׂשּׁשּׂאַאָאּבּגּדּהּוּזּטּיּךּכּלּמּנּסּףּפּצּקּרּשּתּוֹבֿכֿפֿﭏﭐﭑﭒﭓﭔﭕﭖﭗﭘﭙﭚﭛﭜﭝﭞﭟﭠﭡﭢﭣﭤﭥﭦﭧﭨﭩﭪﭫﭬﭭﭮﭯﭰﭱﭲﭳﭴﭵﭶﭷﭸﭹﭺﭻﭼﭽﭾﭿﮀﮁﮂﮃﮄﮅﮆﮇﮈﮉﮊﮋﮌﮍﮎﮏﮐﮑﮒﮓﮔﮕﮖﮗﮘﮙﮚﮛﮜﮝﮞﮟﮠﮡﮢﮣﮤﮥﮦﮧﮨﮩﮪﮫﮬﮭﮮﮯﮰﮱ﮲﮳﮴﮵﮶﮷﮸﮹﮺﮻﮼﮽﮾﮿﯀﯁ﯓﯔﯕﯖﯗﯘﯙﯚﯛﯜﯝﯞﯟﯠﯡﯢﯣﯤﯥﯦﯧﯨﯩﯪﯫﯬﯭﯮﯯﯰﯱﯲﯳﯴﯵﯶﯷﯸﯹﯺﯻﯼﯽﯾﯿﰀﰁﰂﰃﰄﰅﰆﰇﰈﰉﰊﰋﰌﰍﰎﰏﰐﰑﰒﰓﰔﰕﰖﰗﰘﰙﰚﰛﰜﰝﰞﰟﰠﰡﰢﰣﰤﰥﰦﰧﰨﰩﰪﰫﰬﰭﰮﰯﰰﰱﰲﰳﰴﰵﰶﰷﰸﰹﰺﰻﰼﰽﰾﰿﱀﱁﱂﱃﱄﱅﱆﱇﱈﱉﱊﱋﱌﱍﱎﱏﱐﱑﱒﱓﱔﱕﱖﱗﱘﱙﱚﱛﱜﱝﱞﱟﱠﱡﱢﱣﱤﱥﱦﱧﱨﱩﱪﱫﱬﱭﱮﱯﱰﱱﱲﱳﱴﱵﱶﱷﱸﱹﱺﱻﱼﱽﱾﱿﲀﲁﲂﲃﲄﲅﲆﲇﲈﲉﲊﲋﲌﲍﲎﲏﲐﲑﲒﲓﲔﲕﲖﲗﲘﲙﲚﲛﲜﲝﲞﲟﲠﲡﲢﲣﲤﲥﲦﲧﲨﲩﲪﲫﲬﲭﲮﲯﲰﲱﲲﲳﲴﲵﲶﲷﲸﲹﲺﲻﲼﲽﲾﲿﳀﳁﳂﳃﳄﳅﳆﳇﳈﳉﳊﳋﳌﳍﳎﳏﳐﳑﳒﳓﳔﳕﳖﳗﳘﳙﳚﳛﳜﳝﳞﳟﳠﳡﳢﳣﳤﳥﳦﳧﳨﳩﳪﳫﳬﳭﳮﳯﳰﳱﳲﳳﳴﳵﳶﳷﳸﳹﳺﳻﳼﳽﳾﳿﴀﴁﴂﴃﴄﴅﴆﴇﴈﴉﴊﴋﴌﴍﴎﴏﴐﴑﴒﴓﴔﴕﴖﴗﴘﴙﴚﴛﴜﴝﴞﴟﴠﴡﴢﴣﴤﴥﴦﴧﴨﴩﴪﴫﴬﴭﴮﴯﴰﴱﴲﴳﴴﴵﴶﴷﴸﴹﴺﴻﴼﴽ﴾﴿ﵐﵑﵒﵓﵔﵕﵖﵗﵘﵙﵚﵛﵜﵝﵞﵟﵠﵡﵢﵣﵤﵥﵦﵧﵨﵩﵪﵫﵬﵭﵮﵯﵰﵱﵲﵳﵴﵵﵶﵷﵸﵹﵺﵻﵼﵽﵾﵿﶀﶁﶂﶃﶄﶅﶆﶇﶈﶉﶊﶋﶌﶍﶎﶏﶒﶓﶔﶕﶖﶗﶘﶙﶚﶛﶜﶝﶞﶟﶠﶡﶢﶣﶤﶥﶦﶧﶨﶩﶪﶫﶬﶭﶮﶯﶰﶱﶲﶳﶴﶵﶶﶷﶸﶹﶺﶻﶼﶽﶾﶿﷀﷁﷂﷃﷄﷅﷆﷇ﷐﷑﷒﷓﷔﷕﷖﷗﷘﷙﷚﷛﷜﷝﷞﷟﷠﷡﷢﷣﷤﷥﷦﷧﷨﷩﷪﷫﷬﷭﷮﷯ﷰﷱﷲﷳﷴﷵﷶﷷﷸﷹﷺﷻ﷼﷽︠︡︢︣︤︥︦ﹰﹱﹲﹳﹴﹶﹷﹸﹹﹺﹻﹼﹽﹾﹿﺀﺁﺂﺃﺄﺅﺆﺇﺈﺉﺊﺋﺌﺍﺎﺏﺐﺑﺒﺓﺔﺕﺖﺗﺘﺙﺚﺛﺜﺝﺞﺟﺠﺡﺢﺣﺤﺥﺦﺧﺨﺩﺪﺫﺬﺭﺮﺯﺰﺱﺲﺳﺴﺵﺶﺷﺸﺹﺺﺻﺼﺽﺾﺿﻀﻁﻂﻃﻄﻅﻆﻇﻈﻉﻊﻋﻌﻍﻎﻏﻐﻑﻒﻓﻔﻕﻖﻗﻘﻙﻚﻛﻜﻝﻞﻟﻠﻡﻢﻣﻤﻥﻦﻧﻨﻩﻪﻫﻬﻭﻮﻯﻰﻱﻲﻳﻴﻵﻶﻷﻸﻹﻺﻻﻼ￾￿𐀀𐀁𐀂𐀃𐀄𐀅𐀆𐀇𐀈𐀉𐀊𐀋𐀍𐀎𐀏𐀐𐀑𐀒𐀓𐀔𐀕𐀖𐀗𐀘𐀙𐀚𐀛𐀜𐀝𐀞𐀟𐀠𐀡𐀢𐀣𐀤𐀥𐀦𐀨𐀩𐀪𐀫𐀬𐀭𐀮𐀯𐀰𐀱𐀲𐀳𐀴𐀵𐀶𐀷𐀸𐀹𐀺𐀼𐀽𐀿𐁀𐁁𐁂𐁃𐁄𐁅𐁆𐁇𐁈𐁉𐁊𐁋𐁌𐁍𐁐𐁑𐁒𐁓𐁔𐁕𐁖𐁗𐁘𐁙𐁚𐁛𐁜𐁝𐂀𐂁𐂂𐂃𐂄𐂅𐂆𐂇𐂈𐂉𐂊𐂋𐂌𐂍𐂎𐂏𐂐𐂑𐂒𐂓𐂔𐂕𐂖𐂗𐂘𐂙𐂚𐂛𐂜𐂝𐂞𐂟𐂠𐂡𐂢𐂣𐂤𐂥𐂦𐂧𐂨𐂩𐂪𐂫𐂬𐂭𐂮𐂯𐂰𐂱𐂲𐂳𐂴𐂵𐂶𐂷𐂸𐂹𐂺𐂻𐂼𐂽𐂾𐂿𐃀𐃁𐃂𐃃𐃄𐃅𐃆𐃇𐃈𐃉𐃊𐃋𐃌𐃍𐃎𐃏𐃐𐃑𐃒𐃓𐃔𐃕𐃖𐃗𐃘𐃙𐃚𐃛𐃜𐃝𐃞𐃟𐃠𐃡𐃢𐃣𐃤𐃥𐃦𐃧𐃨𐃩𐃪𐃫𐃬𐃭𐃮𐃯𐃰𐃱𐃲𐃳𐃴𐃵𐃶𐃷𐃸𐃹𐃺𐄀𐄁𐄂𐄇𐄈𐄉𐄊𐄋𐄌𐄍𐄎𐄏𐄐𐄑𐄒𐄓𐄔𐄕𐄖𐄗𐄘𐄙𐄚𐄛𐄜𐄝𐄞𐄟𐄠𐄡𐄢𐄣𐄤𐄥𐄦𐄧𐄨𐄩𐄪𐄫𐄬𐄭𐄮𐄯𐄰𐄱𐄲𐄳𐄷𐄸𐄹𐄺𐄻𐄼𐄽𐄾𐄿𐅀𐅁𐅂𐅃𐅄𐅅𐅆𐅇𐅈𐅉𐅊𐅋𐅌𐅍𐅎𐅏𐅐𐅑𐅒𐅓𐅔𐅕𐅖𐅗𐅘𐅙𐅚𐅛𐅜𐅝𐅞𐅟𐅠𐅡𐅢𐅣𐅤𐅥𐅦𐅧𐅨𐅩𐅪𐅫𐅬𐅭𐅮𐅯𐅰𐅱𐅲𐅳𐅴𐅵𐅶𐅷𐅸𐅹𐅺𐅻𐅼𐅽𐅾𐅿𐆀𐆁𐆂𐆃𐆄𐆅𐆆𐆇𐆈𐆉𐆊𐆐𐆑𐆒𐆓𐆔𐆕𐆖𐆗𐆘𐆙𐆚𐆛𐇐𐇑𐇒𐇓𐇔𐇕𐇖𐇗𐇘𐇙𐇚𐇛𐇜𐇝𐇞𐇟𐇠𐇡𐇢𐇣𐇤𐇥𐇦𐇧𐇨𐇩𐇪𐇫𐇬𐇭𐇮𐇯𐇰𐇱𐇲𐇳𐇴𐇵𐇶𐇷𐇸𐇹𐇺𐇻𐇼𐇽𐊀𐊁𐊂𐊃𐊄𐊅𐊆𐊇𐊈𐊉𐊊𐊋𐊌𐊍𐊎𐊏𐊐𐊑𐊒𐊓𐊔𐊕𐊖𐊗𐊘𐊙𐊚𐊛𐊜𐊠𐊡𐊢𐊣𐊤𐊥𐊦𐊧𐊨𐊩𐊪𐊫𐊬𐊭𐊮𐊯𐊰𐊱𐊲𐊳𐊴𐊵𐊶𐊷𐊸𐊹𐊺𐊻𐊼𐊽𐊾𐊿𐋀𐋁𐋂𐋃𐋄𐋅𐋆𐋇𐋈𐋉𐋊𐋋𐋌𐋍𐋎𐋏𐋐𐌀𐌁𐌂𐌃𐌄𐌅𐌆𐌇𐌈𐌉𐌊𐌋𐌌𐌍𐌎𐌏𐌐𐌑𐌒𐌓𐌔𐌕𐌖𐌗𐌘𐌙𐌚𐌛𐌜𐌝𐌞𐌠𐌡𐌢𐌣𐌰𐌱𐌲𐌳𐌴𐌵𐌶𐌷𐌸𐌹𐌺𐌻𐌼𐌽𐌾𐌿𐍀𐍁𐍂𐍃𐍄𐍅𐍆𐍇𐍈𐍉𐍊𐎀𐎁𐎂𐎃𐎄𐎅𐎆𐎇𐎈𐎉𐎊𐎋𐎌𐎍𐎎𐎏𐎐𐎑𐎒𐎓𐎔𐎕𐎖𐎗𐎘𐎙𐎚𐎛𐎜𐎝𐎟𐎠𐎡𐎢𐎣𐎤𐎥𐎦𐎧𐎨𐎩𐎪𐎫𐎬𐎭𐎮𐎯𐎰𐎱𐎲𐎳𐎴𐎵𐎶𐎷𐎸𐎹𐎺𐎻𐎼𐎽𐎾𐎿𐏀𐏁𐏂𐏃𐏈𐏉𐏊𐏋𐏌𐏍𐏎𐏏𐏐𐏑𐏒𐏓𐏔𐏕𐐀𐐁𐐂𐐃𐐄𐐅𐐆𐐇𐐈𐐉𐐊𐐋𐐌𐐍𐐎𐐏𐐐𐐑𐐒𐐓𐐔𐐕𐐖𐐗𐐘𐐙𐐚𐐛𐐜𐐝𐐞𐐟𐐠𐐡𐐢𐐣𐐤𐐥𐐦𐐧𐐨𐐩𐐪𐐫𐐬𐐭𐐮𐐯𐐰𐐱𐐲𐐳𐐴𐐵𐐶𐐷𐐸𐐹𐐺𐐻𐐼𐐽𐐾𐐿𐑀𐑁𐑂𐑃𐑄𐑅𐑆𐑇𐑈𐑉𐑊𐑋𐑌𐑍𐑎𐑏𐑐𐑑𐑒𐑓𐑔𐑕𐑖𐑗𐑘𐑙𐑚𐑛𐑜𐑝𐑞𐑟𐑠𐑡𐑢𐑣𐑤𐑥𐑦𐑧𐑨𐑩𐑪𐑫𐑬𐑭𐑮𐑯𐑰𐑱𐑲𐑳𐑴𐑵𐑶𐑷𐑸𐑹𐑺𐑻𐑼𐑽𐑾𐑿𐒀𐒁𐒂𐒃𐒄𐒅𐒆𐒇𐒈𐒉𐒊𐒋𐒌𐒍𐒎𐒏𐒐𐒑𐒒𐒓𐒔𐒕𐒖𐒗𐒘𐒙𐒚𐒛𐒜𐒝𐒠𐒡𐒢𐒣𐒤𐒥𐒦𐒧𐒨𐒩𐠀𐠁𐠂𐠃𐠄𐠅𐠈𐠊𐠋𐠌𐠍𐠎𐠏𐠐𐠑𐠒𐠓𐠔𐠕𐠖𐠗𐠘𐠙𐠚𐠛𐠜𐠝𐠞𐠟𐠠𐠡𐠢𐠣𐠤𐠥𐠦𐠧𐠨𐠩𐠪𐠫𐠬𐠭𐠮𐠯𐠰𐠱𐠲𐠳𐠴𐠵𐠷𐠸𐠼𐠿𐡀𐡁𐡂𐡃𐡄𐡅𐡆𐡇𐡈𐡉𐡊𐡋𐡌𐡍𐡎𐡏𐡐𐡑𐡒𐡓𐡔𐡕𐡗𐡘𐡙𐡚𐡛𐡜𐡝𐡞𐡟𐡠𐡡𐡢𐡣𐡤𐡥𐡦𐡧𐡨𐡩𐡪𐡫𐡬𐡭𐡮𐡯𐡰𐡱𐡲𐡳𐡴𐡵𐡶𐡷𐡸𐡹𐡺𐡻𐡼𐡽𐡾𐡿𐢀𐢁𐢂𐢃𐢄𐢅𐢆𐢇𐢈𐢉𐢊𐢋𐢌𐢍𐢎𐢏𐢐𐢑𐢒𐢓𐢔𐢕𐢖𐢗𐢘𐢙𐢚𐢛𐢜𐢝𐢞𐢟𐢠𐢡𐢢𐢣𐢤𐢥𐢦𐢧𐢨𐢩𐢪𐢫𐢬𐢭𐢮𐢯𐢰𐢱𐢲𐢳𐢴𐢵𐢶𐢷𐢸𐢹𐢺𐢻𐢼𐢽𐢾𐢿𐣀𐣁𐣂𐣃𐣄𐣅𐣆𐣇𐣈𐣉𐣊𐣋𐣌𐣍𐣎𐣏𐣐𐣑𐣒𐣓𐣔𐣕𐣖𐣗𐣘𐣙𐣚𐣛𐣜𐣝𐣞𐣟𐣠𐣡𐣢𐣣𐣤𐣥𐣦𐣧𐣨𐣩𐣪𐣫𐣬𐣭𐣮𐣯𐣰𐣱𐣲𐣳𐣴𐣵𐣶𐣷𐣸𐣹𐣺𐣻𐣼𐣽𐣾𐣿𐤀𐤁𐤂𐤃𐤄𐤅𐤆𐤇𐤈𐤉