Characters matching \p{Line_Break=Combining_Mark}

[0 NUL][1 SOH][2 STX][3 ETX][4 EOT][5 ENQ][6 ACK][7 BEL][8 BS][14 SO][15 SI][16 DLE][17 DC1][18 DC2][19 DC3][20 DC4][21 NAK][22 SYN][23 ETB][24 CAN][25 EOM][26 SUB][27 ESC][28 FS][29 GS][30 RS][31 US][127 DEL][128 PAD][129 HOP][130 BPH][131 NBH][132 IND][134 SSA][135 ESA][136 HTS][137 HTJ][138 VTS][139 PLD][140 PLU][141 RI][142 SS2][143 SS3][144 DCS][145 PU1][146 PU2][147 STS][148 CCH][149 MW][150 SPA][151 EPA][152 SOS][153 SGC][154 SCI][155 CSI][156 ST][157 OSC][158 PM][159 APC]̴̵̶̷̸̡̢̧̨̛̖̗̘̙̜̝̞̟̠̣̤̥̦̩̪̫̬̭̮̯̰̱̲̳̹̺̻̼͇͈͉͍͎͓͔͕͖͙͚̀́̂̃̄̅̆̇̈̉̊̋̌̍̎̏̐̑̒̓̔̽̾̿̀́͂̓̈́͆͊͋͌͐͑͒͗͛ͣͤͥͦͧͨͩͪͫͬͭͮͯ҃҄҅҆҇̕̚͘ͅ҈҉ְֱֲֳִֵֶַָׇֹֺֻּֽֿׁׂؘؙؚ֑֖֛֢֣֤֥֦֧֪ׅ֚֭֮֒֓֔֕֗֘֙֜֝֞֟֠֡֨֩֫֬֯ׄؐؑؒؓؔؕؖؗ[1564 ARABIC LETTER