Characters matching \p{Joining_Type=Transparent}

­̴̵̶̷̸̡̢̧̨̛̖̗̘̙̜̝̞̟̠̣̤̥̦̩̪̫̬̭̮̯̰̱̲̳̹̺̻̼͇͈͉͍͎̀́̂̃̄̅̆̇̈̉̊̋̌̍̎̏̐̑̒̓̔̽̾̿̀́͂̓̈́͆͊͋͌̕̚ͅ͏͓͔͕͖͙͚͐͑͒͗͛ͣͤͥͦͧͨͩͪͫͬͭͮͯ҃҄҅҆҇͘͜͟͢͝͞͠͡҈҉ְֱֲֳִֵֶַָׇֹֺֻּֽֿׁׂؘؙؚ֑֖֛֢֣֤֥֦֧֪ׅ֚֭֮֒֓֔֕֗֘֙֜֝֞֟֠֡֨֩֫֬֯ׄؐؑؒؓؔؕؖؗ[1564 ARABIC LETTER MARK]ًٌٍَُِّْٰٕٖٜٟۣ۪ۭٓٔٗ٘ٙٚٛٝٞۖۗۘۙۚۛۜ۟۠ۡۢۤۧۨ۫۬܏ܑܱܴܷܸܹܻܼܾ݂݄݆݈ܰܲܳܵܶܺܽܿ݀݁݃݅݇݉݊ަާިީުޫެޭޮޯްࣰࣱࣲ߲࡙࡚࡛ࣦࣩ࣭࣮࣯ࣶࣹࣺ߫߬߭߮߯߰߱߳ࠖࠗ࠘࠙ࠛࠜࠝࠞࠟࠠࠡࠢࠣࠥࠦࠧࠩࠪࠫࠬ࠭ࣤࣥࣧࣨ࣪࣫࣬ࣳࣴࣵࣷࣸࣻࣼࣽࣾऀँंऺ़ुूृॄॅॆेै्॒॑॓॔ॕॖॗॢॣঁ়ুূৃৄ্ৢৣਁਂ਼ੁੂੇੈੋੌ੍ੑੰੱੵઁં઼ુૂૃૄૅેૈ્ૢૣଁ଼ିୁୂୃୄ୍ୖୢୣஂீ்ాిీెేైొోౌ్ౕౖౢౣ಼ಿೆೌ್ೢೣുൂൃൄ്ൢൣ්ිීුූัิีึืฺุู็่้๊๋์ํ๎ັິີຶືຸູົຼ່້໊໋໌ໍཱཱཱིིུུ༹༘༙༵༷ྲྀཷླྀཹེཻོཽཾ྄ཱྀྀྂྃ྆྇ྍྎྏྐྑྒྒྷྔྕྖྗྙྚྛྜྜྷྞྟྠྡྡྷྣྤྥྦྦྷྨྩྪྫྫྷྭྮྯྰྱྲླྴྵྶྷྸྐྵྺྻྼ࿆ိီုူဲဳဴဵံ့္်ွှၘၙၞၟၠၱၲၳၴႂႅႆႍႝ፝፞፟ᜒᜓ᜔ᜲᜳ᜴ᝒᝓᝲᝳ឴឵ិីឹឺុូួំ៉៊់៌៍៎៏័៑្៓៝᠋᠌᠍ᢩᤠᤡᤢᤧᤨᤲ᤻ᨘ᤹᤺ᨗᨛᩖᩘᩙᩚᩛᩜᩝᩞ᩠ᩢᩥᩦᩧᩨᩩᩪᩫᩬᩳᩴ᩿᩵᩶᩷᩸᩹᩺᩻᩼ᬀᬁᬂᬃ᬴ᬶᬷᬸᬹᬺᬼᭂ᭬᭫᭭᭮᭯᭰᭱᭲᭳ᮀᮁᮢᮣᮤᮥᮨᮩ᯦᮫ᯨᯩᯭᯯᯰᯱᰬᰭᰮᰯᰰᰱᰲᰳᰶ᳔᳢᳣᳤᳥᳦᳧᳨᰷᷐᷎᳕᳖᳗᳘᳙᳜᳝᳞᳟᳭᷂᷊᷏᷽᷿᳐᳑᳒᳚᳛᳠᳴᷀᷁᷃᷄᷅᷆᷇᷈᷉᷋᷌᷑᷒ᷓᷔᷕᷖᷗᷘᷙᷚᷛᷜᷝᷞᷟᷠᷡᷢᷣᷤᷥᷦ᷾᷼᷍​[8206 