𐤊𐤋𐤌𐤍𐤎𐤏𐤐𐤑𐤒𐤓𐤔𐤕𐤖𐤗𐤘𐤙𐤚𐤛𐤟𐤠𐤡𐤢𐤣𐤤𐤥𐤦𐤧𐤨𐤩𐤪𐤫𐤬𐤭𐤮𐤯𐤰𐤱𐤲𐤳𐤴𐤵𐤶𐤷𐤸𐤹𐤿𐥀𐥁𐥂𐥃𐥄𐥅𐥆𐥇𐥈𐥉𐥊𐥋𐥌𐥍𐥎𐥏𐥐𐥑𐥒𐥓𐥔𐥕𐥖𐥗𐥘𐥙𐥚𐥛𐥜𐥝𐥞𐥟𐥠𐥡𐥢𐥣𐥤𐥥𐥦𐥧𐥨𐥩𐥪𐥫𐥬𐥭𐥮𐥯𐥰𐥱𐥲𐥳𐥴𐥵𐥶𐥷𐥸𐥹𐥺𐥻𐥼𐥽𐥾𐥿𐦀𐦁𐦂𐦃𐦄𐦅𐦆𐦇𐦈𐦉𐦊𐦋𐦌𐦍𐦎𐦏𐦐𐦑𐦒𐦓𐦔𐦕𐦖𐦗𐦘𐦙𐦚𐦛𐦜𐦝𐦞𐦟𐦠𐦡𐦢𐦣𐦤𐦥𐦦𐦧𐦨𐦩𐦪𐦫𐦬𐦭𐦮𐦯𐦰𐦱𐦲𐦳𐦴𐦵𐦶𐦷𐦾𐦿𐨀𐨁𐨂𐨃𐨅𐨆𐨌𐨍𐨎𐨏𐨐𐨑𐨒𐨓𐨕𐨖𐨗𐨙𐨚𐨛𐨜𐨝𐨞𐨟𐨠𐨡𐨢𐨣𐨤𐨥𐨦𐨧𐨨𐨩𐨪𐨫𐨬𐨭𐨮𐨯𐨰𐨱𐨲𐨳𐨹𐨿𐨺𐨸𐩀𐩁𐩂𐩃𐩄𐩅𐩆𐩇𐩐𐩑𐩒𐩓𐩔𐩕𐩖𐩗𐩘𐩠𐩡𐩢𐩣𐩤𐩥𐩦𐩧𐩨𐩩𐩪𐩫𐩬𐩭𐩮𐩯𐩰𐩱𐩲𐩳𐩴𐩵𐩶𐩷𐩸𐩹𐩺𐩻𐩼𐩽𐩾𐩿𐪀𐪁𐪂𐪃𐪄𐪅𐪆𐪇𐪈𐪉𐪊𐪋𐪌𐪍𐪎𐪏𐪐𐪑𐪒𐪓𐪔𐪕𐪖𐪗𐪘𐪙𐪚𐪛𐪜𐪝𐪞𐪟𐪠𐪡𐪢𐪣𐪤𐪥𐪦𐪧𐪨𐪩𐪪𐪫𐪬𐪭𐪮𐪯𐪰𐪱𐪲𐪳𐪴𐪵𐪶𐪷𐪸𐪹𐪺𐪻𐪼𐪽𐪾𐪿𐫀𐫁𐫂𐫃𐫄𐫅𐫆𐫇𐫈𐫉𐫊𐫋𐫌𐫍𐫎𐫏𐫐𐫑𐫒𐫓𐫔𐫕𐫖𐫗𐫘𐫙𐫚𐫛𐫜𐫝𐫞𐫟𐫠𐫡𐫢𐫣𐫤𐫦𐫥𐫧𐫨𐫩𐫪𐫫𐫬𐫭𐫮𐫯𐫰𐫱𐫲𐫳𐫴𐫵𐫶𐫷𐫸𐫹𐫺𐫻𐫼𐫽𐫾𐫿𐬀𐬁𐬂𐬃𐬄𐬅𐬆𐬇𐬈𐬉𐬊𐬋𐬌𐬍𐬎𐬏𐬐𐬑𐬒𐬓𐬔𐬕𐬖𐬗𐬘𐬙𐬚𐬛𐬜𐬝𐬞𐬟𐬠𐬡𐬢𐬣𐬤𐬥𐬦𐬧𐬨𐬩𐬪𐬫𐬬𐬭𐬮𐬯𐬰𐬱𐬲𐬳𐬴𐬵𐬹𐬺𐬻𐬼𐬽𐬾𐬿𐭀𐭁𐭂𐭃𐭄𐭅𐭆𐭇𐭈𐭉𐭊𐭋𐭌𐭍𐭎𐭏𐭐𐭑𐭒𐭓𐭔𐭕𐭘𐭙𐭚𐭛𐭜𐭝𐭞𐭟𐭠𐭡𐭢𐭣𐭤𐭥𐭦𐭧𐭨𐭩𐭪𐭫𐭬𐭭𐭮𐭯𐭰𐭱𐭲𐭸𐭹𐭺𐭻𐭼𐭽𐭾𐭿𐮀𐮁𐮂𐮃𐮄𐮅𐮆𐮇𐮈𐮉𐮊𐮋𐮌𐮍𐮎𐮏𐮐𐮑𐮒𐮓𐮔𐮕𐮖𐮗𐮘𐮙𐮚𐮛𐮜𐮝𐮞𐮟𐮠𐮡𐮢𐮣𐮤𐮥𐮦𐮧𐮨𐮩𐮪𐮫𐮬𐮭𐮮𐮯𐮰𐮱𐮲𐮳𐮴𐮵𐮶𐮷𐮸𐮹𐮺𐮻𐮼𐮽𐮾𐮿𐯀𐯁𐯂𐯃𐯄𐯅𐯆𐯇𐯈𐯉𐯊𐯋𐯌𐯍𐯎𐯏𐯐𐯑𐯒𐯓𐯔𐯕𐯖𐯗𐯘𐯙𐯚𐯛𐯜𐯝𐯞𐯟𐯠𐯡𐯢𐯣𐯤𐯥𐯦𐯧𐯨𐯩𐯪𐯫𐯬𐯭𐯮𐯯𐯰𐯱𐯲𐯳𐯴𐯵𐯶𐯷𐯸𐯹𐯺𐯻𐯼𐯽𐯾𐯿𐰀𐰁𐰂𐰃𐰄𐰅𐰆𐰇𐰈𐰉𐰊𐰋𐰌𐰍𐰎𐰏𐰐𐰑𐰒𐰓𐰔𐰕𐰖𐰗𐰘𐰙𐰚𐰛𐰜𐰝𐰞𐰟𐰠𐰡𐰢𐰣𐰤𐰥𐰦𐰧𐰨𐰩𐰪𐰫𐰬𐰭𐰮𐰯𐰰𐰱𐰲𐰳𐰴𐰵𐰶𐰷𐰸𐰹𐰺𐰻𐰼𐰽𐰾𐰿𐱀𐱁𐱂𐱃𐱄𐱅𐱆𐱇𐱈𐱐𐱑𐱒𐱓𐱔𐱕𐱖𐱗𐱘𐱙𐱚𐱛𐱜𐱝𐱞𐱟𐱠𐱡𐱢𐱣𐱤𐱥𐱦𐱧𐱨𐱩𐱪𐱫𐱬𐱭𐱮𐱯𐱰𐱱𐱲𐱳𐱴𐱵𐱶𐱷𐱸𐱹𐱺𐱻𐱼𐱽𐱾𐱿𐲀𐲁𐲂𐲃𐲄𐲅𐲆𐲇𐲈𐲉𐲊𐲋𐲌𐲍𐲎𐲏𐲐𐲑𐲒𐲓𐲔𐲕𐲖𐲗𐲘𐲙𐲚𐲛𐲜𐲝𐲞𐲟𐲠𐲡𐲢𐲣𐲤𐲥𐲦𐲧𐲨𐲩𐲪𐲫𐲬𐲭𐲮𐲯𐲰𐲱𐲲𐲳𐲴𐲵𐲶𐲷𐲸𐲹𐲺𐲻𐲼𐲽𐲾𐲿𐳀𐳁𐳂𐳃𐳄𐳅𐳆𐳇𐳈𐳉𐳊𐳋𐳌𐳍𐳎𐳏𐳐𐳑𐳒𐳓𐳔𐳕𐳖𐳗𐳘𐳙𐳚𐳛𐳜𐳝𐳞𐳟𐳠𐳡𐳢𐳣𐳤𐳥𐳦𐳧𐳨𐳩𐳪𐳫𐳬𐳭𐳮𐳯𐳰𐳱𐳲𐳳𐳴𐳵𐳶𐳷𐳸𐳹𐳺𐳻𐳼𐳽𐳾𐳿𐴀𐴁𐴂𐴃𐴄𐴅𐴆𐴇𐴈𐴉𐴊𐴋𐴌𐴍𐴎𐴏𐴐𐴑𐴒𐴓𐴔𐴕𐴖𐴗𐴘𐴙𐴚𐴛𐴜𐴝𐴞𐴟𐴠𐴡𐴢𐴣𐴤𐴥𐴦𐴧𐴨𐴩𐴪𐴫𐴬𐴭𐴮𐴯𐴰𐴱𐴲𐴳𐴴𐴵𐴶𐴷𐴸𐴹𐴺𐴻𐴼𐴽𐴾𐴿𐵀𐵁𐵂𐵃𐵄𐵅𐵆𐵇𐵈𐵉𐵊𐵋𐵌𐵍𐵎𐵏𐵐𐵑𐵒𐵓𐵔𐵕𐵖𐵗𐵘𐵙𐵚𐵛𐵜𐵝𐵞𐵟𐵠𐵡𐵢𐵣𐵤𐵥𐵦𐵧𐵨𐵩𐵪𐵫𐵬𐵭𐵮𐵯𐵰𐵱𐵲𐵳𐵴𐵵𐵶𐵷𐵸𐵹𐵺𐵻𐵼𐵽𐵾𐵿𐶀𐶁𐶂𐶃𐶄𐶅𐶆𐶇𐶈𐶉𐶊𐶋𐶌𐶍𐶎𐶏𐶐𐶑𐶒𐶓𐶔𐶕𐶖𐶗𐶘𐶙𐶚𐶛𐶜𐶝𐶞𐶟𐶠𐶡𐶢𐶣𐶤𐶥𐶦𐶧𐶨𐶩𐶪𐶫𐶬𐶭𐶮𐶯𐶰𐶱𐶲𐶳𐶴𐶵𐶶𐶷𐶸𐶹𐶺𐶻𐶼𐶽𐶾𐶿𐷀𐷁𐷂𐷃𐷄𐷅𐷆𐷇𐷈𐷉𐷊𐷋𐷌𐷍𐷎𐷏𐷐𐷑𐷒𐷓𐷔𐷕𐷖𐷗𐷘𐷙𐷚𐷛𐷜𐷝𐷞𐷟𐷠𐷡𐷢𐷣𐷤𐷥𐷦𐷧𐷨𐷩𐷪𐷫𐷬𐷭𐷮𐷯𐷰𐷱𐷲𐷳𐷴𐷵𐷶𐷷𐷸𐷹𐷺𐷻𐷼𐷽𐷾𐷿𐸀𐸁𐸂𐸃𐸄𐸅𐸆𐸇𐸈𐸉𐸊𐸋𐸌𐸍𐸎𐸏𐸐𐸑𐸒𐸓𐸔𐸕𐸖𐸗𐸘𐸙𐸚𐸛𐸜𐸝𐸞𐸟𐸠𐸡𐸢𐸣𐸤𐸥𐸦𐸧𐸨𐸩𐸪𐸫𐸬𐸭𐸮𐸯𐸰𐸱𐸲𐸳𐸴𐸵𐸶𐸷𐸸𐸹𐸺𐸻𐸼𐸽𐸾𐸿𐹀𐹁𐹂𐹃𐹄𐹅𐹆𐹇𐹈𐹉𐹊𐹋𐹌𐹍𐹎𐹏𐹐𐹑𐹒𐹓𐹔𐹕𐹖𐹗𐹘𐹙𐹚𐹛𐹜𐹝𐹞𐹟𐹠𐹡𐹢𐹣𐹤𐹥𐹦𐹧𐹨𐹩𐹪𐹫𐹬𐹭𐹮𐹯𐹰𐹱𐹲𐹳𐹴𐹵𐹶𐹷𐹸𐹹𐹺𐹻𐹼𐹽𐹾𐺀𐺁𐺂𐺃𐺄𐺅𐺆𐺇𐺈𐺉𐺊𐺋𐺌𐺍𐺎𐺏𐺐𐺑𐺒𐺓𐺔𐺕𐺖𐺗𐺘𐺙𐺚𐺛𐺜𐺝𐺞𐺟𐺠𐺡𐺢𐺣𐺤𐺥𐺦𐺧𐺨𐺩𐺪𐺫𐺬𐺭𐺮𐺯𐺰𐺱𐺲𐺳𐺴𐺵𐺶𐺷𐺸𐺹𐺺𐺻𐺼𐺽𐺾𐺿𐻀𐻁𐻂𐻃𐻄𐻅𐻆𐻇𐻈𐻉𐻊𐻋𐻌𐻍𐻎𐻏𐻐𐻑𐻒𐻓𐻔𐻕𐻖𐻗𐻘𐻙𐻚𐻛𐻜𐻝𐻞𐻟𐻠𐻡𐻢𐻣𐻤𐻥𐻦𐻧𐻨𐻩𐻪𐻫𐻬𐻭𐻮𐻯𐻰𐻱𐻲𐻳𐻴𐻵𐻶𐻷𐻸𐻹𐻺𐻻𐻼𐻽𐻾𐻿𐼀𐼁𐼂𐼃𐼄𐼅𐼆𐼇𐼈𐼉𐼊𐼋𐼌𐼍𐼎𐼏𐼐𐼑𐼒𐼓𐼔𐼕𐼖𐼗𐼘𐼙𐼚𐼛𐼜𐼝𐼞𐼟𐼠𐼡𐼢𐼣𐼤𐼥𐼦𐼧𐼨𐼩𐼪𐼫𐼬𐼭𐼮𐼯𐼰𐼱𐼲𐼳𐼴𐼵𐼶𐼷𐼸𐼹𐼺𐼻𐼼𐼽𐼾𐼿𐽀𐽁𐽂𐽃𐽄𐽅𐽆𐽇𐽋𐽍𐽎𐽏𐽐𐽈𐽉𐽊𐽌𐽑𐽒𐽓𐽔𐽕𐽖𐽗𐽘𐽙𐽚𐽛𐽜𐽝𐽞𐽟𐽠𐽡𐽢𐽣𐽤𐽥𐽦𐽧𐽨𐽩𐽪𐽫𐽬𐽭𐽮𐽯𐽰𐽱𐽲𐽳𐽴𐽵𐽶𐽷𐽸𐽹𐽺𐽻𐽼𐽽𐽾𐽿𐾀𐾁𐾃𐾅𐾂𐾄𐾆𐾇𐾈𐾉𐾊𐾋𐾌𐾍𐾎𐾏𐾐𐾑𐾒𐾓𐾔𐾕𐾖𐾗𐾘𐾙𐾚𐾛𐾜𐾝𐾞𐾟𐾠𐾡𐾢𐾣𐾤𐾥𐾦𐾧𐾨𐾩𐾪𐾫𐾬𐾭𐾮𐾯𐾰𐾱𐾲𐾳𐾴𐾵𐾶𐾷𐾸𐾹𐾺𐾻𐾼𐾽𐾾𐾿𐿀𐿁𐿂𐿃𐿄𐿅𐿆𐿇𐿈𐿉𐿊𐿋𐿌𐿍𐿎𐿏𐿐𐿑𐿒𐿓𐿔𐿕𐿖𐿗𐿘𐿙𐿚𐿛𐿜𐿝𐿞𐿟𐿠𐿡𐿢𐿣𐿤𐿥𐿦𐿧𐿨𐿩𐿪𐿫𐿬𐿭𐿮𐿯𐿰𐿱𐿲𐿳𐿴𐿵𐿶𐿷𐿸𐿹𐿺𐿻𐿼𐿽𐿾𐿿𑀀𑀁𑀂𑀃𑀄𑀅𑀆𑀇𑀈𑀉𑀊𑀋𑀌𑀍𑀎𑀏𑀐𑀑𑀒𑀓𑀔𑀕𑀖𑀗𑀘𑀙𑀚𑀛𑀜𑀝𑀞𑀟𑀠𑀡𑀢𑀣𑀤𑀥𑀦𑀧𑀨𑀩𑀪𑀫𑀬𑀭𑀮𑀯𑀰𑀱𑀲𑀳𑀴𑀵𑀶𑀷𑀸𑀹𑀺𑀻𑀼𑀽𑀾𑀿𑁀𑁁𑁂𑁃𑁄𑁅𑁆𑁇𑁈𑁉𑁊𑁋𑁌𑁍𑁒𑁓𑁔𑁕𑁖𑁗𑁘𑁙𑁚𑁛𑁜𑁝𑁞𑁟𑁠𑁡𑁢𑁣𑁤𑁥𑁦𑁧𑁨𑁩𑁪𑁫𑁬𑁭𑁮𑁯𑂀𑂁𑂂𑂃𑂄𑂅𑂆𑂇𑂈𑂉𑂊𑂋𑂌𑂍𑂎𑂏𑂐𑂑𑂒𑂓𑂔𑂕𑂖𑂗𑂘𑂙𑂚𑂛𑂜𑂝𑂞𑂟𑂠𑂡𑂢𑂣𑂤𑂥𑂦𑂧𑂨𑂩𑂪𑂫𑂬𑂭𑂮𑂯𑂰𑂱𑂲𑂳𑂴𑂵𑂶𑂷𑂸𑂺𑂹𑂻𑂼𑂽𑂾𑂿𑃀𑃁𑃐𑃑𑃒𑃓𑃔𑃕𑃖𑃗𑃘𑃙𑃚𑃛𑃜𑃝𑃞𑃟𑃠𑃡𑃢𑃣𑃤𑃥𑃦𑃧𑃨𑃰𑃱𑃲𑃳𑃴𑃵𑃶𑃷𑃸𑃹𑄀𑄁𑄂𑄃𑄄𑄅𑄆𑄇𑄈𑄉𑄊𑄋𑄌𑄍𑄎𑄏𑄐𑄑𑄒𑄓𑄔𑄕𑄖𑄗𑄘𑄙𑄚𑄛𑄜𑄝𑄞𑄟𑄠𑄡𑄢𑄣𑄤𑄥