MARK]ًٌٍَُِّْٰܑٕٖٜٟۣ۪ۭܱܴܷܸܹܻܼܾ݂݄݆݈ٓٔٗ٘ٙٚٛٝٞۖۗۘۙۚۛۜ۟۠ۡۢۤۧۨ۫۬ܰܲܳܵܶܺܽܿ݀݁݃݅݇݉݊ަާިީުޫެޭޮޯްࣰࣱࣲ߲࡙࡚࡛ࣦࣩ࣭࣮࣯ࣶࣹࣺ߫߬߭߮߯߰߱߳ࠖࠗ࠘࠙ࠛࠜࠝࠞࠟࠠࠡࠢࠣࠥࠦࠧࠩࠪࠫࠬ࠭ࣤࣥࣧࣨ࣪࣫࣬ࣳࣴࣵࣷࣸࣻࣼࣽࣾऀँंःऺऻ़ािीुूृॄॅॆेैॉॊोौ्ॎॏ॒॑॓॔ॕॖॗॢॣঁংঃ়ািীুূৃৄেৈোৌ্ৗৢৣਁਂਃ਼ਾਿੀੁੂੇੈੋੌ੍ੑੰੱੵઁંઃ઼ાિીુૂૃૄૅેૈૉોૌ્ૢૣଁଂଃ଼ାିୀୁୂୃୄେୈୋୌ୍ୖୗୢୣஂாிீுூெேைொோௌ்ௗఁంఃాిీుూృౄెేైొోౌ్ౕౖౢౣಂಃ಼ಾಿೀುೂೃೄೆೇೈೊೋೌ್ೕೖೢೣംഃാിീുൂൃൄെേൈൊോൌ്ൗൢൣංඃ්ාැෑිීුූෘෙේෛොෝෞෟෲෳ༹༘༙༵༷༾༿ཱཱཱིིུུྲྀཷླྀཹེཻོཽཾ྄ཱྀྀྂྃ྆྇ྍྎྏྐྑྒྒྷྔྕྖྗྙྚྛྜྜྷྞྟྠྡྡྷྣྤྥྦྦྷྨྩྪྫྫྷྭྮྯྰྱྲླྴྵྶྷྸྐྵྺྻྼ࿆፝፞፟ᜒᜓ᜔ᜲᜳ᜴ᝒᝓᝲᝳ᠋᠌᠍ᢩᤠᤡᤢᤣᤤᤥᤦᤧᤨᤩᤪᤫᤰᤱᤲᤳᤴᤵᤶᤷᤸ᤻ᨘ᤹᤺ᨗᨙᨚᨛ᩿ᬀᬁᬂᬃᬄ᬴ᬵᬶᬷᬸᬹᬺᬻᬼᬽᬾᬿᭀᭁᭂᭃ᭄᭬᭫᭭᭮᭯᭰᭱᭲᭳ᮀᮁᮂᮡᮢᮣᮤᮥᮦᮧᮨᮩ᮪᮫ᮬᮭ᯦ᯧᯨᯩᯪᯫᯬᯭᯮᯯᯰᯱ᯲᯳ᰤᰥᰦᰧᰨᰩᰪᰫᰬᰭᰮᰯᰰᰱᰲᰳᰴᰵᰶ᳔᰷᳕᳖᳗᳘᳙᳜᳝᳞᳟᳐᳑᳒᳚᳛᳠᳡᳢᳣᳤᳥᳦᳧᳨᳭ᳲᳳ᷐᷎᷂᷊᷏᷽᷿᳴᷀᷁᷃᷄᷅᷆᷇᷈᷉᷋᷌᷑᷒ᷓᷔᷕᷖᷗᷘᷙᷚᷛᷜᷝᷞᷟᷠᷡᷢᷣᷤᷥᷦ᷾᷼᷍‌‍[8206 LEFT-TO-RIGHT MARK][8207 RIGHT-TO-LEFT MARK][8234 LEFT-TO-RIGHT EMBEDDING][8235 RIGHT-TO-LEFT EMBEDDING][8236 POP DIRECTIONAL FORMATTING][8237 LEFT-TO-RIGHT OVERRIDE][8238 RIGHT-TO-LEFT OVERRIDE][8294 LEFT-TO-RIGHT ISOLATE][8295 RIGHT-TO-LEFT ISOLATE][8296 