LEFT-TO-RIGHT MARK][8207 RIGHT-TO-LEFT MARK][8234 LEFT-TO-RIGHT EMBEDDING][8235 RIGHT-TO-LEFT EMBEDDING][8236 POP DIRECTIONAL FORMATTING][8237 LEFT-TO-RIGHT OVERRIDE][8238 RIGHT-TO-LEFT OVERRIDE]⁠⁡⁢⁣⁤⃒⃓⃘⃙⃚⃐⃑⃔⃕⃖⃗⃛⃜⃝⃞⃟⃠⃡⃢⃣⃤⃥⃦⃪⃫゙゚⵿〪⃨⃬⃭⃮⃯〭〫⃧⃩⃰⳯⳰⳱ⷠⷡⷢⷣⷤⷥⷦⷧⷨⷩⷪⷫⷬⷭⷮⷯⷰⷱⷲⷳⷴⷵⷶⷷⷸⷹⷺⷻⷼⷽⷾⷿ꙯〬꙰꙱꙲ꙴꙵꙶꙷꙸꙹꙺꙻ꙼꙽ꚟ꛰꛱ꠂ꠆ꠋꠥꠦ꣄꣠꣡꣢꣣꣤꣥꣦꣧꣨꣩꣪꣫꣬꣭꣮꣯꣰꣱ꤦꤧꤨꤩꤪ꤫꤬꤭ꥇꥈꥉꥊꥋꥌꥍꥎꥏꥐꥑꦀꦁꦂ꦳ꦶꦷꦸꦹꦼꨩꨪꨫꨬꨭꨮꨱꨲꨵꨶꩃꩌꪴꪰꪲꪳꪷꪸꪾ꪿꫁ꫬꫭ꫶ꯥꯨ꯭ﬞ︀︁︂︃︄︅︆︇︈︉︊︋︌︍︎️𐇽︠︡︢︣︤︥︦𐨁𐨂𐨃𐨅𐨆𐨌𐨍𐨎𐨹𐨿𐨺𐨏𐨸𑀁𑀸𑀹𑀺𑀻𑀼𑀽𑀾𑀿𑁀𑁁𑁂𑁃𑁄𑁅𑁆𑂀𑂁𑂳𑂴𑂵𑂶𑂺𑂹𑂽𑄀𑄁𑄂𑄧𑄨𑄩𑄪𑄫𑄭𑄮𑄯𑄰𑄱𑄲𑄳𑄴𑆀𑆁𑆶𑆷𑆸𑆹𑆺𑆻𑆼𑆽𑆾𑚫𑚭𑚰𑚱𑚲𑚳𑚴𑚵𑚷𖾏𖾐𖾑𖾒𝅧𝅨𝅩𝅳𝅴𝅵𝅶𝅷𝅸𝅹𝅺𝅻𝅼𝅽𝅾𝅿𝆀𝆁𝆂𝆊𝆋𝆅𝆆𝆇𝆈𝆉𝆪𝆫𝆬𝆭𝉂𝉃𝉄󠀁󠀠󠀡󠀢󠀣󠀤󠀥󠀦󠀧󠀨󠀩󠀪󠀫󠀬󠀭󠀮󠀯󠀰󠀱󠀲󠀳󠀴󠀵󠀶󠀷󠀸󠀹󠀺󠀻󠀼󠀽󠀾󠀿󠁀󠁁󠁂󠁃󠁄󠁅󠁆󠁇󠁈󠁉󠁊󠁋󠁌󠁍󠁎󠁏󠁐󠁑󠁒󠁓󠁔󠁕󠁖󠁗󠁘󠁙󠁚󠁛󠁜󠁝󠁞󠁟󠁠󠁡󠁢󠁣󠁤󠁥󠁦󠁧󠁨󠁩󠁪󠁫󠁬󠁭󠁮󠁯󠁰󠁱󠁲󠁳󠁴󠁵󠁶󠁷󠁸󠁹󠁺󠁻󠁼󠁽󠁾󠁿󠄀󠄁󠄂󠄃󠄄󠄅󠄆󠄇󠄈󠄉󠄊󠄋󠄌󠄍󠄎󠄏󠄐󠄑󠄒󠄓󠄔󠄕󠄖󠄗󠄘󠄙󠄚󠄛󠄜󠄝󠄞󠄟󠄠󠄡󠄢󠄣󠄤󠄥󠄦󠄧󠄨󠄩󠄪󠄫󠄬󠄭󠄮󠄯󠄰󠄱󠄲󠄳󠄴󠄵󠄶󠄷󠄸󠄹󠄺󠄻󠄼󠄽󠄾󠄿󠅀󠅁󠅂󠅃󠅄󠅅󠅆󠅇󠅈󠅉󠅊󠅋󠅌󠅍󠅎󠅏󠅐󠅑󠅒󠅓󠅔󠅕󠅖󠅗󠅘󠅙󠅚󠅛󠅜󠅝󠅞󠅟󠅠󠅡󠅢󠅣󠅤󠅥󠅦󠅧󠅨󠅩󠅪󠅫󠅬󠅭󠅮󠅯󠅰󠅱󠅲󠅳󠅴󠅵󠅶󠅷󠅸󠅹󠅺󠅻󠅼󠅽󠅾󠅿󠆀󠆁󠆂󠆃󠆄󠆅󠆆󠆇󠆈󠆉󠆊󠆋󠆌󠆍󠆎󠆏󠆐󠆑󠆒󠆓󠆔󠆕󠆖󠆗󠆘󠆙󠆚󠆛󠆜󠆝󠆞󠆟󠆠󠆡󠆢󠆣󠆤󠆥󠆦󠆧󠆨󠆩󠆪󠆫󠆬󠆭󠆮󠆯󠆰󠆱󠆲󠆳󠆴󠆵󠆶󠆷󠆸󠆹󠆺󠆻󠆼󠆽󠆾󠆿󠇀󠇁󠇂󠇃󠇄󠇅󠇆󠇇󠇈󠇉󠇊󠇋󠇌󠇍󠇎󠇏󠇐󠇑󠇒󠇓󠇔󠇕󠇖󠇗󠇘󠇙󠇚󠇛󠇜󠇝󠇞󠇟󠇠󠇡󠇢󠇣󠇤󠇥󠇦󠇧󠇨󠇩󠇪󠇫󠇬󠇭󠇮󠇯