𑄦𑄧𑄨𑄩𑄪𑄫𑄬𑄭𑄮𑄯𑄰𑄱𑄲𑄳𑄴𑄶𑄷𑄸𑄹𑄺𑄻𑄼𑄽𑄾𑄿𑅀𑅁𑅂𑅃𑆀𑆁𑆂𑆃𑆄𑆅𑆆𑆇𑆈𑆉𑆊𑆋𑆌𑆍𑆎𑆏𑆐𑆑𑆒𑆓𑆔𑆕𑆖𑆗𑆘𑆙𑆚𑆛𑆜𑆝𑆞𑆟𑆠𑆡𑆢𑆣𑆤𑆥𑆦𑆧𑆨𑆩𑆪𑆫𑆬𑆭𑆮𑆯𑆰𑆱𑆲𑆳𑆴𑆵𑆶𑆷𑆸𑆹𑆺𑆻𑆼𑆽𑆾𑆿𑇀𑇁𑇂𑇃𑇄𑇅𑇆𑇇𑇈𑇐𑇑𑇒𑇓𑇔𑇕𑇖𑇗𑇘𑇙𑚀𑚁𑚂𑚃𑚄𑚅𑚆𑚇𑚈𑚉𑚊𑚋𑚌𑚍𑚎𑚏𑚐𑚑𑚒𑚓𑚔𑚕𑚖𑚗𑚘𑚙𑚚𑚛𑚜𑚝𑚞𑚟𑚠𑚡𑚢𑚣𑚤𑚥𑚦𑚧𑚨𑚩𑚪𑚫𑚬𑚭𑚮𑚯𑚰𑚱𑚲𑚳𑚴𑚵𑚷𑚶𑛀𑛁𑛂𑛃𑛄𑛅𑛆𑛇𑛈𑛉𒀀𒀁𒀂𒀃𒀄𒀅𒀆𒀇𒀈𒀉𒀊𒀋𒀌𒀍𒀎𒀏𒀐𒀑𒀒𒀓𒀔𒀕𒀖𒀗𒀘𒀙𒀚𒀛𒀜𒀝𒀞𒀟𒀠𒀡𒀢𒀣𒀤𒀥𒀦𒀧𒀨𒀩𒀪𒀫𒀬𒀭𒀮𒀯𒀰𒀱𒀲𒀳𒀴𒀵𒀶𒀷𒀸𒀹𒀺𒀻𒀼𒀽𒀾𒀿𒁀𒁁𒁂𒁃𒁄𒁅𒁆𒁇𒁈𒁉𒁊𒁋𒁌𒁍𒁎𒁏𒁐𒁑𒁒𒁓𒁔𒁕𒁖𒁗𒁘𒁙𒁚𒁛𒁜𒁝𒁞𒁟𒁠𒁡𒁢𒁣𒁤𒁥𒁦𒁧𒁨𒁩𒁪𒁫𒁬𒁭𒁮𒁯𒁰𒁱𒁲𒁳𒁴𒁵𒁶𒁷𒁸𒁹𒁺𒁻𒁼𒁽𒁾𒁿𒂀𒂁𒂂𒂃𒂄𒂅𒂆𒂇𒂈𒂉𒂊𒂋𒂌𒂍𒂎𒂏𒂐𒂑𒂒𒂓𒂔𒂕𒂖𒂗𒂘𒂙𒂚𒂛𒂜𒂝𒂞𒂟𒂠𒂡𒂢𒂣𒂤𒂥𒂦𒂧𒂨𒂩𒂪𒂫𒂬𒂭𒂮𒂯𒂰𒂱𒂲𒂳𒂴𒂵𒂶𒂷𒂸𒂹𒂺𒂻𒂼𒂽𒂾𒂿𒃀𒃁𒃂𒃃𒃄𒃅𒃆𒃇𒃈𒃉𒃊𒃋𒃌𒃍𒃎𒃏𒃐𒃑𒃒𒃓𒃔𒃕𒃖𒃗𒃘𒃙𒃚𒃛𒃜𒃝𒃞𒃟𒃠𒃡𒃢𒃣𒃤𒃥𒃦𒃧𒃨𒃩𒃪𒃫𒃬𒃭𒃮𒃯𒃰𒃱𒃲𒃳𒃴𒃵𒃶𒃷𒃸𒃹𒃺𒃻𒃼𒃽𒃾𒃿𒄀𒄁𒄂𒄃𒄄𒄅𒄆𒄇𒄈𒄉𒄊𒄋𒄌𒄍𒄎𒄏𒄐𒄑𒄒𒄓𒄔𒄕𒄖𒄗𒄘𒄙𒄚𒄛𒄜𒄝𒄞𒄟𒄠𒄡𒄢𒄣𒄤𒄥𒄦𒄧𒄨𒄩𒄪𒄫𒄬𒄭𒄮𒄯𒄰𒄱𒄲𒄳𒄴𒄵𒄶𒄷𒄸𒄹𒄺𒄻𒄼𒄽𒄾𒄿𒅀𒅁𒅂𒅃𒅄𒅅𒅆𒅇𒅈𒅉𒅊𒅋𒅌𒅍𒅎𒅏𒅐𒅑𒅒𒅓𒅔𒅕𒅖𒅗𒅘𒅙𒅚𒅛𒅜𒅝𒅞𒅟𒅠𒅡𒅢𒅣𒅤𒅥𒅦𒅧𒅨𒅩𒅪𒅫𒅬𒅭𒅮𒅯𒅰𒅱𒅲𒅳𒅴𒅵𒅶𒅷𒅸𒅹𒅺𒅻𒅼𒅽𒅾𒅿𒆀𒆁𒆂𒆃𒆄𒆅𒆆𒆇𒆈𒆉𒆊𒆋𒆌𒆍𒆎𒆏𒆐𒆑𒆒𒆓𒆔𒆕𒆖𒆗𒆘𒆙𒆚𒆛𒆜𒆝𒆞𒆟𒆠𒆡𒆢𒆣𒆤𒆥𒆦𒆧𒆨𒆩𒆪𒆫𒆬𒆭𒆮𒆯𒆰𒆱𒆲𒆳𒆴𒆵𒆶𒆷𒆸𒆹𒆺𒆻𒆼𒆽𒆾𒆿𒇀𒇁𒇂𒇃𒇄𒇅𒇆𒇇𒇈𒇉𒇊𒇋𒇌𒇍𒇎𒇏𒇐𒇑𒇒𒇓𒇔𒇕𒇖𒇗𒇘𒇙𒇚𒇛𒇜𒇝𒇞𒇟𒇠𒇡𒇢𒇣𒇤𒇥𒇦𒇧𒇨𒇩𒇪𒇫𒇬𒇭𒇮𒇯𒇰𒇱𒇲𒇳𒇴𒇵𒇶𒇷𒇸𒇹𒇺𒇻𒇼𒇽𒇾𒇿𒈀𒈁𒈂𒈃𒈄𒈅𒈆𒈇𒈈𒈉𒈊𒈋𒈌𒈍𒈎𒈏𒈐𒈑𒈒𒈓𒈔𒈕𒈖𒈗𒈘𒈙𒈚𒈛𒈜𒈝𒈞𒈟𒈠𒈡𒈢𒈣𒈤𒈥𒈦𒈧𒈨𒈩𒈪𒈫𒈬𒈭𒈮𒈯𒈰𒈱𒈲𒈳𒈴𒈵𒈶𒈷𒈸𒈹𒈺𒈻𒈼𒈽𒈾𒈿𒉀𒉁𒉂𒉃𒉄𒉅𒉆𒉇𒉈𒉉𒉊𒉋𒉌𒉍𒉎𒉏𒉐𒉑𒉒𒉓𒉔𒉕𒉖𒉗𒉘𒉙𒉚𒉛𒉜𒉝𒉞𒉟𒉠𒉡𒉢𒉣𒉤𒉥𒉦𒉧𒉨𒉩𒉪𒉫𒉬𒉭𒉮𒉯𒉰𒉱𒉲𒉳𒉴𒉵𒉶𒉷𒉸𒉹𒉺𒉻𒉼𒉽𒉾𒉿𒊀𒊁𒊂𒊃𒊄𒊅𒊆𒊇𒊈𒊉𒊊𒊋𒊌𒊍𒊎𒊏𒊐𒊑𒊒𒊓𒊔𒊕𒊖𒊗𒊘𒊙𒊚𒊛𒊜𒊝𒊞𒊟𒊠𒊡𒊢𒊣𒊤𒊥𒊦𒊧𒊨𒊩𒊪𒊫𒊬𒊭𒊮𒊯𒊰𒊱𒊲𒊳𒊴𒊵𒊶𒊷𒊸𒊹𒊺𒊻𒊼𒊽𒊾𒊿𒋀𒋁𒋂𒋃𒋄𒋅𒋆𒋇𒋈𒋉𒋊𒋋𒋌𒋍𒋎𒋏𒋐𒋑𒋒𒋓𒋔𒋕𒋖𒋗𒋘𒋙𒋚𒋛𒋜𒋝𒋞𒋟𒋠𒋡𒋢𒋣𒋤𒋥𒋦𒋧𒋨𒋩𒋪𒋫𒋬𒋭𒋮𒋯𒋰𒋱𒋲𒋳𒋴𒋵𒋶𒋷𒋸𒋹𒋺𒋻𒋼𒋽𒋾𒋿𒌀𒌁𒌂𒌃𒌄𒌅𒌆𒌇𒌈𒌉𒌊𒌋𒌌𒌍𒌎𒌏𒌐𒌑𒌒𒌓𒌔𒌕𒌖𒌗𒌘𒌙𒌚𒌛𒌜𒌝𒌞𒌟𒌠𒌡𒌢𒌣𒌤𒌥𒌦𒌧𒌨𒌩𒌪𒌫𒌬𒌭𒌮𒌯𒌰𒌱𒌲𒌳𒌴𒌵𒌶𒌷𒌸𒌹𒌺𒌻𒌼𒌽𒌾𒌿𒍀𒍁𒍂𒍃𒍄𒍅𒍆𒍇𒍈𒍉𒍊𒍋𒍌𒍍𒍎𒍏𒍐𒍑𒍒𒍓𒍔𒍕𒍖𒍗𒍘𒍙𒍚𒍛𒍜𒍝𒍞𒍟𒍠𒍡𒍢𒍣𒍤𒍥𒍦𒍧𒍨𒍩𒍪𒍫𒍬𒍭𒍮𒐀𒐁𒐂𒐃𒐄𒐅𒐆𒐇𒐈𒐉𒐊𒐋𒐌𒐍𒐎𒐏𒐐𒐑𒐒𒐓𒐔𒐕𒐖𒐗𒐘𒐙𒐚𒐛𒐜𒐝𒐞𒐟𒐠𒐡𒐢𒐣𒐤𒐥𒐦𒐧𒐨𒐩𒐪𒐫𒐬𒐭𒐮𒐯𒐰𒐱𒐲𒐳𒐴𒐵𒐶𒐷𒐸𒐹𒐺𒐻𒐼𒐽𒐾𒐿𒑀𒑁𒑂𒑃𒑄𒑅𒑆𒑇𒑈𒑉𒑊𒑋𒑌𒑍𒑎𒑏𒑐𒑑𒑒𒑓𒑔𒑕𒑖𒑗𒑘𒑙𒑚𒑛𒑜𒑝𒑞𒑟𒑠𒑡𒑢𒑰𒑱𒑲𒑳𓀀𓀁𓀂𓀃𓀄𓀅𓀆𓀇𓀈𓀉𓀊𓀋𓀌𓀍𓀎𓀏𓀐𓀑𓀒𓀓𓀔𓀕𓀖𓀗𓀘𓀙𓀚𓀛𓀜𓀝𓀞𓀟𓀠𓀡𓀢𓀣𓀤𓀥𓀦𓀧𓀨𓀩𓀪𓀫𓀬𓀭𓀮𓀯𓀰𓀱𓀲𓀳𓀴𓀵𓀶𓀷𓀸𓀹𓀺𓀻𓀼𓀽𓀾𓀿𓁀𓁁𓁂𓁃𓁄𓁅𓁆𓁇𓁈𓁉𓁊𓁋𓁌𓁍𓁎𓁏𓁐𓁑𓁒𓁓𓁔𓁕𓁖𓁗𓁘𓁙𓁚𓁛𓁜𓁝𓁞𓁟𓁠𓁡𓁢𓁣𓁤𓁥𓁦𓁧𓁨𓁩𓁪𓁫𓁬𓁭𓁮𓁯𓁰𓁱𓁲𓁳𓁴𓁵𓁶𓁷𓁸𓁹𓁺𓁻𓁼𓁽𓁾𓁿𓂀𓂁𓂂𓂃𓂄𓂅𓂆𓂇𓂈𓂉𓂊𓂋𓂌𓂍𓂎𓂏𓂐𓂑𓂒𓂓𓂔𓂕𓂖𓂗𓂘𓂙𓂚𓂛𓂜𓂝𓂞𓂟𓂠𓂡𓂢𓂣𓂤𓂥𓂦𓂧𓂨𓂩𓂪𓂫𓂬𓂭𓂮𓂯𓂰𓂱𓂲𓂳𓂴𓂵𓂶𓂷𓂸𓂹𓂺𓂻𓂼𓂽𓂾𓂿𓃀𓃁𓃂𓃃𓃄𓃅𓃆𓃇𓃈𓃉𓃊𓃋𓃌𓃍𓃎𓃏𓃐𓃑𓃒𓃓𓃔𓃕𓃖𓃗𓃘𓃙𓃚𓃛𓃜𓃝𓃞𓃟𓃠𓃡𓃢𓃣𓃤𓃥𓃦𓃧𓃨𓃩𓃪𓃫𓃬𓃭𓃮𓃯𓃰𓃱𓃲𓃳𓃴𓃵𓃶𓃷𓃸𓃹𓃺𓃻𓃼𓃽𓃾𓃿𓄀𓄁𓄂𓄃𓄄𓄅𓄆𓄇𓄈𓄉𓄊𓄋𓄌𓄍𓄎𓄏𓄐𓄑𓄒𓄓𓄔𓄕𓄖𓄗𓄘𓄙𓄚𓄛𓄜𓄝𓄞𓄟𓄠𓄡𓄢𓄣𓄤𓄥𓄦𓄧𓄨𓄩𓄪𓄫𓄬𓄭𓄮𓄯𓄰𓄱𓄲𓄳𓄴𓄵𓄶𓄷𓄸𓄹𓄺𓄻𓄼𓄽𓄾𓄿𓅀𓅁𓅂𓅃𓅄𓅅𓅆𓅇𓅈𓅉𓅊𓅋𓅌𓅍𓅎𓅏𓅐𓅑𓅒𓅓𓅔𓅕𓅖𓅗𓅘𓅙𓅚𓅛𓅜𓅝𓅞𓅟𓅠𓅡𓅢𓅣𓅤𓅥𓅦𓅧𓅨𓅩𓅪𓅫𓅬𓅭𓅮𓅯𓅰𓅱𓅲𓅳𓅴𓅵𓅶𓅷𓅸𓅹𓅺𓅻𓅼𓅽𓅾𓅿𓆀𓆁𓆂𓆃𓆄𓆅𓆆𓆇𓆈𓆉𓆊𓆋𓆌𓆍𓆎𓆏𓆐𓆑𓆒𓆓𓆔𓆕𓆖𓆗𓆘𓆙𓆚𓆛𓆜𓆝𓆞𓆟𓆠𓆡𓆢𓆣𓆤𓆥𓆦𓆧𓆨𓆩𓆪𓆫𓆬𓆭𓆮𓆯𓆰𓆱𓆲𓆳𓆴𓆵𓆶𓆷𓆸𓆹𓆺𓆻𓆼𓆽𓆾𓆿𓇀𓇁𓇂𓇃𓇄𓇅𓇆𓇇𓇈𓇉𓇊𓇋𓇌𓇍𓇎𓇏𓇐𓇑𓇒𓇓𓇔𓇕𓇖𓇗𓇘𓇙𓇚𓇛𓇜𓇝𓇞𓇟𓇠𓇡𓇢𓇣𓇤𓇥𓇦𓇧𓇨𓇩𓇪𓇫𓇬𓇭𓇮𓇯𓇰𓇱𓇲𓇳𓇴𓇵𓇶𓇷𓇸𓇹𓇺𓇻𓇼𓇽𓇾𓇿𓈀𓈁𓈂𓈃𓈄𓈅𓈆𓈇𓈈𓈉𓈊𓈋𓈌𓈍𓈎𓈏𓈐𓈑𓈒𓈓𓈔𓈕𓈖𓈗𓈘𓈙𓈚𓈛𓈜𓈝𓈞𓈟𓈠𓈡𓈢𓈣𓈤𓈥𓈦𓈧𓈨𓈩𓈪𓈫𓈬𓈭𓈮𓈯𓈰𓈱𓈲𓈳𓈴𓈵𓈶𓈷𓈸𓈹𓈺𓈻𓈼𓈽𓈾𓈿𓉀𓉁𓉂𓉃𓉄𓉅𓉆𓉇𓉈𓉉𓉊𓉋𓉌𓉍𓉎𓉏𓉐𓉑𓉒𓉓𓉔𓉕𓉖𓉗𓉘𓉙𓉚𓉛𓉜𓉝𓉞𓉟𓉠𓉡𓉢𓉣𓉤𓉥𓉦𓉧𓉨𓉩𓉪𓉫𓉬𓉭𓉮𓉯𓉰𓉱𓉲𓉳𓉴𓉵𓉶𓉷𓉸𓉹𓉺𓉻𓉼𓉽𓉾𓉿𓊀𓊁𓊂𓊃𓊄𓊅𓊆𓊇𓊈𓊉𓊊𓊋𓊌𓊍𓊎𓊏𓊐𓊑𓊒𓊓𓊔𓊕𓊖𓊗𓊘𓊙𓊚𓊛𓊜𓊝𓊞𓊟𓊠𓊡𓊢𓊣𓊤𓊥𓊦𓊧𓊨𓊩𓊪𓊫𓊬𓊭𓊮𓊯𓊰𓊱𓊲𓊳𓊴𓊵𓊶𓊷𓊸𓊹𓊺𓊻𓊼𓊽𓊾𓊿𓋀𓋁𓋂𓋃𓋄𓋅𓋆𓋇𓋈𓋉𓋊𓋋𓋌𓋍𓋎𓋏𓋐𓋑𓋒𓋓𓋔𓋕𓋖𓋗𓋘𓋙𓋚𓋛𓋜𓋝𓋞𓋟𓋠𓋡𓋢𓋣𓋤𓋥