FIRST STRONG ISOLATE][8297 POP DIRECTIONAL ISOLATE]⃒⃓⃘⃙⃚⃐⃑⃔⃕⃖⃗⃛⃜⃝⃞⃟⃠⃡⃢⃣⃤⃥⃦⃪⃫⵿〪⃨⃬⃭⃮⃯〭〮〯〫⃧⃩⃰⳯⳰⳱ⷠⷡⷢⷣⷤⷥⷦⷧⷨⷩⷪⷫⷬⷭⷮⷯⷰⷱⷲⷳⷴⷵⷶⷷⷸⷹⷺⷻⷼⷽⷾⷿ〬〵゙゚꙯꙰꙱꙲ꙴꙵꙶꙷꙸꙹꙺꙻ꙼꙽ꚟ꛰꛱ꠂ꠆ꠋꠣꠤꠥꠦꠧꢀꢁꢴꢵꢶꢷꢸꢹꢺꢻꢼꢽꢾꢿꣀꣁꣂꣃ꣄꣠꣡꣢꣣꣤꣥꣦꣧꣨꣩꣪꣫꣬꣭꣮꣯꣰꣱ꤦꤧꤨꤩꤪ꤫꤬꤭ꥇꥈꥉꥊꥋꥌꥍꥎꥏꥐꥑꥒ꥓ꦀꦁꦂꦃ꦳ꦴꦵꦶꦷꦸꦹꦺꦻꦼꦽꦾꦿ꧀ꨩꨪꨫꨬꨭꨮꨯꨰꨱꨲꨳꨴꨵꨶꩃꩌꩍꫫꫬꫭꫮꫯꫵ꫶ꯣꯤꯥꯦꯧꯨꯩꯪ꯬꯭ﬞ︀︁︂︃︄︅︆︇︈︉︊︋︌︍︎️𐇽︠︡︢︣︤︥︦𐨁𐨂𐨃𐨅𐨆𐨌𐨍𐨎𐨹𐨿𐨺𐨏𐨸𑀀𑀁𑀂𑀸𑀹𑀺𑀻𑀼𑀽𑀾𑀿𑁀𑁁𑁂𑁃𑁄𑁅𑁆𑂀𑂁𑂂𑂰𑂱𑂲𑂳𑂴𑂵𑂶𑂷𑂸𑂺𑂹𑄀𑄁𑄂𑄧𑄨𑄩𑄪𑄫𑄬𑄭𑄮𑄯𑄰𑄱𑄲𑄳𑄴𑆀𑆁𑆂𑆳𑆴𑆵𑆶𑆷𑆸𑆹𑆺𑆻𑆼𑆽𑆾𑆿𑇀𑚫𑚬𑚭𑚮𑚯𑚰𑚱𑚲𑚳𑚴𑚵𑚷𑚶𖽑𖽒𖽓𖽔𖽕𖽖𖽗𖽘𖽙𖽚𖽛𖽜𖽝𖽞𖽟𖽠𖽡𖽢𖽣𖽤𖽥𖽦𖽧𖽨𖽩𖽪𖽫𖽬𖽭𖽮𖽯𖽰𖽱𖽲𖽳𖽴𖽵𖽶𖽷𖽸𖽹𖽺𖽻𖽼𖽽𖽾𖾏𖾐𖾑𖾒𝅧𝅨𝅩𝅥𝅦𝅮𝅯𝅰𝅱𝅲𝅭𝅳𝅴𝅵𝅶𝅷𝅸𝅹𝅺𝅻𝅼𝅽𝅾𝅿𝆀𝆁𝆂𝆊𝆋𝆅𝆆𝆇𝆈𝆉𝆪𝆫𝆬𝆭𝉂𝉃𝉄󠀁󠀠󠀡󠀢󠀣󠀤󠀥󠀦󠀧󠀨󠀩󠀪󠀫󠀬󠀭󠀮󠀯󠀰󠀱󠀲󠀳󠀴󠀵󠀶󠀷󠀸󠀹󠀺󠀻󠀼󠀽󠀾󠀿󠁀󠁁󠁂󠁃󠁄󠁅󠁆󠁇󠁈󠁉󠁊󠁋󠁌󠁍󠁎󠁏󠁐󠁑󠁒󠁓󠁔󠁕󠁖󠁗󠁘󠁙󠁚󠁛󠁜󠁝󠁞󠁟󠁠󠁡󠁢󠁣󠁤󠁥󠁦󠁧󠁨󠁩󠁪󠁫󠁬󠁭󠁮󠁯󠁰󠁱󠁲󠁳󠁴󠁵󠁶󠁷󠁸󠁹󠁺󠁻󠁼󠁽󠁾󠁿󠄀󠄁󠄂󠄃󠄄󠄅󠄆󠄇󠄈󠄉󠄊󠄋󠄌󠄍󠄎󠄏󠄐󠄑󠄒󠄓󠄔󠄕󠄖󠄗󠄘󠄙󠄚󠄛󠄜󠄝󠄞󠄟󠄠󠄡󠄢󠄣󠄤󠄥󠄦󠄧󠄨󠄩󠄪󠄫󠄬󠄭󠄮󠄯󠄰󠄱󠄲󠄳󠄴󠄵󠄶󠄷󠄸󠄹󠄺󠄻󠄼󠄽󠄾󠄿󠅀󠅁󠅂󠅃󠅄󠅅󠅆󠅇󠅈󠅉󠅊󠅋󠅌󠅍󠅎󠅏󠅐󠅑󠅒󠅓󠅔󠅕󠅖󠅗󠅘󠅙󠅚󠅛󠅜󠅝󠅞󠅟󠅠󠅡󠅢󠅣󠅤󠅥󠅦󠅧󠅨󠅩󠅪󠅫󠅬󠅭󠅮󠅯󠅰󠅱󠅲󠅳󠅴󠅵󠅶󠅷󠅸󠅹󠅺󠅻󠅼󠅽󠅾󠅿󠆀󠆁󠆂󠆃󠆄󠆅󠆆󠆇󠆈󠆉󠆊󠆋󠆌󠆍󠆎󠆏󠆐󠆑󠆒󠆓󠆔󠆕󠆖󠆗󠆘󠆙󠆚󠆛󠆜󠆝󠆞󠆟󠆠󠆡󠆢󠆣󠆤󠆥󠆦󠆧󠆨󠆩󠆪󠆫󠆬󠆭󠆮󠆯󠆰󠆱󠆲󠆳󠆴󠆵󠆶󠆷󠆸󠆹󠆺󠆻󠆼󠆽󠆾󠆿󠇀󠇁󠇂󠇃󠇄󠇅󠇆󠇇󠇈󠇉󠇊󠇋󠇌󠇍󠇎󠇏󠇐󠇑󠇒󠇓󠇔󠇕󠇖󠇗󠇘󠇙󠇚󠇛󠇜󠇝󠇞󠇟󠇠󠇡󠇢󠇣󠇤󠇥󠇦󠇧󠇨󠇩󠇪󠇫󠇬󠇭󠇮󠇯