𓋦𓋧𓋨𓋩𓋪𓋫𓋬𓋭𓋮𓋯𓋰𓋱𓋲𓋳𓋴𓋵𓋶𓋷𓋸𓋹𓋺𓋻𓋼𓋽𓋾𓋿𓌀𓌁𓌂𓌃𓌄𓌅𓌆𓌇𓌈𓌉𓌊𓌋𓌌𓌍𓌎𓌏𓌐𓌑𓌒𓌓𓌔𓌕𓌖𓌗𓌘𓌙𓌚𓌛𓌜𓌝𓌞𓌟𓌠𓌡𓌢𓌣𓌤𓌥𓌦𓌧𓌨𓌩𓌪𓌫𓌬𓌭𓌮𓌯𓌰𓌱𓌲𓌳𓌴𓌵𓌶𓌷𓌸𓌹𓌺𓌻𓌼𓌽𓌾𓌿𓍀𓍁𓍂𓍃𓍄𓍅𓍆𓍇𓍈𓍉𓍊𓍋𓍌𓍍𓍎𓍏𓍐𓍑𓍒𓍓𓍔𓍕𓍖𓍗𓍘𓍙𓍚𓍛𓍜𓍝𓍞𓍟𓍠𓍡𓍢𓍣𓍤𓍥𓍦𓍧𓍨𓍩𓍪𓍫𓍬𓍭𓍮𓍯𓍰𓍱𓍲𓍳𓍴𓍵𓍶𓍷𓍸𓍹𓍺𓍻𓍼𓍽𓍾𓍿𓎀𓎁𓎂𓎃𓎄𓎅𓎆𓎇𓎈𓎉𓎊𓎋𓎌𓎍𓎎𓎏𓎐𓎑𓎒𓎓𓎔𓎕𓎖𓎗𓎘𓎙𓎚𓎛𓎜𓎝𓎞𓎟𓎠𓎡𓎢𓎣𓎤𓎥𓎦𓎧𓎨𓎩𓎪𓎫𓎬𓎭𓎮𓎯𓎰𓎱𓎲𓎳𓎴𓎵𓎶𓎷𓎸𓎹𓎺𓎻𓎼𓎽𓎾𓎿𓏀𓏁𓏂𓏃𓏄𓏅𓏆𓏇𓏈𓏉𓏊𓏋𓏌𓏍𓏎𓏏𓏐𓏑𓏒𓏓𓏔𓏕𓏖𓏗𓏘𓏙𓏚𓏛𓏜𓏝𓏞𓏟𓏠𓏡𓏢𓏣𓏤𓏥𓏦𓏧𓏨𓏩𓏪𓏫𓏬𓏭𓏮𓏯𓏰𓏱𓏲𓏳𓏴𓏵𓏶𓏷𓏸𓏹𓏺𓏻𓏼𓏽𓏾𓏿𓐀𓐁𓐂𓐃𓐄𓐅𓐆𓐇𓐈𓐉𓐊𓐋𓐌𓐍𓐎𓐏𓐐𓐑𓐒𓐓𓐔𓐕𓐖𓐗𓐘𓐙𓐚𓐛𓐜𓐝𓐞𓐟𓐠𓐡𓐢𓐣𓐤𓐥𓐦𓐧𓐨𓐩𓐪𓐫𓐬𓐭𓐮𖠀𖠁𖠂𖠃𖠄𖠅𖠆𖠇𖠈𖠉𖠊𖠋𖠌𖠍𖠎𖠏𖠐𖠑𖠒𖠓𖠔𖠕𖠖𖠗𖠘𖠙𖠚𖠛𖠜𖠝𖠞𖠟𖠠𖠡𖠢𖠣𖠤𖠥𖠦𖠧𖠨𖠩𖠪𖠫𖠬𖠭𖠮𖠯𖠰𖠱𖠲𖠳𖠴𖠵𖠶𖠷𖠸𖠹𖠺𖠻𖠼𖠽𖠾𖠿𖡀𖡁𖡂𖡃𖡄𖡅𖡆𖡇𖡈𖡉𖡊𖡋𖡌𖡍𖡎𖡏𖡐𖡑𖡒𖡓𖡔𖡕𖡖𖡗𖡘𖡙𖡚𖡛𖡜𖡝𖡞𖡟𖡠𖡡𖡢𖡣𖡤𖡥𖡦𖡧𖡨𖡩𖡪𖡫𖡬𖡭𖡮𖡯𖡰𖡱𖡲𖡳𖡴𖡵𖡶𖡷𖡸𖡹𖡺𖡻𖡼𖡽𖡾𖡿𖢀𖢁𖢂𖢃𖢄𖢅𖢆𖢇𖢈𖢉𖢊𖢋𖢌𖢍𖢎𖢏𖢐𖢑𖢒𖢓𖢔𖢕𖢖𖢗𖢘𖢙𖢚𖢛𖢜𖢝𖢞𖢟𖢠𖢡𖢢𖢣𖢤𖢥𖢦𖢧𖢨𖢩𖢪𖢫𖢬𖢭𖢮𖢯𖢰𖢱𖢲𖢳𖢴𖢵𖢶𖢷𖢸𖢹𖢺𖢻𖢼𖢽𖢾𖢿𖣀𖣁𖣂𖣃𖣄𖣅𖣆𖣇𖣈𖣉𖣊𖣋𖣌𖣍𖣎𖣏𖣐𖣑𖣒𖣓𖣔𖣕𖣖𖣗𖣘𖣙𖣚𖣛𖣜𖣝𖣞𖣟𖣠𖣡𖣢𖣣𖣤𖣥𖣦𖣧𖣨𖣩𖣪𖣫𖣬𖣭𖣮𖣯𖣰𖣱𖣲𖣳𖣴𖣵𖣶𖣷𖣸𖣹𖣺𖣻𖣼𖣽𖣾𖣿𖤀𖤁𖤂𖤃𖤄𖤅𖤆𖤇𖤈𖤉𖤊𖤋𖤌𖤍𖤎𖤏𖤐𖤑𖤒𖤓𖤔𖤕𖤖𖤗𖤘𖤙𖤚𖤛𖤜𖤝𖤞𖤟𖤠𖤡𖤢𖤣𖤤𖤥𖤦𖤧𖤨𖤩𖤪𖤫𖤬𖤭𖤮𖤯𖤰𖤱𖤲𖤳𖤴𖤵𖤶𖤷𖤸𖤹𖤺𖤻𖤼𖤽𖤾𖤿𖥀𖥁𖥂𖥃𖥄𖥅𖥆𖥇𖥈𖥉𖥊𖥋𖥌𖥍𖥎𖥏𖥐𖥑𖥒𖥓𖥔𖥕𖥖𖥗𖥘𖥙𖥚𖥛𖥜𖥝𖥞𖥟𖥠𖥡𖥢𖥣𖥤𖥥𖥦𖥧𖥨𖥩𖥪𖥫𖥬𖥭𖥮𖥯𖥰𖥱𖥲𖥳𖥴𖥵𖥶𖥷𖥸𖥹𖥺𖥻𖥼𖥽𖥾𖥿𖦀𖦁𖦂𖦃𖦄𖦅𖦆𖦇𖦈𖦉𖦊𖦋𖦌𖦍𖦎𖦏𖦐𖦑𖦒𖦓𖦔𖦕𖦖𖦗𖦘𖦙𖦚𖦛𖦜𖦝𖦞𖦟𖦠𖦡𖦢𖦣𖦤𖦥𖦦𖦧𖦨𖦩𖦪𖦫𖦬𖦭𖦮𖦯𖦰𖦱𖦲𖦳𖦴𖦵𖦶𖦷𖦸𖦹𖦺𖦻𖦼𖦽𖦾𖦿𖧀𖧁𖧂𖧃𖧄𖧅𖧆𖧇𖧈𖧉𖧊𖧋𖧌𖧍𖧎𖧏𖧐𖧑𖧒𖧓𖧔𖧕𖧖𖧗𖧘𖧙𖧚𖧛𖧜𖧝𖧞𖧟𖧠𖧡𖧢𖧣𖧤𖧥𖧦𖧧𖧨𖧩𖧪𖧫𖧬𖧭𖧮𖧯𖧰𖧱𖧲𖧳𖧴𖧵𖧶𖧷𖧸𖧹𖧺𖧻𖧼𖧽𖧾𖧿𖨀𖨁𖨂𖨃𖨄𖨅𖨆𖨇𖨈𖨉𖨊𖨋𖨌𖨍𖨎𖨏𖨐𖨑𖨒𖨓𖨔𖨕𖨖𖨗𖨘𖨙𖨚𖨛𖨜𖨝𖨞𖨟𖨠𖨡𖨢𖨣𖨤𖨥𖨦𖨧𖨨𖨩𖨪𖨫𖨬𖨭𖨮𖨯𖨰𖨱𖨲𖨳𖨴𖨵𖨶𖨷𖨸𖼀𖼁𖼂𖼃𖼄𖼅𖼆𖼇𖼈𖼉𖼊𖼋𖼌𖼍𖼎𖼏𖼐𖼑𖼒𖼓𖼔𖼕𖼖𖼗𖼘𖼙𖼚𖼛𖼜𖼝𖼞𖼟𖼠𖼡𖼢𖼣𖼤𖼥𖼦𖼧𖼨𖼩𖼪𖼫𖼬𖼭𖼮𖼯𖼰𖼱𖼲𖼳𖼴𖼵𖼶𖼷𖼸𖼹𖼺𖼻𖼼𖼽𖼾𖼿𖽀𖽁𖽂𖽃𖽄𖽐𖽑𖽒𖽓𖽔𖽕𖽖𖽗𖽘𖽙𖽚𖽛𖽜𖽝𖽞𖽟𖽠𖽡𖽢𖽣𖽤𖽥𖽦𖽧𖽨𖽩𖽪𖽫𖽬𖽭𖽮𖽯𖽰𖽱𖽲𖽳𖽴𖽵𖽶𖽷𖽸𖽹𖽺𖽻𖽼𖽽𖽾𖾏𖾐𖾑𖾒𖾓𖾔𖾕𖾖𖾗𖾘𖾙𖾚𖾛𖾜𖾝𖾞𖾟𝀀𝀁𝀂𝀃𝀄𝀅𝀆𝀇𝀈𝀉𝀊𝀋𝀌𝀍𝀎𝀏𝀐𝀑𝀒𝀓𝀔𝀕𝀖𝀗𝀘𝀙𝀚𝀛𝀜𝀝𝀞𝀟𝀠𝀡𝀢𝀣𝀤𝀥𝀦𝀧𝀨𝀩𝀪𝀫𝀬𝀭𝀮𝀯𝀰𝀱𝀲𝀳𝀴𝀵𝀶𝀷𝀸𝀹𝀺𝀻𝀼𝀽𝀾𝀿𝁀𝁁𝁂𝁃𝁄𝁅𝁆𝁇𝁈𝁉𝁊𝁋𝁌𝁍𝁎𝁏𝁐𝁑𝁒𝁓𝁔𝁕𝁖𝁗𝁘𝁙𝁚𝁛𝁜𝁝𝁞𝁟𝁠𝁡𝁢𝁣𝁤𝁥𝁦𝁧𝁨𝁩𝁪𝁫𝁬𝁭𝁮𝁯𝁰𝁱𝁲𝁳𝁴𝁵𝁶𝁷𝁸𝁹𝁺𝁻𝁼𝁽𝁾𝁿𝂀𝂁𝂂𝂃𝂄𝂅𝂆𝂇𝂈𝂉𝂊𝂋𝂌𝂍𝂎𝂏𝂐𝂑𝂒𝂓𝂔𝂕𝂖𝂗𝂘𝂙𝂚𝂛𝂜𝂝𝂞𝂟𝂠𝂡𝂢𝂣𝂤𝂥𝂦𝂧𝂨𝂩𝂪𝂫𝂬𝂭𝂮𝂯𝂰𝂱𝂲𝂳𝂴𝂵𝂶𝂷𝂸𝂹𝂺𝂻𝂼𝂽𝂾𝂿𝃀𝃁𝃂𝃃𝃄𝃅𝃆𝃇𝃈𝃉𝃊𝃋𝃌𝃍𝃎𝃏𝃐𝃑𝃒𝃓𝃔𝃕𝃖𝃗𝃘𝃙𝃚𝃛𝃜𝃝𝃞𝃟𝃠𝃡𝃢𝃣𝃤𝃥𝃦𝃧𝃨𝃩𝃪𝃫𝃬𝃭𝃮𝃯𝃰𝃱𝃲𝃳𝃴𝃵𝄀𝄁𝄂𝄃𝄄𝄅𝄆𝄇𝄈𝄉𝄊𝄋𝄌𝄍𝄎𝄏𝄐𝄑𝄒𝄓𝄔𝄕𝄖𝄗𝄘𝄙𝄚𝄛𝄜𝄝𝄞𝄟𝄠𝄡𝄢𝄣𝄤𝄥𝄦𝄩𝄪𝄫𝄬𝄭𝄮𝄯𝄰𝄱𝄲𝄳𝄴𝄵𝄶𝄷𝄸𝄹𝄺𝄻𝄼𝄽𝄾𝄿𝅀𝅁𝅂𝅃𝅄𝅅𝅆𝅇𝅈𝅉𝅊𝅋𝅌𝅍𝅎𝅏𝅐𝅑𝅒𝅓𝅔𝅕𝅖𝅗𝅘𝅙𝅚𝅛𝅜𝅝𝅗𝅥𝅘𝅥𝅘𝅥𝅮𝅘𝅥𝅯𝅘𝅥𝅰𝅘𝅥𝅱𝅘𝅧𝅨𝅩𝅥𝅲𝅥𝅦𝅪𝅫𝅬𝅮𝅯𝅰𝅱𝅲𝅭𝅳𝅴𝅵𝅶𝅷𝅸𝅹𝅺𝅻𝅼𝅽𝅾𝅿𝆀𝆁𝆂𝆃𝆄𝆊𝆋𝆅𝆆𝆇𝆈𝆉𝆌𝆍𝆎𝆏𝆐𝆑𝆒𝆓𝆔𝆕𝆖𝆗𝆘𝆙𝆚𝆛𝆜𝆝𝆞𝆟𝆠𝆡𝆢𝆣𝆤𝆥𝆦𝆧𝆨𝆩𝆪𝆫𝆬𝆭𝆮𝆯𝆰𝆱𝆲𝆳𝆴𝆵𝆶𝆷𝆸𝆹𝆺𝆹𝅥𝆺𝅥𝆹𝅥𝅮𝆺𝅥𝅮𝆹𝅥𝅯𝆺𝅥𝅯𝇁𝇂𝇃𝇄𝇅𝇆𝇇𝇈𝇉𝇊𝇋𝇌𝇍𝇎𝇏𝇐𝇑𝇒𝇓𝇔𝇕𝇖𝇗𝇘𝇙𝇚𝇛𝇜𝇝𝈀𝈁𝈂𝈃𝈄𝈅𝈆𝈇𝈈𝈉𝈊𝈋𝈌𝈍𝈎𝈏𝈐𝈑𝈒𝈓𝈔𝈕𝈖𝈗𝈘𝈙𝈚𝈛𝈜𝈝𝈞𝈟𝈠𝈡𝈢𝈣𝈤𝈥𝈦𝈧𝈨𝈩𝈪𝈫𝈬𝈭𝈮𝈯𝈰𝈱𝈲𝈳𝈴𝈵𝈶𝈷𝈸𝈹𝈺𝈻𝈼𝈽𝈾𝈿𝉀𝉁𝉂𝉃𝉄𝉅𝌀𝌁𝌂𝌃𝌄𝌅𝌆𝌇𝌈𝌉𝌊𝌋𝌌𝌍𝌎𝌏𝌐𝌑𝌒𝌓𝌔𝌕𝌖𝌗𝌘𝌙𝌚𝌛𝌜𝌝𝌞𝌟𝌠𝌡𝌢𝌣𝌤𝌥𝌦𝌧𝌨𝌩𝌪𝌫𝌬𝌭𝌮𝌯𝌰𝌱𝌲𝌳𝌴𝌵𝌶𝌷𝌸𝌹𝌺𝌻𝌼𝌽𝌾𝌿𝍀𝍁𝍂𝍃𝍄𝍅𝍆𝍇𝍈𝍉𝍊𝍋𝍌𝍍𝍎𝍏𝍐𝍑𝍒𝍓𝍔𝍕𝍖𝍠𝍡𝍢𝍣𝍤𝍥𝍦𝍧𝍨𝍩𝍪𝍫𝍬𝍭𝍮𝍯𝍰𝍱𝐀𝐁𝐂𝐃𝐄𝐅𝐆𝐇𝐈𝐉𝐊𝐋𝐌𝐍𝐎𝐏𝐐𝐑𝐒𝐓𝐔𝐕𝐖𝐗𝐘𝐙𝐚𝐛𝐜𝐝𝐞𝐟𝐠𝐡𝐢𝐣𝐤𝐥𝐦𝐧𝐨𝐩𝐪𝐫𝐬𝐭𝐮𝐯𝐰𝐱𝐲𝐳𝐴𝐵𝐶𝐷𝐸𝐹𝐺𝐻𝐼𝐽𝐾𝐿𝑀𝑁𝑂𝑃𝑄𝑅𝑆𝑇𝑈𝑉𝑊𝑋𝑌𝑍𝑎𝑏𝑐𝑑𝑒𝑓𝑔𝑖𝑗𝑘𝑙𝑚𝑛𝑜𝑝𝑞𝑟𝑠𝑡𝑢𝑣𝑤𝑥𝑦𝑧𝑨𝑩𝑪𝑫𝑬𝑭𝑮𝑯𝑰𝑱𝑲𝑳𝑴𝑵𝑶𝑷𝑸𝑹𝑺𝑻𝑼𝑽𝑾𝑿𝒀𝒁𝒂𝒃𝒄𝒅𝒆𝒇𝒈𝒉𝒊𝒋𝒌𝒍𝒎𝒏𝒐𝒑𝒒𝒓𝒔𝒕𝒖𝒗𝒘𝒙𝒚𝒛𝒜𝒞𝒟𝒢𝒥𝒦𝒩𝒪𝒫𝒬𝒮𝒯𝒰𝒱𝒲𝒳𝒴𝒵𝒶𝒷𝒸𝒹𝒻𝒽𝒾𝒿𝓀𝓁𝓂𝓃𝓅𝓆𝓇𝓈𝓉𝓊𝓋𝓌𝓍𝓎𝓏𝓐𝓑𝓒𝓓𝓔𝓕𝓖𝓗𝓘𝓙𝓚𝓛𝓜𝓝𝓞𝓟𝓠𝓡𝓢𝓣𝓤𝓥𝓦𝓧𝓨𝓩𝓪𝓫𝓬𝓭𝓮𝓯𝓰𝓱𝓲𝓳𝓴𝓵𝓶𝓷𝓸𝓹𝓺𝓻𝓼𝓽𝓾𝓿𝔀𝔁𝔂𝔃𝔄𝔅𝔇𝔈𝔉𝔊𝔍𝔎𝔏𝔐𝔑𝔒𝔓𝔔𝔖𝔗𝔘𝔙𝔚𝔛𝔜𝔞𝔟𝔠𝔡𝔢𝔣𝔤𝔥𝔦𝔧𝔨𝔩𝔪𝔫𝔬𝔭𝔮𝔯𝔰𝔱𝔲𝔳𝔴𝔵𝔶𝔷𝔸𝔹𝔻𝔼𝔽𝔾𝕀𝕁𝕂𝕃𝕄𝕆𝕊𝕋𝕌𝕍𝕎𝕏𝕐𝕒𝕓𝕔𝕕𝕖𝕗𝕘𝕙𝕚𝕛𝕜𝕝𝕞𝕟𝕠𝕡𝕢𝕣𝕤𝕥𝕦𝕧𝕨𝕩𝕪𝕫𝕬𝕭𝕮𝕯𝕰𝕱𝕲𝕳𝕴𝕵𝕶𝕷𝕸𝕹𝕺𝕻𝕼𝕽𝕾𝕿𝖀𝖁𝖂𝖃𝖄𝖅𝖆𝖇𝖈𝖉𝖊𝖋𝖌𝖍𝖎𝖏𝖐𝖑𝖒𝖓𝖔𝖕𝖖𝖗𝖘𝖙𝖚𝖛𝖜𝖝𝖞𝖟𝖠𝖡𝖢𝖣𝖤𝖥𝖦𝖧𝖨𝖩𝖪𝖫𝖬𝖭𝖮𝖯𝖰𝖱𝖲𝖳𝖴𝖵𝖶𝖷𝖸𝖹𝖺𝖻𝖼𝖽𝖾𝖿𝗀𝗁𝗂𝗃𝗄𝗅𝗆𝗇𝗈𝗉𝗊𝗋𝗌𝗍𝗎𝗏𝗐𝗑𝗒𝗓𝗔𝗕𝗖𝗗𝗘𝗙𝗚𝗛𝗜𝗝𝗞𝗟𝗠𝗡𝗢𝗣𝗤𝗥𝗦𝗧𝗨𝗩𝗪𝗫𝗬𝗭𝗮𝗯𝗰𝗱𝗲𝗳𝗴𝗵𝗶𝗷𝗸𝗹𝗺𝗻𝗼𝗽𝗾𝗿𝘀𝘁𝘂𝘃𝘄𝘅𝘆𝘇𝘈𝘉𝘊𝘋𝘌𝘍𝘎𝘏𝘐𝘑𝘒𝘓𝘔𝘕𝘖𝘗𝘘𝘙𝘚𝘛𝘜𝘝𝘞𝘟𝘠𝘡𝘢𝘣𝘤𝘥𝘦𝘧𝘨𝘩𝘪𝘫𝘬𝘭𝘮𝘯𝘰𝘱𝘲𝘳𝘴𝘵𝘶𝘷𝘸𝘹𝘺𝘻𝘼𝘽𝘾𝘿𝙀𝙁𝙂𝙃𝙄𝙅𝙆𝙇𝙈𝙉𝙊𝙋𝙌𝙍𝙎𝙏𝙐𝙑𝙒𝙓𝙔𝙕𝙖𝙗𝙘𝙙𝙚𝙛𝙜𝙝𝙞𝙟𝙠𝙡𝙢𝙣𝙤𝙥𝙦𝙧𝙨𝙩𝙪𝙫𝙬𝙭𝙮𝙯𝙰𝙱𝙲𝙳𝙴𝙵𝙶𝙷𝙸𝙹𝙺𝙻𝙼𝙽𝙾𝙿𝚀𝚁𝚂𝚃𝚄𝚅𝚆𝚇𝚈𝚉𝚊𝚋𝚌𝚍𝚎𝚏𝚐𝚑𝚒𝚓𝚔𝚕𝚖𝚗𝚘𝚙𝚚𝚛𝚜𝚝𝚞𝚟𝚠𝚡𝚢𝚣𝚤𝚥𝚨𝚩𝚪𝚫𝚬𝚭𝚮𝚯𝚰𝚱𝚲𝚳𝚴𝚵𝚶𝚷𝚸𝚹𝚺𝚻𝚼𝚽𝚾𝚿𝛀𝛁𝛂𝛃𝛄𝛅𝛆𝛇𝛈𝛉𝛊𝛋𝛌𝛍𝛎𝛏𝛐𝛑𝛒𝛓𝛔𝛕𝛖𝛗𝛘𝛙𝛚𝛛𝛜𝛝𝛞𝛟𝛠𝛡𝛢𝛣𝛤𝛥𝛦𝛧𝛨𝛩𝛪𝛫𝛬𝛭𝛮𝛯𝛰𝛱𝛲𝛳𝛴𝛵𝛶𝛷𝛸𝛹𝛺𝛻𝛼𝛽𝛾𝛿𝜀𝜁𝜂𝜃𝜄𝜅𝜆𝜇𝜈𝜉𝜊𝜋𝜌𝜍𝜎𝜏𝜐𝜑𝜒𝜓𝜔𝜕𝜖𝜗𝜘𝜙𝜚𝜛𝜜𝜝𝜞𝜟𝜠𝜡𝜢𝜣𝜤𝜥𝜦𝜧𝜨𝜩𝜪𝜫𝜬𝜭𝜮𝜯𝜰𝜱𝜲𝜳𝜴𝜵𝜶𝜷𝜸𝜹𝜺𝜻𝜼𝜽𝜾𝜿𝝀𝝁𝝂𝝃𝝄𝝅𝝆𝝇𝝈𝝉𝝊𝝋𝝌𝝍𝝎𝝏𝝐𝝑𝝒𝝓𝝔𝝕𝝖𝝗𝝘𝝙𝝚𝝛𝝜𝝝𝝞𝝟𝝠𝝡𝝢𝝣𝝤𝝥𝝦𝝧𝝨𝝩𝝪𝝫𝝬𝝭𝝮𝝯𝝰𝝱𝝲𝝳𝝴𝝵𝝶𝝷𝝸𝝹𝝺𝝻𝝼𝝽𝝾𝝿𝞀𝞁𝞂𝞃𝞄𝞅𝞆𝞇𝞈𝞉𝞊𝞋𝞌𝞍𝞎𝞏𝞐𝞑𝞒𝞓𝞔𝞕𝞖𝞗𝞘𝞙𝞚𝞛𝞜𝞝𝞞𝞟𝞠𝞡𝞢𝞣𝞤𝞥𝞦𝞧𝞨𝞩𝞪𝞫𝞬𝞭𝞮𝞯𝞰𝞱𝞲𝞳𝞴𝞵𝞶𝞷𝞸𝞹𝞺𝞻𝞼𝞽𝞾𝞿𝟀𝟁𝟂𝟃𝟄𝟅𝟆𝟇𝟈𝟉𝟊𝟋𝟎𝟏𝟐𝟑𝟒𝟓𝟔𝟕𝟖𝟗𝟘𝟙𝟚𝟛𝟜𝟝𝟞𝟟𝟠𝟡𝟢𝟣𝟤𝟥𝟦𝟧𝟨𝟩𝟪𝟫𝟬𝟭𝟮𝟯𝟰𝟱𝟲𝟳𝟴𝟵𝟶𝟷𝟸𝟹𝟺𝟻𝟼𝟽𝟾𝟿𞠀𞠁𞠂𞠃𞠄𞠅𞠆𞠇𞠈𞠉𞠊𞠋𞠌𞠍𞠎𞠏𞠐𞠑𞠒𞠓𞠔𞠕𞠖𞠗𞠘𞠙𞠚𞠛𞠜𞠝𞠞𞠟𞠠𞠡𞠢𞠣𞠤𞠥𞠦𞠧𞠨𞠩𞠪𞠫𞠬𞠭𞠮𞠯𞠰𞠱𞠲𞠳𞠴𞠵𞠶𞠷𞠸𞠹𞠺𞠻𞠼𞠽𞠾𞠿𞡀𞡁𞡂𞡃𞡄𞡅𞡆𞡇𞡈𞡉𞡊𞡋𞡌𞡍𞡎𞡏𞡐𞡑𞡒𞡓𞡔𞡕𞡖𞡗𞡘𞡙𞡚𞡛𞡜𞡝𞡞𞡟𞡠𞡡𞡢𞡣𞡤𞡥𞡦𞡧𞡨𞡩𞡪𞡫𞡬𞡭𞡮𞡯𞡰𞡱𞡲𞡳𞡴𞡵𞡶𞡷𞡸𞡹𞡺𞡻𞡼𞡽𞡾𞡿𞢀𞢁𞢂𞢃𞢄𞢅𞢆𞢇𞢈𞢉𞢊𞢋𞢌𞢍𞢎𞢏𞢐𞢑𞢒𞢓𞢔𞢕𞢖𞢗𞢘𞢙𞢚𞢛𞢜𞢝𞢞𞢟𞢠𞢡𞢢𞢣𞢤𞢥𞢦𞢧𞢨𞢩𞢪𞢫𞢬𞢭𞢮𞢯𞢰𞢱𞢲𞢳𞢴𞢵𞢶𞢷𞢸𞢹𞢺𞢻𞢼𞢽𞢾𞢿𞣀𞣁𞣂𞣃𞣄𞣅𞣆𞣇𞣈𞣉𞣊𞣋𞣌𞣍𞣎𞣏𞣐𞣑𞣒𞣓𞣔𞣕𞣖𞣗𞣘𞣙𞣚𞣛𞣜𞣝𞣞𞣟𞣠𞣡𞣢𞣣𞣤𞣥𞣦𞣧𞣨𞣩𞣪𞣫𞣬𞣭𞣮𞣯𞣰𞣱𞣲𞣳𞣴𞣵𞣶𞣷𞣸𞣹𞣺𞣻𞣼𞣽𞣾𞣿𞤀𞤁𞤂𞤃𞤄𞤅𞤆𞤇𞤈𞤉𞤊𞤋𞤌𞤍𞤎𞤏𞤐𞤑𞤒𞤓𞤔𞤕𞤖𞤗𞤘𞤙𞤚𞤛𞤜𞤝𞤞𞤟𞤠𞤡𞤢𞤣𞤤𞤥𞤦𞤧𞤨𞤩𞤪𞤫𞤬𞤭𞤮𞤯𞤰𞤱𞤲𞤳𞤴𞤵𞤶𞤷𞤸𞤹𞤺𞤻𞤼𞤽𞤾𞤿𞥀𞥁𞥂𞥃𞥊𞥄𞥅𞥆𞥇𞥈𞥉𞥋𞥌𞥍𞥎𞥏𞥐𞥑𞥒𞥓𞥔𞥕𞥖𞥗𞥘𞥙𞥚𞥛𞥜𞥝𞥞𞥟𞥠𞥡𞥢𞥣𞥤𞥥𞥦𞥧𞥨𞥩𞥪𞥫𞥬𞥭𞥮𞥯𞥰𞥱𞥲𞥳𞥴𞥵𞥶𞥷𞥸𞥹𞥺𞥻𞥼𞥽𞥾𞥿𞦀𞦁𞦂𞦃𞦄𞦅𞦆𞦇𞦈𞦉𞦊𞦋𞦌𞦍𞦎𞦏𞦐𞦑𞦒𞦓𞦔𞦕𞦖𞦗𞦘𞦙𞦚𞦛𞦜𞦝𞦞𞦟𞦠𞦡𞦢𞦣𞦤𞦥𞦦𞦧𞦨𞦩𞦪𞦫𞦬𞦭𞦮𞦯𞦰𞦱𞦲𞦳𞦴𞦵𞦶𞦷𞦸𞦹𞦺𞦻𞦼𞦽𞦾𞦿𞧀𞧁𞧂𞧃𞧄𞧅𞧆𞧇𞧈𞧉𞧊𞧋𞧌𞧍𞧎𞧏𞧐𞧑𞧒𞧓𞧔𞧕𞧖𞧗𞧘𞧙𞧚𞧛𞧜𞧝𞧞𞧟𞧠𞧡𞧢𞧣𞧤𞧥𞧦𞧧𞧨𞧩𞧪𞧫𞧬𞧭𞧮𞧯𞧰𞧱𞧲𞧳𞧴𞧵𞧶𞧷𞧸𞧹𞧺𞧻𞧼𞧽𞧾𞧿𞨀𞨁𞨂𞨃𞨄𞨅𞨆𞨇𞨈𞨉𞨊𞨋𞨌𞨍𞨎𞨏𞨐𞨑𞨒𞨓𞨔𞨕𞨖𞨗𞨘𞨙𞨚𞨛𞨜𞨝𞨞𞨟𞨠𞨡𞨢𞨣𞨤𞨥𞨦𞨧𞨨𞨩𞨪𞨫𞨬𞨭𞨮𞨯𞨰𞨱𞨲𞨳𞨴𞨵𞨶𞨷𞨸𞨹𞨺𞨻𞨼𞨽𞨾𞨿𞩀𞩁𞩂𞩃𞩄𞩅𞩆𞩇𞩈𞩉𞩊𞩋𞩌𞩍𞩎𞩏𞩐𞩑𞩒𞩓𞩔𞩕𞩖𞩗𞩘𞩙𞩚𞩛𞩜𞩝𞩞𞩟𞩠𞩡𞩢𞩣𞩤𞩥𞩦𞩧𞩨𞩩𞩪𞩫𞩬𞩭𞩮𞩯𞩰𞩱𞩲𞩳𞩴𞩵𞩶𞩷𞩸𞩹𞩺𞩻𞩼𞩽𞩾𞩿𞪀𞪁𞪂𞪃𞪄𞪅𞪆𞪇𞪈𞪉𞪊𞪋𞪌𞪍𞪎𞪏𞪐𞪑𞪒𞪓𞪔𞪕𞪖𞪗𞪘𞪙𞪚𞪛𞪜𞪝𞪞𞪟𞪠𞪡𞪢𞪣𞪤𞪥𞪦𞪧𞪨𞪩𞪪𞪫𞪬𞪭𞪮𞪯𞪰𞪱𞪲𞪳𞪴𞪵𞪶𞪷𞪸𞪹𞪺𞪻𞪼𞪽𞪾𞪿𞫀𞫁𞫂𞫃𞫄𞫅𞫆𞫇𞫈𞫉𞫊𞫋𞫌𞫍𞫎𞫏𞫐𞫑𞫒𞫓𞫔𞫕𞫖𞫗𞫘𞫙𞫚𞫛𞫜𞫝𞫞𞫟𞫠𞫡𞫢𞫣𞫤𞫥𞫦𞫧𞫨𞫩𞫪𞫫𞫬𞫭𞫮𞫯𞫰𞫱𞫲𞫳𞫴𞫵𞫶𞫷𞫸𞫹𞫺𞫻𞫼𞫽𞫾𞫿𞬀𞬁𞬂𞬃𞬄𞬅𞬆𞬇𞬈𞬉𞬊𞬋𞬌𞬍𞬎𞬏𞬐𞬑𞬒𞬓𞬔𞬕𞬖𞬗𞬘𞬙𞬚𞬛𞬜𞬝𞬞𞬟𞬠𞬡𞬢𞬣𞬤𞬥𞬦𞬧𞬨𞬩𞬪𞬫𞬬𞬭𞬮𞬯𞬰𞬱𞬲𞬳𞬴𞬵𞬶𞬷𞬸𞬹𞬺𞬻𞬼𞬽𞬾𞬿𞭀𞭁𞭂𞭃𞭄𞭅𞭆𞭇𞭈𞭉𞭊𞭋𞭌𞭍𞭎𞭏𞭐𞭑𞭒𞭓𞭔𞭕𞭖𞭗𞭘𞭙𞭚𞭛𞭜𞭝𞭞𞭟𞭠𞭡𞭢𞭣𞭤𞭥𞭦𞭧𞭨𞭩𞭪𞭫𞭬𞭭𞭮𞭯𞭰𞭱𞭲𞭳𞭴𞭵𞭶𞭷𞭸𞭹𞭺𞭻𞭼𞭽𞭾𞭿𞮀𞮁𞮂𞮃𞮄𞮅𞮆𞮇𞮈𞮉𞮊𞮋𞮌𞮍𞮎𞮏𞮐𞮑𞮒𞮓𞮔𞮕𞮖𞮗𞮘𞮙𞮚𞮛𞮜𞮝𞮞𞮟𞮠𞮡𞮢𞮣𞮤𞮥𞮦𞮧𞮨𞮩𞮪𞮫𞮬𞮭𞮮𞮯𞮰𞮱𞮲𞮳𞮴𞮵𞮶𞮷𞮸𞮹𞮺𞮻𞮼𞮽𞮾𞮿𞯀𞯁𞯂𞯃𞯄𞯅𞯆𞯇𞯈𞯉𞯊𞯋𞯌𞯍𞯎𞯏𞯐𞯑𞯒𞯓𞯔𞯕𞯖𞯗𞯘𞯙𞯚𞯛𞯜𞯝𞯞𞯟𞯠𞯡𞯢𞯣𞯤𞯥𞯦𞯧𞯨𞯩𞯪𞯫𞯬𞯭𞯮𞯯𞯰𞯱𞯲𞯳𞯴𞯵𞯶𞯷𞯸𞯹𞯺𞯻𞯼𞯽𞯾𞯿𞰀𞰁𞰂𞰃𞰄𞰅𞰆𞰇𞰈𞰉𞰊𞰋𞰌𞰍𞰎𞰏𞰐𞰑𞰒𞰓𞰔𞰕𞰖𞰗𞰘𞰙𞰚𞰛𞰜𞰝𞰞𞰟𞰠𞰡𞰢𞰣𞰤𞰥𞰦𞰧𞰨𞰩𞰪𞰫𞰬𞰭𞰮𞰯𞰰𞰱𞰲𞰳𞰴𞰵𞰶𞰷𞰸𞰹𞰺𞰻𞰼𞰽𞰾𞰿𞱀𞱁𞱂𞱃𞱄𞱅𞱆𞱇𞱈𞱉𞱊𞱋𞱌𞱍𞱎𞱏𞱐𞱑𞱒𞱓𞱔𞱕𞱖𞱗𞱘𞱙𞱚𞱛𞱜𞱝𞱞𞱟𞱠𞱡𞱢𞱣𞱤𞱥𞱦𞱧𞱨𞱩𞱪𞱫𞱬𞱭𞱮𞱯𞱰𞱱𞱲𞱳𞱴𞱵𞱶𞱷𞱸𞱹𞱺𞱻𞱼𞱽𞱾𞱿𞲀𞲁𞲂𞲃𞲄𞲅𞲆𞲇𞲈𞲉𞲊𞲋𞲌𞲍𞲎𞲏𞲐𞲑𞲒𞲓𞲔𞲕𞲖𞲗𞲘𞲙𞲚𞲛𞲜𞲝𞲞𞲟𞲠𞲡𞲢𞲣𞲤𞲥𞲦𞲧𞲨𞲩𞲪𞲫𞲬𞲭𞲮𞲯𞲰𞲱𞲲𞲳𞲴𞲵𞲶𞲷𞲸𞲹𞲺𞲻𞲼𞲽𞲾𞲿𞳀𞳁𞳂𞳃𞳄𞳅𞳆𞳇𞳈𞳉𞳊𞳋𞳌𞳍𞳎𞳏𞳐𞳑𞳒𞳓𞳔𞳕𞳖𞳗𞳘𞳙𞳚𞳛𞳜𞳝𞳞𞳟𞳠𞳡𞳢𞳣𞳤𞳥𞳦𞳧𞳨𞳩𞳪𞳫𞳬𞳭𞳮𞳯𞳰𞳱𞳲𞳳𞳴𞳵𞳶𞳷𞳸𞳹𞳺𞳻𞳼𞳽𞳾𞳿𞴀𞴁𞴂𞴃𞴄𞴅𞴆𞴇𞴈𞴉𞴊𞴋𞴌𞴍𞴎𞴏𞴐𞴑𞴒𞴓𞴔𞴕𞴖𞴗𞴘𞴙𞴚𞴛𞴜𞴝𞴞𞴟𞴠𞴡𞴢𞴣𞴤𞴥𞴦𞴧𞴨𞴩𞴪𞴫𞴬𞴭𞴮𞴯𞴰𞴱𞴲𞴳𞴴𞴵𞴶𞴷𞴸𞴹𞴺𞴻𞴼𞴽𞴾𞴿𞵀𞵁𞵂𞵃𞵄𞵅𞵆𞵇𞵈𞵉𞵊𞵋𞵌𞵍𞵎𞵏𞵐𞵑𞵒𞵓𞵔𞵕𞵖𞵗𞵘𞵙𞵚𞵛𞵜𞵝𞵞𞵟𞵠𞵡𞵢𞵣𞵤𞵥𞵦𞵧𞵨𞵩𞵪𞵫𞵬𞵭𞵮𞵯𞵰𞵱𞵲𞵳𞵴𞵵𞵶𞵷𞵸𞵹𞵺𞵻𞵼𞵽𞵾𞵿𞶀𞶁𞶂𞶃𞶄𞶅𞶆𞶇𞶈𞶉𞶊𞶋𞶌𞶍𞶎𞶏𞶐𞶑𞶒𞶓𞶔𞶕𞶖𞶗𞶘𞶙𞶚𞶛𞶜𞶝𞶞𞶟𞶠𞶡𞶢𞶣𞶤𞶥𞶦𞶧𞶨𞶩𞶪𞶫𞶬𞶭𞶮𞶯𞶰𞶱𞶲𞶳𞶴𞶵𞶶𞶷𞶸𞶹𞶺𞶻𞶼𞶽𞶾𞶿𞷀𞷁𞷂𞷃𞷄𞷅𞷆𞷇𞷈𞷉𞷊𞷋𞷌𞷍𞷎𞷏𞷐𞷑𞷒𞷓𞷔𞷕𞷖𞷗𞷘𞷙𞷚𞷛𞷜𞷝𞷞𞷟𞷠𞷡𞷢𞷣𞷤𞷥𞷦𞷧𞷨𞷩𞷪𞷫𞷬𞷭𞷮𞷯𞷰𞷱𞷲𞷳𞷴𞷵𞷶𞷷𞷸𞷹𞷺𞷻𞷼𞷽𞷾𞷿𞸀𞸁𞸂𞸃𞸅𞸆𞸇𞸈𞸉𞸊𞸋𞸌𞸍𞸎𞸏𞸐𞸑𞸒𞸓𞸔𞸕𞸖𞸗𞸘𞸙𞸚𞸛𞸜𞸝𞸞𞸟𞸡𞸢𞸤𞸧𞸩𞸪𞸫𞸬𞸭𞸮𞸯𞸰𞸱𞸲𞸴𞸵𞸶𞸷𞸹𞸻𞹂𞹇𞹉𞹋𞹍𞹎𞹏𞹑𞹒𞹔𞹗𞹙𞹛𞹝𞹟𞹡𞹢𞹤𞹧𞹨𞹩𞹪𞹬𞹭𞹮𞹯𞹰𞹱𞹲𞹴𞹵𞹶𞹷𞹹𞹺𞹻𞹼𞹾𞺀𞺁𞺂𞺃𞺄𞺅𞺆𞺇𞺈𞺉𞺋𞺌𞺍𞺎𞺏𞺐𞺑𞺒𞺓𞺔𞺕𞺖𞺗𞺘𞺙𞺚𞺛𞺡𞺢𞺣𞺥𞺦𞺧𞺨𞺩𞺫𞺬𞺭𞺮𞺯𞺰𞺱𞺲𞺳𞺴𞺵𞺶𞺷𞺸𞺹𞺺𞺻𞻰𞻱𞼀𞼁𞼂𞼃𞼄𞼅𞼆𞼇𞼈𞼉𞼊𞼋𞼌𞼍𞼎𞼏𞼐𞼑𞼒𞼓𞼔𞼕𞼖𞼗𞼘𞼙𞼚𞼛𞼜𞼝𞼞𞼟𞼠𞼡𞼢𞼣𞼤𞼥𞼦𞼧𞼨𞼩𞼪𞼫𞼬𞼭𞼮𞼯𞼰𞼱𞼲𞼳𞼴𞼵𞼶𞼷𞼸𞼹𞼺𞼻𞼼𞼽𞼾𞼿𞽀𞽁𞽂𞽃𞽄𞽅𞽆𞽇𞽈𞽉𞽊𞽋𞽌𞽍𞽎𞽏𞽐𞽑𞽒𞽓𞽔𞽕𞽖𞽗𞽘𞽙𞽚𞽛𞽜𞽝𞽞𞽟𞽠𞽡𞽢𞽣𞽤𞽥𞽦𞽧𞽨𞽩𞽪𞽫𞽬𞽭𞽮𞽯𞽰𞽱𞽲𞽳𞽴𞽵𞽶𞽷𞽸𞽹𞽺𞽻𞽼𞽽𞽾𞽿𞾀𞾁𞾂𞾃𞾄𞾅𞾆𞾇𞾈𞾉𞾊𞾋𞾌𞾍𞾎𞾏𞾐𞾑𞾒𞾓𞾔𞾕𞾖𞾗𞾘𞾙𞾚𞾛𞾜𞾝𞾞𞾟𞾠𞾡𞾢𞾣𞾤𞾥𞾦𞾧𞾨𞾩𞾪𞾫𞾬𞾭𞾮𞾯𞾰𞾱𞾲𞾳𞾴𞾵𞾶𞾷𞾸𞾹𞾺𞾻𞾼𞾽𞾾𞾿𞿀𞿁𞿂𞿃𞿄𞿅𞿆𞿇𞿈𞿉𞿊𞿋𞿌𞿍𞿎𞿏𞿐𞿑𞿒𞿓𞿔𞿕𞿖𞿗𞿘𞿙𞿚𞿛𞿜𞿝𞿞𞿟𞿠𞿡𞿢𞿣𞿤𞿥𞿦𞿧𞿨𞿩𞿪𞿫𞿬𞿭𞿮𞿯𞿰𞿱𞿲𞿳𞿴𞿵𞿶𞿷𞿸𞿹𞿺𞿻𞿼𞿽𞿾𞿿🀀🀁🀂🀃🀄🀅🀆🀇🀈🀉🀊🀋🀌🀍🀎🀏🀐🀑🀒🀓🀔🀕🀖🀗🀘🀙🀚🀛🀜🀝🀞🀟🀠🀡🀢🀣🀤🀥🀦🀧🀨🀩🀪🀫🀰🀱🀲🀳🀴🀵🀶🀷🀸🀹🀺🀻🀼🀽🀾🀿🁀🁁🁂🁃🁄🁅🁆🁇🁈🁉🁊🁋🁌🁍🁎🁏🁐🁑🁒🁓🁔🁕🁖🁗🁘🁙🁚🁛🁜🁝🁞🁟🁠🁡🁢🁣🁤🁥🁦🁧🁨🁩🁪🁫🁬🁭🁮🁯🁰🁱🁲🁳🁴🁵🁶🁷🁸🁹🁺🁻🁼🁽🁾🁿🂀🂁🂂🂃🂄🂅🂆🂇🂈🂉🂊🂋🂌🂍🂎🂏🂐🂑🂒🂓🂠🂡🂢🂣🂤🂥🂦🂧🂨🂩🂪🂫🂬🂭🂮🂱🂲🂳🂴🂵🂶🂷🂸🂹🂺🂻🂼🂽🂾🃁🃂🃃🃄🃅🃆🃇🃈🃉🃊🃋🃌🃍🃎🃏🃑🃒🃓🃔🃕🃖🃗🃘🃙🃚🃛🃜🃝🃞🃟🄮🅪🅫🇦🇧🇨🇩🇪🇫🇬🇭🇮🇯🇰🇱🇲🇳🇴🇵🇶🇷🇸🇹🇺🇻🇼🇽🇾🇿🌀🌁🌂🌃🌄🌅🌆🌇🌈🌉🌊🌋🌌🌍🌎🌏🌐🌑🌒🌓🌔🌕🌖🌗🌘🌙🌚🌛🌜🌝🌞🌟🌠🌰🌱🌲🌳🌴🌵🌷🌸🌹🌺🌻🌼🌽🌾🌿🍀🍁🍂🍃🍄🍅🍆🍇🍈🍉🍊🍋🍌🍍🍎🍏🍐🍑🍒🍓🍔🍕🍖🍗🍘🍙🍚🍛🍜🍝🍞🍟🍠🍡🍢🍣🍤🍥🍦🍧🍨🍩🍪🍫🍬🍭🍮🍯🍰🍱🍲🍳🍴🍵🍶🍷🍸🍹🍺🍻🍼🎀🎁🎂🎃🎄🎅🎆🎇🎈🎉🎊🎋🎌🎍🎎🎏🎐🎑🎒🎓🎠🎡🎢🎣🎤🎥🎦🎧🎨🎩🎪🎫🎬🎭🎮🎯🎰🎱🎲🎳🎴🎵🎶🎷🎸🎹🎺🎻🎼🎽🎾🎿🏀🏁🏂🏃🏄🏆🏇🏈🏉🏊🏠🏡🏢🏣🏤🏥🏦🏧🏨🏩🏪🏫🏬🏭🏮🏯🏰🐀🐁🐂🐃🐄🐅🐆🐇🐈🐉🐊🐋🐌🐍🐎🐏🐐🐑🐒🐓🐔🐕🐖🐗🐘🐙🐚🐛🐜🐝🐞🐟🐠🐡🐢🐣🐤🐥🐦🐧🐨🐩🐪🐫🐬🐭🐮🐯🐰🐱🐲🐳🐴🐵🐶🐷🐸🐹🐺🐻🐼🐽🐾👀👂👃👄👅👆👇👈👉👊👋👌👍👎👏👐👑👒👓👔👕👖👗👘👙👚👛👜👝👞👟👠👡👢👣👤👥👦👧👨👩👪👫👬👭👮👯👰👱👲👳👴👵👶👷👸👹👺👻👼👽👾👿💀💁💂💃💄💅💆💇💈💉💊💋💌💍💎💏💐💑💒💓💔💕💖💗💘💙💚💛💜💝💞💟💠💡💢💣💤💥💦💧💨💩💪💫💬💭💮💯💰💱💲💳💴💵💶💷💸💹💺💻💼💽💾💿📀📁📂📃📄📅📆📇📈📉📊📋📌📍📎📏📐📑📒📓📔📕📖📗📘📙📚📛📜📝📞📟📠📡📢📣📤📥📦📧📨📩📪📫📬📭📮📯📰📱📲📳📴📵📶📷📹📺📻📼🔀🔁🔂🔃🔄🔅🔆🔇🔈🔉🔊🔋🔌🔍🔎🔏🔐🔑🔒🔓🔔🔕🔖🔗🔘🔙🔚🔛🔜🔝🔞🔟🔠🔡🔢🔣🔤🔥🔦🔧🔨🔩🔪🔫🔬🔭🔮🔯🔰🔱🔲🔳🔴🔵🔶🔷🔸🔹🔺🔻🔼🔽🕀🕁🕂🕃🕐🕑🕒🕓🕔🕕🕖🕗🕘🕙🕚🕛🕜🕝🕞🕟🕠🕡🕢🕣🕤🕥🕦🕧🗻🗼🗽🗾🗿😀😁😂😃😄😅😆😇😈😉😊😋😌😍😎😏😐😑😒😓😔😕😖😗😘😙😚😛😜😝😞😟😠😡😢😣😤😥😦😧😨😩😪😫😬😭😮😯😰😱😲😳😴😵😶😷😸😹😺😻😼😽😾😿🙀🙅🙆🙇🙈🙉🙊🙋🙌🙍🙎🙏🚀🚁🚂🚃🚄🚅🚆🚇🚈🚉🚊🚋🚌🚍🚎🚏🚐🚑🚒🚓🚔🚕🚖🚗🚘🚙🚚🚛🚜🚝🚞🚟🚠🚡🚢🚣🚤🚥🚦🚧🚨🚩🚪🚫🚬🚭🚮🚯🚰🚱🚲🚳🚴🚵🚶🚷🚸🚹🚺🚻🚼🚽🚾🚿🛀🛁🛂🛃🛄🛅🜀🜁🜂🜃🜄🜅🜆🜇🜈🜉🜊🜋🜌🜍🜎🜏🜐🜑🜒🜓🜔🜕🜖🜗🜘🜙🜚🜛🜜🜝🜞🜟🜠🜡🜢🜣🜤🜥🜦🜧🜨🜩🜪🜫🜬🜭🜮🜯🜰🜱🜲🜳🜴🜵🜶🜷🜸🜹🜺🜻🜼🜽🜾🜿🝀🝁🝂🝃🝄🝅🝆🝇🝈🝉🝊🝋🝌🝍🝎🝏🝐🝑🝒🝓🝔🝕🝖🝗🝘🝙🝚🝛🝜🝝🝞🝟🝠🝡🝢🝣🝤🝥🝦🝧🝨🝩🝪🝫🝬🝭🝮🝯🝰🝱🝲🝳🿾🿿𯿾𯿿𿿾𿿿񏿾񏿿񟿾񟿿񯿾񯿿񿿾񿿿򏿾򏿿򟿾򟿿򯿾򯿿򿿾򿿿󏿾󏿿󟿾󟿿󠀁󠀠󠀡󠀢󠀣󠀤󠀥󠀦󠀧󠀨󠀩󠀪󠀫󠀬󠀭󠀮󠀯󠀰󠀱󠀲󠀳󠀴󠀵󠀶󠀷󠀸󠀹󠀺󠀻󠀼󠀽󠀾󠀿󠁀󠁁󠁂󠁃󠁄󠁅󠁆󠁇󠁈󠁉󠁊󠁋󠁌󠁍󠁎󠁏󠁐󠁑󠁒󠁓󠁔󠁕󠁖󠁗󠁘󠁙󠁚󠁛󠁜󠁝󠁞󠁟󠁠󠁡󠁢󠁣󠁤󠁥󠁦󠁧󠁨󠁩󠁪󠁫󠁬󠁭󠁮󠁯󠁰󠁱󠁲󠁳󠁴󠁵󠁶󠁷󠁸󠁹󠁺󠁻󠁼󠁽󠁾󠁿󠂀󠂁󠂂󠂃󠂄󠂅󠂆󠂇󠂈󠂉󠂊󠂋󠂌󠂍󠂎󠂏󠂐󠂑󠂒󠂓󠂔󠂕󠂖󠂗󠂘󠂙󠂚󠂛󠂜󠂝󠂞󠂟󠂠󠂡󠂢󠂣󠂤󠂥󠂦󠂧󠂨󠂩󠂪󠂫󠂬󠂭󠂮󠂯󠂰󠂱󠂲󠂳󠂴󠂵󠂶󠂷󠂸󠂹󠂺󠂻󠂼󠂽󠂾󠂿󠃀󠃁󠃂󠃃󠃄󠃅󠃆󠃇󠃈󠃉󠃊󠃋󠃌󠃍󠃎󠃏󠃐󠃑󠃒󠃓󠃔󠃕󠃖󠃗󠃘󠃙󠃚󠃛󠃜󠃝󠃞󠃟󠃠󠃡󠃢󠃣󠃤󠃥󠃦󠃧󠃨󠃩󠃪󠃫󠃬󠃭󠃮󠃯󠃰󠃱󠃲󠃳󠃴󠃵󠃶󠃷󠃸󠃹󠃺󠃻󠃼󠃽󠃾󠃿󠇰󠇱󠇲󠇳󠇴󠇵󠇶󠇷󠇸󠇹󠇺󠇻󠇼󠇽󠇾󠇿󠈀󠈁󠈂󠈃󠈄󠈅󠈆󠈇󠈈󠈉󠈊󠈋󠈌󠈍󠈎󠈏󠈐󠈑󠈒󠈓󠈔󠈕󠈖󠈗󠈘󠈙󠈚󠈛󠈜󠈝󠈞󠈟󠈠󠈡󠈢󠈣󠈤󠈥󠈦󠈧󠈨󠈩󠈪󠈫󠈬󠈭󠈮󠈯󠈰󠈱󠈲󠈳󠈴󠈵󠈶󠈷󠈸󠈹󠈺󠈻󠈼󠈽󠈾󠈿󠉀󠉁󠉂󠉃󠉄󠉅󠉆󠉇󠉈󠉉󠉊󠉋󠉌󠉍󠉎󠉏󠉐󠉑󠉒󠉓󠉔󠉕󠉖󠉗󠉘󠉙󠉚󠉛󠉜󠉝󠉞󠉟󠉠󠉡󠉢󠉣󠉤󠉥󠉦󠉧󠉨󠉩󠉪󠉫󠉬󠉭󠉮󠉯󠉰󠉱󠉲󠉳󠉴󠉵󠉶󠉷󠉸󠉹󠉺󠉻󠉼󠉽󠉾󠉿󠊀󠊁󠊂󠊃󠊄󠊅󠊆󠊇󠊈󠊉󠊊󠊋󠊌󠊍󠊎󠊏󠊐󠊑󠊒󠊓󠊔󠊕󠊖󠊗󠊘󠊙󠊚󠊛󠊜󠊝󠊞󠊟󠊠󠊡󠊢󠊣󠊤󠊥󠊦󠊧󠊨󠊩󠊪󠊫󠊬󠊭󠊮󠊯󠊰󠊱󠊲󠊳󠊴󠊵󠊶󠊷󠊸󠊹󠊺󠊻󠊼󠊽󠊾󠊿󠋀󠋁󠋂󠋃󠋄󠋅󠋆󠋇󠋈󠋉󠋊󠋋󠋌󠋍󠋎󠋏󠋐󠋑󠋒󠋓󠋔󠋕󠋖󠋗󠋘󠋙󠋚󠋛󠋜󠋝󠋞󠋟󠋠󠋡󠋢󠋣󠋤󠋥󠋦󠋧󠋨󠋩󠋪󠋫󠋬󠋭󠋮󠋯󠋰󠋱󠋲󠋳󠋴󠋵󠋶󠋷󠋸󠋹󠋺󠋻󠋼󠋽󠋾󠋿󠌀󠌁󠌂󠌃󠌄󠌅󠌆󠌇󠌈󠌉󠌊󠌋󠌌󠌍󠌎󠌏󠌐󠌑󠌒󠌓󠌔󠌕󠌖󠌗󠌘󠌙󠌚󠌛󠌜󠌝󠌞󠌟󠌠󠌡󠌢󠌣󠌤󠌥󠌦󠌧󠌨󠌩󠌪󠌫󠌬󠌭󠌮󠌯󠌰󠌱󠌲󠌳󠌴󠌵󠌶󠌷󠌸󠌹󠌺󠌻󠌼󠌽󠌾󠌿󠍀󠍁󠍂󠍃󠍄󠍅󠍆󠍇󠍈󠍉󠍊󠍋󠍌󠍍󠍎󠍏󠍐󠍑󠍒󠍓󠍔󠍕󠍖󠍗󠍘󠍙󠍚󠍛󠍜󠍝󠍞󠍟󠍠󠍡󠍢󠍣󠍤󠍥󠍦󠍧󠍨󠍩󠍪󠍫󠍬󠍭󠍮󠍯󠍰󠍱󠍲󠍳󠍴󠍵󠍶󠍷󠍸󠍹󠍺󠍻󠍼󠍽󠍾󠍿󠎀󠎁󠎂󠎃󠎄󠎅󠎆󠎇󠎈󠎉󠎊󠎋󠎌󠎍󠎎󠎏󠎐󠎑󠎒󠎓󠎔󠎕󠎖󠎗󠎘󠎙󠎚󠎛󠎜󠎝󠎞󠎟󠎠󠎡󠎢󠎣󠎤󠎥󠎦󠎧󠎨󠎩󠎪󠎫󠎬󠎭󠎮󠎯󠎰󠎱󠎲󠎳󠎴󠎵󠎶󠎷󠎸󠎹󠎺󠎻󠎼󠎽󠎾󠎿󠏀󠏁󠏂󠏃󠏄󠏅󠏆󠏇󠏈󠏉󠏊󠏋󠏌󠏍󠏎󠏏󠏐󠏑󠏒󠏓󠏔󠏕󠏖󠏗󠏘󠏙󠏚󠏛󠏜󠏝󠏞󠏟󠏠󠏡󠏢󠏣󠏤󠏥󠏦󠏧󠏨󠏩󠏪󠏫󠏬󠏭󠏮󠏯󠏰󠏱󠏲󠏳󠏴󠏵󠏶󠏷󠏸󠏹󠏺󠏻󠏼󠏽󠏾󠏿󠐀󠐁󠐂󠐃󠐄󠐅󠐆󠐇󠐈󠐉󠐊󠐋󠐌󠐍󠐎󠐏󠐐󠐑󠐒󠐓󠐔󠐕󠐖󠐗󠐘󠐙󠐚󠐛󠐜󠐝󠐞󠐟󠐠󠐡󠐢󠐣󠐤󠐥󠐦󠐧󠐨󠐩󠐪󠐫󠐬󠐭󠐮󠐯󠐰󠐱󠐲󠐳󠐴󠐵󠐶󠐷󠐸󠐹󠐺󠐻󠐼󠐽󠐾󠐿󠑀󠑁󠑂󠑃󠑄󠑅󠑆󠑇󠑈󠑉󠑊󠑋󠑌󠑍󠑎󠑏󠑐󠑑󠑒󠑓󠑔󠑕󠑖󠑗󠑘󠑙󠑚󠑛󠑜󠑝󠑞󠑟󠑠󠑡󠑢󠑣󠑤󠑥󠑦󠑧󠑨󠑩󠑪󠑫󠑬󠑭󠑮󠑯󠑰󠑱󠑲󠑳󠑴󠑵󠑶󠑷󠑸󠑹󠑺󠑻󠑼󠑽󠑾󠑿󠒀󠒁󠒂󠒃󠒄󠒅󠒆󠒇󠒈󠒉󠒊󠒋󠒌󠒍󠒎󠒏󠒐󠒑󠒒󠒓󠒔󠒕󠒖󠒗󠒘󠒙󠒚󠒛󠒜󠒝󠒞󠒟󠒠󠒡󠒢󠒣󠒤󠒥󠒦󠒧󠒨󠒩󠒪󠒫󠒬󠒭󠒮󠒯󠒰󠒱󠒲󠒳󠒴󠒵󠒶󠒷󠒸󠒹󠒺󠒻󠒼󠒽󠒾󠒿󠓀󠓁󠓂󠓃󠓄󠓅󠓆󠓇󠓈󠓉󠓊󠓋󠓌󠓍󠓎󠓏󠓐󠓑󠓒󠓓󠓔󠓕󠓖󠓗󠓘󠓙󠓚󠓛󠓜󠓝󠓞󠓟󠓠󠓡󠓢󠓣󠓤󠓥󠓦󠓧󠓨󠓩󠓪󠓫󠓬󠓭󠓮󠓯󠓰󠓱󠓲󠓳󠓴󠓵󠓶󠓷󠓸󠓹󠓺󠓻󠓼󠓽󠓾󠓿󠔀󠔁󠔂󠔃󠔄󠔅󠔆󠔇󠔈󠔉󠔊󠔋󠔌󠔍󠔎󠔏󠔐󠔑󠔒󠔓󠔔󠔕󠔖󠔗󠔘󠔙󠔚󠔛󠔜󠔝󠔞󠔟󠔠󠔡󠔢󠔣󠔤󠔥󠔦󠔧󠔨󠔩󠔪󠔫󠔬󠔭󠔮󠔯󠔰󠔱󠔲󠔳󠔴󠔵󠔶󠔷󠔸󠔹󠔺󠔻󠔼󠔽󠔾󠔿󠕀󠕁󠕂󠕃󠕄󠕅󠕆󠕇󠕈󠕉󠕊󠕋󠕌󠕍󠕎󠕏󠕐󠕑󠕒󠕓󠕔󠕕󠕖󠕗󠕘󠕙󠕚󠕛󠕜󠕝󠕞󠕟󠕠󠕡󠕢󠕣󠕤󠕥󠕦󠕧󠕨󠕩󠕪󠕫󠕬󠕭󠕮󠕯󠕰󠕱󠕲󠕳󠕴󠕵󠕶󠕷󠕸󠕹󠕺󠕻󠕼󠕽󠕾󠕿󠖀󠖁󠖂󠖃󠖄󠖅󠖆󠖇󠖈󠖉󠖊󠖋󠖌󠖍󠖎󠖏󠖐󠖑󠖒󠖓󠖔󠖕󠖖󠖗󠖘󠖙󠖚󠖛󠖜󠖝󠖞󠖟󠖠󠖡󠖢󠖣󠖤󠖥󠖦󠖧󠖨󠖩󠖪󠖫󠖬󠖭󠖮󠖯󠖰󠖱󠖲󠖳󠖴󠖵󠖶󠖷󠖸󠖹󠖺󠖻󠖼󠖽󠖾󠖿󠗀󠗁󠗂󠗃󠗄󠗅󠗆󠗇󠗈󠗉󠗊󠗋󠗌󠗍󠗎󠗏󠗐󠗑󠗒󠗓󠗔󠗕󠗖󠗗󠗘󠗙󠗚󠗛󠗜󠗝󠗞󠗟󠗠󠗡󠗢󠗣󠗤󠗥󠗦󠗧󠗨󠗩󠗪󠗫󠗬󠗭󠗮󠗯󠗰󠗱󠗲󠗳󠗴󠗵󠗶󠗷󠗸󠗹󠗺󠗻󠗼󠗽󠗾󠗿󠘀󠘁󠘂󠘃󠘄󠘅󠘆󠘇󠘈󠘉󠘊󠘋󠘌󠘍󠘎󠘏󠘐󠘑󠘒󠘓󠘔󠘕󠘖󠘗󠘘󠘙󠘚󠘛󠘜󠘝󠘞󠘟󠘠󠘡󠘢󠘣󠘤󠘥󠘦󠘧󠘨󠘩󠘪󠘫󠘬󠘭󠘮󠘯󠘰󠘱󠘲󠘳󠘴󠘵󠘶󠘷󠘸󠘹󠘺󠘻󠘼󠘽󠘾󠘿󠙀󠙁󠙂󠙃󠙄󠙅󠙆󠙇󠙈󠙉󠙊󠙋󠙌󠙍󠙎󠙏󠙐󠙑󠙒󠙓󠙔󠙕󠙖󠙗󠙘󠙙󠙚󠙛󠙜󠙝󠙞󠙟󠙠󠙡󠙢󠙣󠙤󠙥󠙦󠙧󠙨󠙩󠙪󠙫󠙬󠙭󠙮󠙯󠙰󠙱󠙲󠙳󠙴󠙵󠙶󠙷󠙸󠙹󠙺󠙻󠙼󠙽󠙾󠙿󠚀󠚁󠚂󠚃󠚄󠚅󠚆󠚇󠚈󠚉󠚊󠚋󠚌󠚍󠚎󠚏󠚐󠚑󠚒󠚓󠚔󠚕󠚖󠚗󠚘󠚙󠚚󠚛󠚜󠚝󠚞󠚟󠚠󠚡󠚢󠚣󠚤󠚥󠚦󠚧󠚨󠚩󠚪󠚫󠚬󠚭󠚮󠚯󠚰󠚱󠚲󠚳󠚴󠚵󠚶󠚷󠚸󠚹󠚺󠚻󠚼󠚽󠚾󠚿󠛀󠛁󠛂󠛃󠛄󠛅󠛆󠛇󠛈󠛉󠛊󠛋󠛌󠛍󠛎󠛏󠛐󠛑󠛒󠛓󠛔󠛕󠛖󠛗󠛘󠛙󠛚󠛛󠛜󠛝󠛞󠛟󠛠󠛡󠛢󠛣󠛤󠛥󠛦󠛧󠛨󠛩󠛪󠛫󠛬󠛭󠛮󠛯󠛰󠛱󠛲󠛳󠛴󠛵󠛶󠛷󠛸󠛹󠛺󠛻󠛼󠛽󠛾󠛿󠜀󠜁󠜂󠜃󠜄󠜅󠜆󠜇󠜈󠜉󠜊󠜋󠜌󠜍󠜎󠜏󠜐󠜑󠜒󠜓󠜔󠜕󠜖󠜗󠜘󠜙󠜚󠜛󠜜󠜝󠜞󠜟󠜠󠜡󠜢󠜣󠜤󠜥󠜦󠜧󠜨󠜩󠜪󠜫󠜬󠜭󠜮󠜯󠜰󠜱󠜲󠜳󠜴󠜵󠜶󠜷󠜸󠜹󠜺󠜻󠜼󠜽󠜾󠜿󠝀󠝁󠝂󠝃󠝄󠝅󠝆󠝇󠝈󠝉󠝊󠝋󠝌󠝍󠝎󠝏󠝐󠝑󠝒󠝓󠝔󠝕󠝖󠝗󠝘󠝙󠝚󠝛󠝜󠝝󠝞󠝟󠝠󠝡󠝢󠝣󠝤󠝥󠝦󠝧󠝨󠝩󠝪󠝫󠝬󠝭󠝮󠝯󠝰󠝱󠝲󠝳󠝴󠝵󠝶󠝷󠝸󠝹󠝺󠝻󠝼󠝽󠝾󠝿󠞀󠞁󠞂󠞃󠞄󠞅󠞆󠞇󠞈󠞉󠞊󠞋󠞌󠞍󠞎󠞏󠞐󠞑󠞒󠞓󠞔󠞕󠞖󠞗󠞘󠞙󠞚󠞛󠞜󠞝󠞞󠞟󠞠󠞡󠞢󠞣󠞤󠞥󠞦󠞧󠞨󠞩󠞪󠞫󠞬󠞭󠞮󠞯󠞰󠞱󠞲󠞳󠞴󠞵󠞶󠞷󠞸󠞹󠞺󠞻󠞼󠞽󠞾󠞿󠟀󠟁󠟂󠟃󠟄󠟅󠟆󠟇󠟈󠟉󠟊󠟋󠟌󠟍󠟎󠟏󠟐󠟑󠟒󠟓󠟔󠟕󠟖󠟗󠟘󠟙󠟚󠟛󠟜󠟝󠟞󠟟󠟠󠟡󠟢󠟣󠟤󠟥󠟦󠟧󠟨󠟩󠟪󠟫󠟬󠟭󠟮󠟯󠟰󠟱󠟲󠟳󠟴󠟵󠟶󠟷󠟸󠟹󠟺󠟻󠟼󠟽󠟾󠟿󠠀󠠁󠠂󠠃󠠄󠠅󠠆󠠇󠠈󠠉󠠊󠠋󠠌󠠍󠠎󠠏󠠐󠠑󠠒󠠓󠠔󠠕󠠖󠠗󠠘󠠙󠠚󠠛󠠜󠠝󠠞󠠟󠠠󠠡󠠢󠠣󠠤󠠥󠠦󠠧󠠨󠠩󠠪󠠫󠠬󠠭󠠮󠠯󠠰󠠱󠠲󠠳󠠴󠠵󠠶󠠷󠠸󠠹󠠺󠠻󠠼󠠽󠠾󠠿󠡀󠡁󠡂󠡃󠡄󠡅󠡆󠡇󠡈󠡉󠡊󠡋󠡌󠡍󠡎󠡏󠡐󠡑󠡒󠡓󠡔󠡕󠡖󠡗󠡘󠡙󠡚󠡛󠡜󠡝󠡞󠡟󠡠󠡡󠡢󠡣󠡤󠡥󠡦󠡧󠡨󠡩󠡪󠡫󠡬󠡭󠡮󠡯󠡰󠡱󠡲󠡳󠡴󠡵󠡶󠡷󠡸󠡹󠡺󠡻󠡼󠡽󠡾󠡿󠢀󠢁󠢂󠢃󠢄󠢅󠢆󠢇󠢈󠢉󠢊󠢋󠢌󠢍󠢎󠢏󠢐󠢑󠢒󠢓󠢔󠢕󠢖󠢗󠢘󠢙󠢚󠢛󠢜󠢝󠢞󠢟󠢠󠢡󠢢󠢣󠢤󠢥󠢦󠢧󠢨󠢩󠢪󠢫󠢬󠢭󠢮󠢯󠢰󠢱󠢲󠢳󠢴󠢵󠢶󠢷󠢸󠢹󠢺󠢻󠢼󠢽󠢾󠢿󠣀󠣁󠣂󠣃󠣄󠣅󠣆󠣇󠣈󠣉󠣊󠣋󠣌󠣍󠣎󠣏󠣐󠣑󠣒󠣓󠣔󠣕󠣖󠣗󠣘󠣙󠣚󠣛󠣜󠣝󠣞󠣟󠣠󠣡󠣢󠣣󠣤󠣥󠣦󠣧󠣨󠣩󠣪󠣫󠣬󠣭󠣮󠣯󠣰󠣱󠣲󠣳󠣴󠣵󠣶󠣷󠣸󠣹󠣺󠣻󠣼󠣽󠣾󠣿󠤀󠤁󠤂󠤃󠤄󠤅󠤆󠤇󠤈󠤉󠤊󠤋󠤌󠤍󠤎󠤏󠤐󠤑󠤒󠤓󠤔󠤕󠤖󠤗󠤘󠤙󠤚󠤛󠤜󠤝󠤞󠤟󠤠󠤡󠤢󠤣󠤤󠤥󠤦󠤧󠤨󠤩󠤪󠤫󠤬󠤭󠤮󠤯󠤰󠤱󠤲󠤳󠤴󠤵󠤶󠤷󠤸󠤹󠤺󠤻󠤼󠤽󠤾󠤿󠥀󠥁󠥂󠥃󠥄󠥅󠥆󠥇󠥈󠥉󠥊󠥋󠥌󠥍󠥎󠥏󠥐󠥑󠥒󠥓󠥔󠥕󠥖󠥗󠥘󠥙󠥚󠥛󠥜󠥝󠥞󠥟󠥠󠥡󠥢󠥣󠥤󠥥󠥦󠥧󠥨󠥩󠥪󠥫󠥬󠥭󠥮󠥯󠥰󠥱󠥲󠥳󠥴󠥵󠥶󠥷󠥸󠥹󠥺󠥻󠥼󠥽󠥾󠥿󠦀󠦁󠦂󠦃󠦄󠦅󠦆󠦇󠦈󠦉󠦊󠦋󠦌󠦍󠦎󠦏󠦐󠦑󠦒󠦓󠦔󠦕󠦖󠦗󠦘󠦙󠦚󠦛󠦜󠦝󠦞󠦟󠦠󠦡󠦢󠦣󠦤󠦥󠦦󠦧󠦨󠦩󠦪󠦫󠦬󠦭󠦮󠦯󠦰󠦱󠦲󠦳󠦴󠦵󠦶󠦷󠦸󠦹󠦺󠦻󠦼󠦽󠦾󠦿󠧀󠧁󠧂󠧃󠧄󠧅󠧆󠧇󠧈󠧉󠧊󠧋󠧌󠧍󠧎󠧏󠧐󠧑󠧒󠧓󠧔󠧕󠧖󠧗󠧘󠧙󠧚󠧛󠧜󠧝󠧞󠧟󠧠󠧡󠧢󠧣󠧤󠧥󠧦󠧧󠧨󠧩󠧪󠧫󠧬󠧭󠧮󠧯󠧰󠧱󠧲󠧳󠧴󠧵󠧶󠧷󠧸󠧹󠧺󠧻󠧼󠧽󠧾󠧿󠨀󠨁󠨂󠨃󠨄󠨅󠨆󠨇󠨈󠨉󠨊󠨋󠨌󠨍󠨎󠨏󠨐󠨑󠨒󠨓󠨔󠨕󠨖󠨗󠨘󠨙󠨚󠨛󠨜󠨝󠨞󠨟󠨠󠨡󠨢󠨣󠨤󠨥󠨦󠨧󠨨󠨩󠨪󠨫󠨬󠨭󠨮󠨯󠨰󠨱󠨲󠨳󠨴󠨵󠨶󠨷󠨸󠨹󠨺󠨻󠨼󠨽󠨾󠨿󠩀󠩁󠩂󠩃󠩄󠩅󠩆󠩇󠩈󠩉󠩊󠩋󠩌󠩍󠩎󠩏󠩐󠩑󠩒󠩓󠩔󠩕󠩖󠩗󠩘󠩙󠩚󠩛󠩜󠩝󠩞󠩟󠩠󠩡󠩢󠩣󠩤󠩥󠩦󠩧󠩨󠩩󠩪󠩫󠩬󠩭󠩮󠩯󠩰󠩱󠩲󠩳󠩴󠩵󠩶󠩷󠩸󠩹󠩺󠩻󠩼󠩽󠩾󠩿󠪀󠪁󠪂󠪃󠪄󠪅󠪆󠪇󠪈󠪉󠪊󠪋󠪌󠪍󠪎󠪏󠪐󠪑󠪒󠪓󠪔󠪕󠪖󠪗󠪘󠪙󠪚󠪛󠪜󠪝󠪞󠪟󠪠󠪡󠪢󠪣󠪤󠪥󠪦󠪧󠪨󠪩󠪪󠪫󠪬󠪭󠪮󠪯󠪰󠪱󠪲󠪳󠪴󠪵󠪶󠪷󠪸󠪹󠪺󠪻󠪼󠪽󠪾󠪿󠫀󠫁󠫂󠫃󠫄󠫅󠫆󠫇󠫈󠫉󠫊󠫋󠫌󠫍󠫎󠫏󠫐󠫑󠫒󠫓󠫔󠫕󠫖󠫗󠫘󠫙󠫚󠫛󠫜󠫝󠫞󠫟󠫠󠫡󠫢󠫣󠫤󠫥󠫦󠫧󠫨󠫩󠫪󠫫󠫬󠫭󠫮󠫯󠫰󠫱󠫲󠫳󠫴󠫵󠫶󠫷󠫸󠫹󠫺󠫻󠫼󠫽󠫾󠫿󠬀󠬁󠬂󠬃󠬄󠬅󠬆󠬇󠬈󠬉󠬊󠬋󠬌󠬍󠬎󠬏󠬐󠬑󠬒󠬓󠬔󠬕󠬖󠬗󠬘󠬙󠬚󠬛󠬜󠬝󠬞󠬟󠬠󠬡󠬢󠬣󠬤󠬥󠬦󠬧󠬨󠬩󠬪󠬫󠬬󠬭󠬮󠬯󠬰󠬱󠬲󠬳󠬴󠬵󠬶󠬷󠬸󠬹󠬺󠬻󠬼󠬽󠬾󠬿󠭀󠭁󠭂󠭃󠭄󠭅󠭆󠭇󠭈󠭉󠭊󠭋󠭌󠭍󠭎󠭏󠭐󠭑󠭒󠭓󠭔󠭕󠭖󠭗󠭘󠭙󠭚󠭛󠭜󠭝󠭞󠭟󠭠󠭡󠭢󠭣󠭤󠭥󠭦󠭧󠭨󠭩󠭪󠭫󠭬󠭭󠭮󠭯󠭰󠭱󠭲󠭳󠭴󠭵󠭶󠭷󠭸󠭹󠭺󠭻󠭼󠭽󠭾󠭿󠮀󠮁󠮂󠮃󠮄󠮅󠮆󠮇󠮈󠮉󠮊󠮋󠮌󠮍󠮎󠮏󠮐󠮑󠮒󠮓󠮔󠮕󠮖󠮗󠮘󠮙󠮚󠮛󠮜󠮝󠮞󠮟󠮠󠮡󠮢󠮣󠮤󠮥󠮦󠮧󠮨󠮩󠮪󠮫󠮬󠮭󠮮󠮯󠮰󠮱󠮲󠮳󠮴󠮵󠮶󠮷󠮸󠮹󠮺󠮻󠮼󠮽󠮾󠮿󠯀󠯁󠯂󠯃󠯄󠯅󠯆󠯇󠯈󠯉󠯊󠯋󠯌󠯍󠯎󠯏󠯐󠯑󠯒󠯓󠯔󠯕󠯖󠯗󠯘󠯙󠯚󠯛󠯜󠯝󠯞󠯟󠯠󠯡󠯢󠯣󠯤󠯥󠯦󠯧󠯨󠯩󠯪󠯫󠯬󠯭󠯮󠯯󠯰󠯱󠯲󠯳󠯴󠯵󠯶󠯷󠯸󠯹󠯺󠯻󠯼󠯽󠯾󠯿󠰀󠰁󠰂󠰃󠰄󠰅󠰆󠰇󠰈󠰉󠰊󠰋󠰌󠰍󠰎󠰏󠰐󠰑󠰒󠰓󠰔󠰕󠰖󠰗󠰘󠰙󠰚󠰛󠰜󠰝󠰞󠰟󠰠󠰡󠰢󠰣󠰤󠰥󠰦󠰧󠰨󠰩󠰪󠰫󠰬󠰭󠰮󠰯󠰰󠰱󠰲󠰳󠰴󠰵󠰶󠰷󠰸󠰹󠰺󠰻󠰼󠰽󠰾󠰿󠱀󠱁󠱂󠱃󠱄󠱅󠱆󠱇󠱈󠱉󠱊󠱋󠱌󠱍󠱎󠱏󠱐󠱑󠱒󠱓󠱔󠱕󠱖󠱗󠱘󠱙󠱚󠱛󠱜󠱝󠱞󠱟󠱠󠱡󠱢󠱣󠱤󠱥󠱦󠱧󠱨󠱩󠱪󠱫󠱬󠱭󠱮󠱯󠱰󠱱󠱲󠱳󠱴󠱵󠱶󠱷󠱸󠱹󠱺󠱻󠱼󠱽󠱾󠱿󠲀󠲁󠲂󠲃󠲄󠲅󠲆󠲇󠲈󠲉󠲊󠲋󠲌󠲍󠲎󠲏󠲐󠲑󠲒󠲓󠲔󠲕󠲖󠲗󠲘󠲙󠲚󠲛󠲜󠲝󠲞󠲟󠲠󠲡󠲢󠲣󠲤󠲥󠲦󠲧󠲨󠲩󠲪󠲫󠲬󠲭󠲮󠲯󠲰󠲱󠲲󠲳󠲴󠲵󠲶󠲷󠲸󠲹󠲺󠲻󠲼󠲽󠲾󠲿󠳀󠳁󠳂󠳃󠳄󠳅󠳆󠳇󠳈󠳉󠳊󠳋󠳌󠳍󠳎󠳏󠳐󠳑󠳒󠳓󠳔󠳕󠳖󠳗󠳘󠳙󠳚󠳛󠳜󠳝󠳞󠳟󠳠󠳡󠳢󠳣󠳤󠳥󠳦󠳧󠳨󠳩󠳪󠳫󠳬󠳭󠳮󠳯󠳰󠳱󠳲󠳳󠳴󠳵󠳶󠳷󠳸󠳹󠳺󠳻󠳼󠳽󠳾󠳿󠴀󠴁󠴂󠴃󠴄󠴅󠴆󠴇󠴈󠴉󠴊󠴋󠴌󠴍󠴎󠴏󠴐󠴑󠴒󠴓󠴔󠴕󠴖󠴗󠴘󠴙󠴚󠴛󠴜󠴝󠴞󠴟󠴠󠴡󠴢󠴣󠴤󠴥󠴦󠴧󠴨󠴩󠴪󠴫󠴬󠴭󠴮󠴯󠴰󠴱󠴲󠴳󠴴󠴵󠴶󠴷󠴸󠴹󠴺󠴻󠴼󠴽󠴾󠴿󠵀󠵁󠵂󠵃󠵄󠵅󠵆󠵇󠵈󠵉󠵊󠵋󠵌󠵍󠵎󠵏󠵐󠵑󠵒󠵓󠵔󠵕󠵖󠵗󠵘󠵙󠵚󠵛󠵜󠵝󠵞󠵟󠵠󠵡󠵢󠵣󠵤󠵥󠵦󠵧󠵨󠵩󠵪󠵫󠵬󠵭󠵮󠵯󠵰󠵱󠵲󠵳󠵴󠵵󠵶󠵷󠵸󠵹󠵺󠵻󠵼󠵽󠵾󠵿󠶀󠶁󠶂󠶃󠶄󠶅󠶆󠶇󠶈󠶉󠶊󠶋󠶌󠶍󠶎󠶏󠶐󠶑󠶒󠶓󠶔󠶕󠶖󠶗󠶘󠶙󠶚󠶛󠶜󠶝󠶞󠶟󠶠󠶡󠶢󠶣󠶤󠶥󠶦󠶧󠶨󠶩󠶪󠶫󠶬󠶭󠶮󠶯󠶰󠶱󠶲󠶳󠶴󠶵󠶶󠶷󠶸󠶹󠶺󠶻󠶼󠶽󠶾󠶿󠷀󠷁󠷂󠷃󠷄󠷅󠷆󠷇󠷈󠷉󠷊󠷋󠷌󠷍󠷎󠷏󠷐󠷑󠷒󠷓󠷔󠷕󠷖󠷗󠷘󠷙󠷚󠷛󠷜󠷝󠷞󠷟󠷠󠷡󠷢󠷣󠷤󠷥󠷦󠷧󠷨󠷩󠷪󠷫󠷬󠷭󠷮󠷯󠷰󠷱󠷲󠷳󠷴󠷵󠷶󠷷󠷸󠷹󠷺󠷻󠷼󠷽󠷾󠷿󠸀󠸁󠸂󠸃󠸄󠸅󠸆󠸇󠸈󠸉󠸊󠸋󠸌󠸍󠸎󠸏󠸐󠸑󠸒󠸓󠸔󠸕󠸖󠸗󠸘󠸙󠸚󠸛󠸜󠸝󠸞󠸟󠸠󠸡󠸢󠸣󠸤󠸥󠸦󠸧󠸨󠸩󠸪󠸫󠸬󠸭󠸮󠸯󠸰󠸱󠸲󠸳󠸴󠸵󠸶󠸷󠸸󠸹󠸺󠸻󠸼󠸽󠸾󠸿󠹀󠹁󠹂󠹃󠹄󠹅󠹆󠹇󠹈󠹉󠹊󠹋󠹌󠹍󠹎󠹏󠹐󠹑󠹒󠹓󠹔󠹕󠹖󠹗󠹘󠹙󠹚󠹛󠹜󠹝󠹞󠹟󠹠󠹡󠹢󠹣󠹤󠹥󠹦󠹧󠹨󠹩󠹪󠹫󠹬󠹭󠹮󠹯󠹰󠹱󠹲󠹳󠹴󠹵󠹶󠹷󠹸󠹹󠹺󠹻󠹼󠹽󠹾󠹿󠺀󠺁󠺂󠺃󠺄󠺅󠺆󠺇󠺈󠺉󠺊󠺋󠺌󠺍󠺎󠺏󠺐󠺑󠺒󠺓󠺔󠺕󠺖󠺗󠺘󠺙󠺚󠺛󠺜󠺝󠺞󠺟󠺠󠺡󠺢󠺣󠺤󠺥󠺦󠺧󠺨󠺩󠺪󠺫󠺬󠺭󠺮󠺯󠺰󠺱󠺲󠺳󠺴󠺵󠺶󠺷󠺸󠺹󠺺󠺻󠺼󠺽󠺾󠺿󠻀󠻁󠻂󠻃󠻄󠻅󠻆󠻇󠻈󠻉󠻊󠻋󠻌󠻍󠻎󠻏󠻐󠻑󠻒󠻓󠻔󠻕󠻖󠻗󠻘󠻙󠻚󠻛󠻜󠻝󠻞󠻟󠻠󠻡󠻢󠻣󠻤󠻥󠻦󠻧󠻨󠻩󠻪󠻫󠻬󠻭󠻮󠻯󠻰󠻱󠻲󠻳󠻴󠻵󠻶󠻷󠻸󠻹󠻺󠻻󠻼󠻽󠻾󠻿󠼀󠼁󠼂󠼃󠼄󠼅󠼆󠼇󠼈󠼉󠼊󠼋󠼌󠼍󠼎󠼏󠼐󠼑󠼒󠼓󠼔󠼕󠼖󠼗󠼘󠼙󠼚󠼛󠼜󠼝󠼞󠼟󠼠󠼡󠼢󠼣󠼤󠼥󠼦󠼧󠼨󠼩󠼪󠼫󠼬󠼭󠼮󠼯󠼰󠼱󠼲󠼳󠼴󠼵󠼶󠼷󠼸󠼹󠼺󠼻󠼼󠼽󠼾󠼿󠽀󠽁󠽂󠽃󠽄󠽅󠽆󠽇󠽈󠽉󠽊󠽋󠽌󠽍󠽎󠽏󠽐󠽑󠽒󠽓󠽔󠽕󠽖󠽗󠽘󠽙󠽚󠽛󠽜󠽝󠽞󠽟󠽠󠽡󠽢󠽣󠽤󠽥󠽦󠽧󠽨󠽩󠽪󠽫󠽬󠽭󠽮󠽯󠽰󠽱󠽲󠽳󠽴󠽵󠽶󠽷󠽸󠽹󠽺󠽻󠽼󠽽󠽾󠽿󠾀󠾁󠾂󠾃󠾄󠾅󠾆󠾇󠾈󠾉󠾊󠾋󠾌󠾍󠾎󠾏󠾐󠾑󠾒󠾓󠾔󠾕󠾖󠾗󠾘󠾙󠾚󠾛󠾜󠾝󠾞󠾟󠾠󠾡󠾢󠾣󠾤󠾥󠾦󠾧󠾨󠾩󠾪󠾫󠾬󠾭󠾮󠾯󠾰󠾱󠾲󠾳󠾴󠾵󠾶󠾷󠾸󠾹󠾺󠾻󠾼󠾽󠾾󠾿󠿀󠿁󠿂󠿃󠿄󠿅󠿆󠿇󠿈󠿉󠿊󠿋󠿌󠿍󠿎󠿏󠿐󠿑󠿒󠿓󠿔󠿕󠿖󠿗󠿘󠿙󠿚󠿛󠿜󠿝󠿞󠿟󠿠󠿡󠿢󠿣󠿤󠿥󠿦󠿧󠿨󠿩󠿪󠿫󠿬󠿭󠿮󠿯󠿰󠿱󠿲󠿳󠿴󠿵󠿶󠿷󠿸󠿹󠿺󠿻󠿼󠿽󠿾󠿿󯿾󯿿󿿾󿿿􏿾􏿿